Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 - Príklad pre obce

13.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.30 Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 - Príklad pre obce

Ing. Ladislav Zakhar

Toto sú poznámky vymyslenej obce. Sumár položiek niekedy matematicky nesedí na sumárne číslo z dôvodu poukázania na čo najširšie spektrum možností v rámci poznámok obcí.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky

 

Mesto Horná Dolná

 

Sídlo účtovnej jednotky

 

Hlavná 1, Horná Dolná, Slovenská republika

 

IČO

 

00111333

 

Účtovná závierka mesta Horná Dolná k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre organizácie

Primátor:

 

Ing. Ondrej Malík

 

Zástupca primátora:

 

Jozef Veľký

 

Hlavný kontrolór obce:

 

Mgr. Natália Múdra

 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2015 bol 75, z toho 15 vedúcich zamestnancov (v roku 2015 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 78, z toho 16 vedúcich zamestnancov).

Hlavnou činnosťou mesta je v zmysle zákona starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta a potreby jej obyvateľov.

Mestský úrad sa člení na sekcie a odbory, ktoré zabezpečujú jednotlivé odborné úlohy v zmysle zákona.

Do kompetencie prednostu patria odbory:

 • odbor ekonomický a investičný

 • odbor životného prostredia

 • odbor právny a majetkový

 • odbor školstva a mládeže

 • odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

 • odbor sociálny, zdravotný a bytový

 • odbor stavebný a dopravy

Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 3 rozpočtové organizácie a jednu príspevkovú organizáciu. V zakladateľskej pôsobnosti mesta sú dve obchodné spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta.

Názov organizácie

 

Sídlo

 

Právna forma

 

IČO

 

Štatutárny zástupca

 

Základná škola

 

Školská 5, Horná Dolná

 

RO

 

001114444

 

Mgr. Alžbeta Hrubá

 

Základná umelecká škola

 

Smetanová 3, Horná Dolná

 

RO

 

00111555

 

Mgr. Kvetoslava Bílá

 

Centrum voľného času

 

Na hrádzi 13, Horná Dolná

 

RO

 

00111666

 

Ing. Peter Voľný

 

Mestské kultúrne stredisko

 

Hlavné námestie 1, Horná Dolná

 

PO

 

00111777

 

Mgr. Milan Veselý

 

AVIS, s.r.o.

 

Priemyselná 3, Horná Dolná

 

s.r.o.

 

00222111

 

Ivan Hrozný

 

Bevis, s.r.o

 

Priemyselná 4, Horná Dolná

 

s.r.o

 

00222333

 

Ing. Vladimír Starý

 

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti v súlade so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nadväzujúcimi právnymi predpismi.

Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované a neboli v priebehu roka žiadne zmeny

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Dlhodobý majetokobstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). O zľavu z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa následne zníži obstarávacia cena predmetného majetku.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady sa považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť. Majetok vytvorený vlastnou činnosťou by sa ocenil reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak by vlastné náklady boli vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou. Reprodukčnou obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Predpokladaná doba používania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Majetok

 

Doba

odpisovania v rokoch

 

Ročná odpisová sadzba

v %

 

Softvér

 

4-5

 

20 – 25

 

Oceniteľné práva

 

3 - 5

 

20 – 33

 

Stavby

 

25 - 50

 

2 – 4

 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

 

4 - 8

 

12,5 - 25

 

Dopravné prostriedky

 

4 - 8

 

12,5 - 25

 

Dlhodobý majetok sa odpisuje na základe predpokladanej doby životnosti. Posudzuje sa každý druh majetku osobitne. Odpisovať sa začína nasledujúci mesiac po zaradení do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom nahor. Použila sa lineárna metóda odpisovania. Ak sa v priebehu používania majetku zistí, že odpisovanie nezodpovedá opotrebeniu, upravia sa odpisy majetku od 1.1. nasledujúceho roka. Neodpisujú sa pozemky, umelecké diela a predmety z drahých kovov.

