Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Povinnosť obce pri triedenom zbere kuchynského odpadu

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.23 Povinnosť obce pri triedenom zbere kuchynského odpadu

Ing. Juraj Poništ

Obec je podľa zákona 79/2015 Z. z. povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:

1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,

2. jedlých olejov a tukov z domácností,

3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu obec podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov.

Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, ktorá musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní. Ak zberové kapacity nie sú postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu.

Zberné nádoby na zber kuchynského odpadu musia byť

  1. vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby,
  2. farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a
  3. označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD” alebo „BIOODPAD” alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD”.

Na držiteľov kuchynského odpadu sa podľa vyhlášky nevzťahuje povinnosť zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého.

Podľa § 81 ods. 21 zákona o odpadoch sa povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: