dnes je 5.12.2020

Input:

Platenie preddavkov na daň z príjmov po skončení obdobia pandémie do lehoty na podanie daňového priznania

23.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.175 Platenie preddavkov na daň z príjmov po skončení obdobia pandémie do lehoty na podanie daňového priznania

Ing. Michaela Vidová

Pri platení preddavkov na daň z príjmov PO sa aj v období pandémie postupovalo podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Týmto osobitným predpisom bol zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon Lex korona”) a nariadenie vlády SR č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou.

Zákonom č. 264/2020 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon Lex korona, bolo na účely niektorých finančných opatrení ukončené obdobie pandémie, a to 30. septembra 2020. Na tento termín v súvislosti s lehotou na podanie daňového priznania je naviazané aj platenie preddavkov na daň z príjmov a možnosť využitia opatrení vymedzujúcich osobitné podmienky platenia preddavkov na daň z príjmov:

neplatenie preddavkov na základe § 24a ods. 1 až 3 Lex korona – neplatenie preddavkov bolo možné využiť za obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roku. Toto opatrenie bolo možné využiť iba na preddavky na daň z príjmov splatné počas obdobia pandémie. Z uvedeného vyplýva, že poslednýkrát je možné opatrenie využiť pri preddavkoch splatných 30. septembra 2020,

zvýhodnené platenie preddavkov na daň z príjmov – daňovník mal možnosť platiť preddavky na daň z príjmov podľa daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádza zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sa preddavky platia, t. j. z daňového priznania za rok 2018, alebo ak daňovník podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 a výška preddavku na daň z príjmu vypočítaná z takto podaného daňového priznania za rok 2019 bola nižšia ako výška preddavku na základe daňového priznania za rok 2018, mohol daňovník platiť preddavky aj na základe daňového priznania za rok 2019. Toto opatrenie bolo možné uplatniť pri preddavkoch splatných od 30. apríla 2019 do lehoty na podanie daňového priznania, t. j., ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania je 31. októbra 2020 (resp. 2. novembra 2020 z dôvodu, že 31. októbra 2020 je sobota) opatrenie je možné poslednýkrát