Drobný nehmotný majetok, ktorého ocenenie je od 150 Eur do 2 400 Eur, nie je podľa rozhodnutia účtovnej jednotky dlhodobým nehmotným majetkom. Pri obstaraní sa účtuje do nákladov a sleduje sa na podsúvahe počas používania majetku. Drobný hmotný majetok, ktorého ocenenie je od 100 Eur do 1 700 Eur, nie je podľa rozhodnutia účtovnej jednotky dlhodobým hmotným majetkom. Účtuje sa pri obstaraní do nákladov na účet 501 a ďalej sa sleduje v podsúvahe počas používania majetku. Majetok nehmotnej povahy v hodnote do 150 Eur a hmotnej povahy do 100 Eur sa účtuje do nákladov priamo pri obstaraní a nesleduje sa ďalej v evidencii ani podsúvahe..

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. Podľa § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve obec nepreceňuje cenné papiere na reálnu hodnotu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Vážený aritmetický priemer sa počíta raz za mesiac.

Zásoby nadobudnuté bezodplatne (darovaním a delimitáciou), prebytky zásob pri inventarizácii, odpad a zvyškové produkty sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

Pohľadávkypri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje v prípade pochybných a nedobytných pohľadávok o opravné položky, ktoré vyjadrujú riziko nevymožiteľnosti pohľadávky.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.

Rezervy ako záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Účty časového rozlíšenia aktív a pasív sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípade resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro, sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená. Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté bežné transfery sa zúčtovávajú do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, ktoré sú kryté z daného transferu. Prijaté kapitálové transfery sa zúčtovávajú do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, ktoré vznikli z majetku, ktoré bol obstaraný z kapitálového transferu (odpisy, tvorba opravných položiek, zostatková cena dlhodobého majetku pri vyradení).

Poskytnuté bežné transfery rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti sa účtujú do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s výnosmi týchto organizácií z bežných transferov. Kapitálové transfery poskytnuté rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti sa účtujú ako náklady vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou predaného majetku u prijímateľa transferov. Bežné a kapitálové transfery poskytnuté iným subjektom ako rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti sa účtujú do nákladov pri ich poskytnutí.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV

Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Celková brutto hodnota neobežného majetku k 31. 12. 2015 bola vo výške 32 818 126,94 Eur, z toho korekcia vo výške 13 396 672,97 Eur, čiže netto hodnota neobežného majetku predstavovala sumu 19 421 453,97 Eur. Oproti roku 2014, v ktorom bola netto hodnota neobežného majetku 19 635 871,66 Eur znížila hodnota neobežného majetku.

V rámci dlhodobého nehmotného majetku boli vykázané Softvér a Ostatný dlhodobý nehmotný majetok v netto hodnote nula, pričom brutto hodnota a oprávky sú v rovnakej výške 50 384,29 Eur.

V rámci dlhodobého hmotného majetku mali najväčší podiel Stavby v netto hodnote 11 699 150,89 Eur oproti roku 2014, keď boli vo výške 12 053 333,36 Eur bol pokles pôsobený odpisovaním. Druhá najväčšia položka sú pozemky vo výške 3 355 654,99 Eur, kde došlo k zníženiu oproti roku 2014 z 3 602 262,63 Eur v dôsledku predaja.

K 31.12.2015 boli vykázané nasledovné opravné položky:

 • k stavbám vo výške 8 569,30 Eur na budove bývalej školy, ktorá je v dezolátnom stave a ako budova je nepredajná. V roku 2016 sa plánuje je demolácia.

 • k obstaraniu dlhodobého majetku vo výške 12 000 Eur. Ide o projekt výstavby kanalizácie v mestskej časti Sever, ktorý nie je možné realizovať kvôli nevysporiadaným vlastníckym vzťahom k pozemkom, cez ktoré by kanalizácia viedla.

Údaje o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, obstarávacích cenách, oprávkách a opravných položkách sa nachádzajú v tabuľke č. 1 tabuľkovej časti Poznámok.

Majetok mesta bol poistený u poisťovní:

- GENERALI SLOVENSKO Poisťovňa, a.s., Bratislava (hnuteľný a nehnuteľní majetok mesta, MsÚ a majetku mesta v správe rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti)

1. Živelné poistenie na riziko do výšky 5 000 000 Eur:

- Požiar,

- Výbuch, úder blesku,

- Víchrica,

- Záplava, povodeň,

- Zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zeminy,

- Pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ,

- Krupobitie,

- Tiaž snehu,

- Náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie poistenej veci vodou vytekajúcou z vodovodného zariadenia,

- Vandalizmus

2. Poistenie pre prípad odcudzenia do výšky 750 000 Eur

3. Havarijné poistenie motorových vozidiel do výšky 25 000 Eur

Mesto na základe zmluvy o výpožičke s Ministerstvom vnútra SR používa hasičské auto, ktoré sleduje v podsúvahe. Okrem toho v podsúvahe vedie aj pozemky, ku ktorým nie sú vysporiadané vlastnícke vzťahy a využíva ich.

