dnes je 5.6.2020

Input:

Podpora elektromobility prostredníctvom zákona o dani z príjmov

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.61 Podpora elektromobility prostredníctvom zákona o dani z príjmov

Ing. Michaela Vidová

Vláda SR v nadväznosti aj na medzinárodné závery a odporúčania vo februári 2019 schválila dokument „Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike”, ktorého súčasťou je aj návrh konkrétnych opatrení na podporu elektromobily. Jedným z opatrení je zavedenie zvýhodneného spôsobu odpisovania pre elektromobily prostredníctvom zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”). Cieľom zavedenia tohto opatrenia je zvýšenie motivácie podnikateľského sektoru na obstaranie elektromobilu s cieľom podpory nízkoemisnej, resp. bezemisnej formy dopravy.

V nadväznosti na schválený vyššie uvedený Akčný plán rozvoja elektromobility sa novelou ZDP č. 301/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2020 zvýhodňuje odpisovanie elektromobilov, a to prostredníctvom zavedenia novej odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky. Do odpisovej skupiny 0 sú zaradené osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18.3 Druh paliva/zdroj energie” uvedenú skratku:

  • BEV (Baterry Electric Vehicle) - označuje sa tak vozidlo na výlučne elektrický pohon. Takéto vozidlo je poháňané elektromotorom a ako zdroj energie mu slúži akumulátor, ktorého kapacita najviac určuje jeho dojazd. BEV nemá spaľovací motor ani žiadnu inú možnosť, ako si elektrickú energiu vyrobiť.

  • PHEV (Plug-in hybrid electric vehicle) – ide o hybridné elektrické vozidlo, ktorého batériu je možné dobiť zapojením do externého zdroja elektrickej energie, ale aj pomocou zabudovaného motora a generátora. Zvýhodnený spôsob odpisovania možno uplatniť na plug-in hybridné elektrické vozidlo, ktoré má akúkoľvek kombináciu s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Prechodné ustanovenie § 52zza ods. 15 ZDP umožňuje postupovať pri odpisovaní elektromobilov zvýhodneným spôsobom počas 2 rokov už v tom zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31. 12. 2019, t. j. prvýkrát za kalendárny rok 2019 a hospodársky rok, ktorý začal v kalendárnom roku 2018 a končí v kalendárnom roku 2019, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadá po 31. decembri 2019. Zvýhodnený spôsob odpisovania je možné použiť aj na tie elektromobily, ktoré boli už k 31. decembru 2018 obstarané, zaradené do užívania alebo sa z nich uplatňovali odpisy, pričom daňové odpisy uplatnené v predchádzajúcich rokoch sa spätne neupravujú.

Subjekty verejnej správy si môžu daňové odpisy elektromobilu uplatňovať do základu dane len v takom rozsahu, v akom ho používajú na činnosti, z ktorých dosahujú zdaniteľný príjem.


Príklad

Obec si v roku 2018 obstarala a v marci zaradila do užívania elektromobil (BEH) v hodnote 24 000 eur. Ako bude obec uplatňovať odpisy v jednotlivých rokoch za predpokladu, že automobil