dnes je 29.1.2020
Input:

Poskytnutie vozidla zamestnancovi na súkromné účely v roku 2019

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.3.1 Poskytnutie vozidla zamestnancovi na súkromné účely v roku 2019

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa svojim obsahom venuje dopytovanej téme poskytovania motorového vozidla zamestnancovi na súkromné účely. Téma je spracovaná najmä pre organizácie štátnej správy, a to z viacerých faktorov podľa dikcie osobitných predpisov, najmä povinnosť zverejňovania, uzatvorenie zmluvného zabezpečenia, hmotná zodpovednosť za pohonné hmoty, ktoré sú určené na obeh alebo obrat, výkon základnej finančnej kontroly alebo nepeňažný príjem zamestnanca a dodržanie zákona o dani z príjmov.

Môže organizácia môže na základe všeobecných pravidiel poskytnúť vedúcim zamestnancom služobné motorové vozidlo aj na súkromné účely?

Subjekt štátnej správy (štátna príspevková organizácia) postupuje pri nakladaní s majetkom v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Správca môže dočasne prebytočný majetok štátu prenechať do výpožičky zmluvou o výpožičke, no zákon nepovoľuje takúto výpožičku zamestnancovi orgánu štátnej správy (správcovi). Uvedenú skutočnosť si preveríme s ohľadom na osobitné predpisy, a to nasledovne:

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 (oznámenie č. 670/2004 Z. z., FS č. 14/2004) v znení neskorších predpisov nestanovuje bližšie podmienky pri prenechaní vozidla na súkromné účely zamestnancovi (t. j. neupravuje ich). Je potrebné uviesť, že takéto poskytnutie vozidla musí byť písomne zachytené v dohode, ktorá sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv a zároveň bude určené v dohode obdobie a rozsah nakladania so služobným vozidlom.

Nepeňažný príjem zamestnanca – služobné vozidlo na súkromné účely

V nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je prenechanie služobného vozidla zamestnancovi na súkromné účely nepeňažným príjmom, ktorý sa  rieši podľa ustanovení uvedeného zákona (nárokom zamestnávateľa na peňažnú náhradu zo mzdy zamestnanca v zákonných percentách z obstarávacej ceny vozidla s ohľadom na amortizáciu). Treba teda uviesť, že osobitné predpisy nezakazujú použitie služobného vozidla na súkromné účely pre zamestnanca, ak takýto úkon je zachytený dohodou s uvedením bližších podmienok využívania vozidla a musí nadväzovať na plnenie úloh štátnozamestnaneckého pomeru v nadväznosti na osobitný predpis – zákon o štátnej službe.

Podľa § 147 zákona o štátnej službe platí, že podmienky poskytovania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a príplatku za starostlivosť o služobné motorové vozidlo určí služobný predpis.

Výpočet v zmysle zákona o daní z príjmov – nepeňažný príjem

Ustanovenie § 5 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov stanovuje, že počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane, suma vo výške 1 % v: 

1. prvom roku zo vstupnej ceny motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši),

2. nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého bodu každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roku za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa prvého bodu zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch.

Základná finančná kontrola a používanie vozidla na súkromné účely

Je potrebné upozorniť, že v prípade prenechania služobného vozidla na súkromné účely zamestnancovi prichádza k inému úkonu majetkovej povahy, čo sa zmluvne zabezpečí dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom a takýto právny úkon podlieha overeniu základnou finančnou kontrolou. Tá sa vykoná na dohode pečiatkou alebo krycím listom (ako najčastejší spôsob overenia právneho úkonu základnou finančnou kontrolou v praxi). Finančná operácia sa overí s kritériom súladu s osobitným predpisom (uvádzaný zákon o správe majetku štátu, Zákonník práce, zákon o štátnej službe a podobne) a interným aktom (ak je k dispozícii).

Rovnako tak základnou finančnou kontrolou sa overí žiadanka na