Finančný majetok

Celková hodnota dlhodobého finančného majetku k 31.12.2015 bola vo výške 3 040 574,57 Eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2014, keď bola celková výška dlhodobého finančného majetku 2 887 380,64 Eur. Najvyššiu položku

Majetkové podiely v iných účtovných jednotkách

Názov spoločnosti

 

Právna forma

 

Podiel na ZI

 

Základné imanie k 31.12.2015

 

Hodnota podielu

 

Vlastné imanie k 31.12.2015

 

Vlastné imanie k 31.12.2014

 

AVIS

 

s.r.o

 

100 %

 

120 000

 

120 000

 

105 689,58

 

113 589,56

 

Bevis

 

s.r.o

 

100 %

 

42 000

 

42 000

 

67 458,39

 

62 678,89

 

Vodárenská spoločnosť Aqualung

 

a.s

 

7,343 %

 

4 500 000

 

330 436,72

 

6 789 562,11

 

6 659 589,50

 

Kapital investment

 

a.s

 

5,904 %

 

2 500 000

 

147 589,85

 

2 899 541,56

 

2 845 689,21

 

Dlhové cenné papiere a poskytnuté návratné finančné výpomoci

Názov spoločnosti

 

Druh dlhového nástroja

 

Zostatok k 31.12.2015

 

Zostatok k 31.12.2014

 

Miera výnosu

 

Dátum splatnosti

 

DomByt Horná Dolná, a.s

 

dlhopis

 

90 0000

 

120 000

 

5,25 %

 

31.12.2018

 

AVIS, s.r.o.

 

pôžička

 

1 500 000

 

0

 

1,5 %

 

30.6.2025

 

Obežný majetok

Zásoby

Účtovná jednotka vykázala k 31. 12. 2015 zásoby v brutto hodnote 1 531,52 Eur, čo predstavuje bárast oproti roku 2015, keď bola brutto hodnota zásob vo výške 1 192,96Eur. Opravné položky k zásobám neboli vytvorené. Zásoby tvorí len materiál, ktorý sa využíva na prevádzku účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nemala zásoby, na ktoré by bolo zriadené záložné právo alebo obmedzené právo nakladania s nimi.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Celková hodnota pohľadávok z nezúčtovaných transferov predstavovala sumu 416 665,06 Eur. čo predstavuje pokles oproti roku 2014, keď boli vykázané pohľadávky vo výške 438 444,15 Eur.

Najväčší podiel na tejto sume predstavujú pohľadávky voči rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Názov organizácie

 

Sídlo

 

Zostatok k 31.12.2015

 

Zostatok k 31.12.2014

 

Základná škola

 

Školská 5, Horná Dolná

 

56 789,12

 

61 897,23

 

Základná umelecká škola

 

Smetanová 3, Horná Dolná

 

98 875,52

 

105 689,65

 

Centrum voľného času

 

Na hrádzi 13, Horná Dolná

 

36 896,65

 

38 975,88

 

Mestské kultúrne stredisko

 

Hlavné námestie 1, Horná Dolná

 

223 927,92

 

231 680,91

 

Pohľadávky

Celkový netto stav pohľadávok k 31. 12. 2015 predstavoval sumu 1 274 678,52 Eur, z toho boli všetky pohľadávky krátkodobé. K pohľadávkam boli vykázané opravné položky vo výške 87 456,80 Eur, ktoré boli tvorené najmä k pohľadávkam daňovým pohľadávkam obce. K 31.12.2014 bol netto stav krátkodobých pohľadávok 792 716,60 Eur a dlhodobých pohľadávok 73 026,59 Eur.

