dnes je 5.12.2020

Input:

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.174 Podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019

Ing. Michaela Vidová

Zákonom č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa na účely zákonom vymedzených opatrení považuje obdobie pandémie za skončené 30. 9. 2020. Jedným z týchto opatrení je aj podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019.

V súlade s § 21 sa daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 42 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o dani z príjmov”) uplynie počas obdobia pandémie, t. j. od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020, podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Na základe uvedeného by sa daňové priznanie malo podať do 31. 10. 2020. Vzhľadom na skutočnosť, že 31. 10. 2020 pripadá na sobotu, v súlade s § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa posledný deň lehoty na podanie daňového priznania posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň, ktorým je 2. 11. 2020. V tejto lehote je splatná aj daň z príjmov.

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. môže daňovník (okrem daňovníka v konkurze alebo daňovníka v likvidácii), ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 49 ods. 2 ZDP zákona o dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, a to na základe oznámenia podaného správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. do 2. 11. 2020. Lehota podľa § 49 ods. 2 ZDP zákona o dani z príjmov na podanie daňového priznania sa predlžuje najviac o tri kalendárne mesiace alebo o šesť kalendárnych mesiacov.

Na základe uvedeného u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 49 ods. 2 ZDP zákona o dani z príjmov uplynula počas obdobia pandémie (31. 3. 2020). Rovnako počas obdobia pandémie uplynul aj posledný deň predlženej lehoty o 3 kalendárne mesiace (30. 6. 2020), ako aj o 6