dnes je 29.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 342/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie

5.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.464 Podrobnosti k vyhláške č. 342/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie

JUDr. Renáta Považanová

Vzhľadom na účinnosť relevantných ustanovení zákona č. 182/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, od septembra dochádza tiež k novelizácii vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie.

Cieľom tejto úpravy je predovšetkým zosúladenie znenia vyhlášky č. 24/2022 Z. z. so zákonom č. 182/2023 Z. z., ako aj spresnenie niektorých podrobností v nadväznosti na potreby plynúce z