Nárast pohľadávok bol spôsobený nárastom pohľadávok voči odberateľom, ktoré boli vykázané k 31.12.2015 vo výške 1 001 411,40 Eur oproti roku 2014, keď bola výška Iných pohľadávok vo výške 618 470,49. Najvýznamnejšie položky pohľadávok boli vykázané okrem pohľadávok voči odberateľom:

 • Ostatné pohľadávky (za nájomné) vo výške 109 321,33Eur

 • Pohľadávky z daňových príjmov 159 295,26 Eur

Hodnota pohľadávky krytej záložným právom k 31.12.2015 bola vo výške 15 897,58 Eur voči HDStav, s.r.o. Predmetom záložného práva je pozemok v katastrálnom území mesta Horná Dolná

Záložné právo bolo zriadené na pohľadávku voči spoločnosti HDStav, s.r.o. vo výške 6 800,00 Eur. Obmedzené právo nakladania s pohľadávkou (daňová exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke) voči HDStojMont, s.r.o. vo výške 15 689, 85 Eur.

Finančný majetok

Celková hodnota krátkodobého finančného majetku k 31. 12. 2015 predstavovala sumu 1 874 625,31 Eur. V porovnaní s rokom 2014 keď bol stav finančného majetku vo výške  532 930,76 Eur, bol vykázaný nárast. Nárast bol spôsobený nespotrebovaním úveru, ktorý bol pripísaný na účet mesta a zvýšeným výberom daní. Najvýznamnejšiu položku v rámci krátkodobého finančného majetku tvorili bankové účty vo výške 1 872 741,75 Eur..

Časové rozlíšenie

Celková hodnota časového rozlíšenia aktív k 31.12.2015 vo výške 1 091,00 Eur na predplatné časopisov vo výške 400 Eur a poistné vo výške 791,00 Eur.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV

Pasíva v celkovej výške 22 990 045,38 Eur sú k 31. 12. 2015 tvorené z vlastných zdrojov vo výške 16 980 143,66 Eur, záväzkov vo výške 3 635 044,70 Eur a položiek časového rozlíšenia pasív vo výške 2 374 857,02 Eur.

Vlastné imanie

Vlastné imanie organizácie k 31. 12. 2015 bolo vykázané vo výške 16 980 143,66 Eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2014, keď bolo vykázané vo výške 15 619 201,19 Eur. V celej výške je tvorený z výsledku hospodárenia. Výsledok hospodárenia minulých účtovných období bol vykázaný vo výške 15 761 716,45 Eur, výsledok hospodárenia bežného obdobia bol vykázaný vo výške 1 218 427,21 Eur.

Prehľad pohybu jednotlivých položiek vlastného imania je uvedený v tabuľke č. 5 tabuľkovej časti Poznámok.

Záväzky

Organizácia vykázala k 31. 12. 2015 záväzky v celkovej výške 3 635 044,70 Eur, z toho krátkodobé záväzky vo výške 457 167,93 Eur a dlhodobé záväzky vo výške 2 295 343,71 Eur a zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy vo výške 248 284,17 Eur. Porovnaním s rokom 2014, kedy boli vykázané záväzky v celkovej výške 3 292 158,07Eur, nastalo zvýšenie.

Členenie záväzkov podľa doby splatnosti je uvedené v tabuľkovej časti Poznámok, tabuľka č. 8.

Rezervy

Celková výška rezerv k 31. 12. 2015 bola vykázaná v sume 104 364,37 Eur. V porovnaní s rokom 2014, keď boli vykázané rezervy vo výške 113 998,87Eur, nastal pokles rezerv. K 31.12.2015 rezervy tvorili krátkodobé rezervy na súdne spory voči HAMOstav vo výške 56 000 Eur, rezerva na zamestnanecké požitky vo výške 45 164,37 Eur a rezerva a audit účtovnej závierky vo výške 3 200 Eur..

Prehľad pohybu rezerv je uvedený v tabuľkovej časti Poznámok v tabuľkách č. 6 a 7.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Ako zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy bolo k 31.12.2015 vykázané zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy a iné zúčtovania vo výške 248 284,17 Eur a ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku vo výške 8 000 Eur. Oproti roku 2014, keď bola vykázaná suma 97 256,17 Eur došlo k nárastu.

Dlhodobé záväzky

Ak dlhodobé záväzky boli vykázané ostatné dlhodobé záväzky vo výške 2 248 306,31 Eur a záväzky zo sociálneho fondu vo výške 47 037,40 Eur. Ostatné dlhodobé záväzky tvorili úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov.

Krátkodobé záväzky

V rámci krátkodobých záväzkov k 31.12.2015 boli najvýznamnejšie sumy vykázané ako záväzky voči zamestnancom (108 299,12 Eur),  orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (62 039,60 Eur), ostatné

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: