Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 - Príklad pre rozpočtové a príspevkové organizácie

13.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.29 Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 - Príklad pre rozpočtové a príspevkové organizácie

Ing. Ladislav Zakhar

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

K 31.12.2017

Príklad pre rozpočtové a príspevkové organizácie

Toto sú poznámky vymyslenej štátnej príspevkovej organizácie vo vymyslenom rezorte. Sumár položiek niekedy matematicky nesedí na sumárne číslo z dôvodu poukázania na čo najširšie spektrum možností v rámci poznámok malých organizácií, akým sú rozpočtové alebo príspevkové organizácie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky  Výskumný ústav morského hospodárstva  
Sídlo účtovnej jednotky  Váhová 5, Mokrá nad Váhom, Slovenská republika  
IČO  00111222  
Názov zriaďovateľa  Ministerstvo mora SR  
Adresa zriaďovateľa  Dunajská 10, Bratislava, Slovenská republika  

Účtovná závierka Výskumného ústavu morského hospodárstva k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

Výskumný ústav morského hospodárstva je súčasťou konsolidovaného celku Ministerstva mora SR, konsolidovaného celu ústrednej správy a zároveň súčasťou súhrnného celku verejnej správy.

Výskumný ústav morského hospodárstva bol založený zriaďovacou listinou dňa 1.1.2003 ako príspevková organizácia štátu napojená na rozpočet Ministerstva mora SR. Organizácia plní úlohy v súlade so zriaďovacou listinou v oblasti:

- Výskumu morského dna

- Výskumu flóry a fauny mora

- Regulácie moreplavby

- Rybolovu

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre organizácie

Riaditeľ:  Doc. Ing. Peter Slaný, PhD.  
Zástupca riaditeľa:  Ing. Ivan Morký, PhD.  
Vedúci služobného úradu:  Mgr. Jaroslav Pažtika  

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2017 bol 37, z toho 15 vedúcich zamestnancov (v roku 2016 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 40, z toho 15 vedúcich zamestnancov).

Výskumný ústav morského hospodárstva sa vnútorne člení na organizačné útvary, ktorými sú sekcie a odbory. Sekcia je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh. Sekcia je organizačný útvar, v ktorom je zoskupená ucelená a komplexná oblasť koncepčných, odborných, metodických, správnych a kontrolných činností.

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi právnymi predpismi.

Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované a neboli v priebehu roka žiadne zmeny

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). O zľavu z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku sa následne zníži obstarávacia cena predmetného majetku.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady sa považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť. Majetok vytvorený vlastnou činnosťou by sa ocenil reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak by vlastné náklady boli vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou. Reprodukčnou obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Predpokladaná doba používania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Majetok Dobaodpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzbav % 
Softvér  5  20  
Oceniteľné práva  5  20  
Stavby  20 - 40  2,5 - 5  
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí  4 - 8  12,5 - 25  
Dopravné prostriedky  4 - 8  12,5 - 25  

Dlhodobý majetok sa odpisuje na základe predpokladanej doby životnosti. Posudzuje sa každý druh majetku osobitne. Odpisovať sa začína po zaradení do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom nahor. Použila sa lineárna metóda odpisovania. Ak sa v priebehu používania majetku zistí, že odpisovanie nezodpovedá opotrebeniu, upravia sa odpisy majetku od 1.1. nasledujúceho roka.

Drobný nehmotný majetok, ktorého ocenenie je od 200 Eur do 2 400 Eur, nie je podľa rozhodnutia účtovnej jednotky dlhodobým nehmotným majetkom a sleduje sa na podsúvahe počas používania majetku. Drobný hmotný majetok, ktorého ocenenie je od 150 Eur do 1 700 Eur, nie je podľa rozhodnutia účtovnej jednotky dlhodobým hmotným majetkom a sleduje sa v podsúvahe počas používania majetku. Majetok hmotnej povahy v hodnote do 150 Eur sa účtuje do nákladov priamo pri obstaraní.

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Vážený aritmetický priemer sa počíta raz za mesiac.

Zásoby nadobudnuté bezodplatne (darovaním a delimitáciou), prebytky zásob pri inventarizácii, odpad a zvyškové produkty sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje v prípade pochybných a nedobytných pohľadávok o opravné položky, ktoré vyjadrujú riziko nevymožiteľnosti pohľadávky.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.

Rezervy ako záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Účty časového rozlíšenia aktív a pasív sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípade resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro, sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Bežné transfery sa zúčtovávajú do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami, ak ide o transfer od zriaďovateľa a vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, ak ide o transfer od iného subjektu.

Kapitálové transfery sa zúčtovávajú do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi. Poskytnuté kapitálové transfery sa vykazujú ako náklady vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou predaného majetku u prijímateľa transferov.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV

Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Celková hodnota neobežného majetku k 31. 12. 2017 bola vo výške 13 235 225,25Eur, z toho korekcia vo výške 9 491 859,59 Eur, čiže netto hodnota neobežného majetku predstavovala sumu 3 743 365,66Eur. Oproti roku 2016, v ktorom bola netto hodnota neobežného majetku 3 588 851,33 Eur zvýšila hodnota neobežného majetku.

Najväčší nárast majetku bol vykázaný na položke Stavby v dôsledku obstarania móla pri Stredozemnom mori. Najväčší úbytok bol vykázaný na položke Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí najmä v dôsledku vyradenia zastaralej techniky vo výške 280 356,36 Eur.

Údaje o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, obstarávacích cenách, oprávkách a opravných položkách sa nachádzajú v tabuľke č. 1 tabuľkovej časti Poznámok.

Dlhodobý majetok je poistený pre prípad živelnej pohromy do výšky 15 000 000,00 Eur pre budovy a stavby a do výšky 5 000 000,00 Eur pre ostatný majetok vrátane inventáru, drobného majetku a zásob.

Výskumný ústav na základe zmluvy o výpožičke s Ministerstvom vnútra SR používa hasičské auto, ktoré sleduje v podsúvahe.

Obežný majetok

Zásoby

Účtovná jednotka vykázala k 31. 12. 2017 zásoby v brutto hodnote 107 349,44 Eur, čo predstavuje pokles oproti roku 2016, keď bola brutto hodnota zásob vo výške 144 195,13 Eur. Opravné položky k zásobám neboli vytvorené. Zásoby tvorí len materiál, ktorý sa využíva na prevádzku účtovnej jednotky a na účely v rámci výskumných úloh.

Účtovná jednotka nemala zásoby, na ktoré by bolo zriadené záložné právo alebo obmedzené právo nakladania s nimi.

Pohľadávky

Celkový netto stav pohľadávok k 31. 12. 2017 predstavoval sumu 738 185,97 Eur, z toho boli všetky pohľadávky krátkodobé. K pohľadávkam boli vykázané opravné položky vo výške 4 810,04 Eur, ktoré boli tvorené k pohľadávkam z obchodných vzťahov pri predaji vlastných služieb po lehote splatnosti. K 31.12.2016 bol netto stav pohľadávok 382 245,17 Eur.

Nárast pohľadávok bol spôsobený nárastom Iných pohľadávok, ktorá boli vykázané k 31.12.2017 vo výške 629 647,75 Eur oproti roku 2016, keď bola výška Iných pohľadávok vo výške 274 571,62. Najvýznamnejšie položky pohľadávok boli vykázané:

  • Pohľadávky z obchodného styku vo výške 115 356,80 Eur

  • Pohľadávky za nájomné vo výške 109 377,89 Eur

  • Pohľadávky z refundácií vo výške 319 448,56 Eur

Finančný majetok

Celková hodnota krátkodobého finančného majetku k 31. 12. 2017 predstavovala sumu 420 578,24 Eur. V porovnaní s rokom 2016 keď bol stav finančného majetku vo výške 361 690 370,69 Eur, bol vykázaný nárast. Najvýznamnejšiu položku v rámci krátkodobého finančného majetku tvorili bankové účty vo výške 415 359,58 Eur..

Časové rozlíšenie

Celková hodnota časového rozlíšenia aktív k 31.12.2017 vo výške 1 131,03 Eur bola tvorená nákladmi budúcich období na poistenie majetku 721,00 Eur a predplatné časopisov vo výške 410,03 Eur.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV

Pasíva v celkovej výške 5 911 256,50 Eur sú k 31. 12. 2017 tvorené z vlastných zdrojov vo výške 4 882 523,82 Eur, záväzkov vo výške 1 026 661,32 Eur a položiek časového rozlíšenia pasív vo výške 2 071,36 Eur.

Vlastné imanie

Vlastné imanie organizácie k 31. 12. 2017 bolo vykázané vo výške 4 882 523,82 Eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2016, keď bolo vykázané vo výške 4 525 408,68 Eur. Výsledok hospodárenia v sume 4 881 559,19 Eur je tvorený výsledkom hospodárenia za bežné účtovné obdobie vo výške 357 115,14 Eur a výsledkom hospodárenia vytvoreným v minulých rokoch v hodnote 4 524 444,05 Eur. Okrem výsledku hospodárenia tvorí vlastné imanie aj rezervný fond vo výške 964,63 Eur.

Prehľad pohybu jednotlivých položiek vlastného imania je uvedený v tabuľke č. 5 tabuľkovej časti Poznámok.

Záväzky

Organizácia vykázala k 31. 12. 2017 záväzky v celkovej výške 1 026 661,32 Eur, z toho krátkodobé záväzky vo výške 519 077,80 Eur a dlhodobé záväzky vo výške 3 807,16 Eur a Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy vo výške 519 077,80 Eur. Porovnaním s rokom 2016, kedy boli vykázané záväzky v celkovej výške 1 118 216,45 Eur, nastalo zníženie.

Členenie záväzkov podľa doby splatnosti je uvedené v tabuľkovej časti Poznámok, tabuľka č. 8.

Rezervy

Celková výška rezerv k 31. 12. 2017 bola vykázaná v sume 25 000 Eur. V porovnaní s rokom 2016, keď boli vykázané rezervy vo výške 37 500,00 Eur, nastal pokles rezerv. K 31.12.2017 rezervy tvorili krátkodobé rezervy na súdne spory voči spoločnostiam v zahraničí. Pokles rezerv bol spôsobený ukončením súdneho sporu.

Prehľad pohybu rezerv je uvedený v tabuľkovej časti Poznámok v tabuľkách č. 6 a 7.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Ako zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy bolo k 31.12.2017 vykázané len Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu vo výške 447 315,67 Eur. Oproti roku 2016, keď bola vykázaná suma 577 627,53 Eur došlo k zníženiu.

Dlhodobé záväzky

Ak dlhodobé záväzky boli vykázané záväzky zo sociálneho fondu vo výške 3 807,16 Eur, kde nastal pokles oproti roku 2016, keď bol sociálny fond vykázaný vo výške 4 488,92 Eur.

Krátkodobé záväzky

V rámci krátkodobých záväzkov k 31.12.2017 boli najvýznamnejšie sumy vykázané ako záväzky voči zamestnancom (145 385,58 Eur), orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (89 983,15 Eur), iné záväzky (142 840,04 Eur) a záväzky za daň z príjmov (69 863,93 Eur)

Časové rozlíšenie

V rámci organizácie boli vykázané položky časového rozlíšenia pasívne vo výške 2 071,36 Eur, z toho najvýznamnejšiu položku tvorili nezúčtované transfery vo výške

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: