Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Povinnosť obce pri triedenom zbere odpadu zo záhrad

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.24 Povinnosť obce pri triedenom zbere odpadu zo záhrad

Ing. Juraj Poništ

Obec je podľa zákona 79/2015 Z. z. povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:

1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,

2. jedlých olejov a tukov z domácností,

3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Na účel zabezpečenia triedeného zberu odpadu zo záhrad obec podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. zabezpečí:

a) ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby každá domácnosť mala

1. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo

2. zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november,

b) ak ide o komplexnú bytovú výstavbu s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu, na požiadanie vlastníka alebo správcu, aby každá komplexná bytová výstavba alebo domácnosť mala

1. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo

2. zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november,

c) kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej dvakrát do roka, a to v

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: