Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve v roku 2015

13.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.16 Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve v roku 2015

Ing. Miriam Majorová

PhD.; Ing. Štefan Fabian

PhD.

S účinnosťou od 1. 1. 2014 bolo novelizované opatrenie k individuálnej účtovnej závierke. Predmetom novelizácie sa vzťahuje na účtovnú závierku za rok 2014, teda na jej jednotlivé súčasti zostavované práve v prvých mesiacoch roka 2014. Najvýznamnejšou úpravou prešla tabuľková časť poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky, a to vo vzťahu k počtu aj štruktúre jednotlivých tabuliek.

Základná právna úprava individuálne účtovnej závierky

 • opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Doterajšie novelizácie základnej právnej úpravy

 • opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311,

 • opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31,

 • opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31,

 • opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2014-31.

Novelizácia účinná od 1. 1. 2015

 • opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. 12. 2014 č. MF/21227/2014.

Od 1. 1. 2014 sa v celej právnej úprave individuálnej účtovnej závierky používa už iba pojem "ukladanie do registra účtovných závierok prostredníctvom systému štátnej pokladnice".

K novelizácii účinnej od 1. 1. 2014 boli vydané dve metodické usmernenia, a to k účtovným výkazom a v poznámkam. V súčasnosti je aktuálna praktická aplikácia tohto metodického usmernenia týkajúceho sa poznámok:

 • metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. januára 2014 č. MF/8369/2014-31 k postupu pri aplikácii § 1 odsek 5 písmeno b) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (vzťahujúce sa na účtovnú závierku za rok 2014).

Štátne organizácie a organizácie VÚC ukladajú poznámky v elektronickej podobe prostredníctvom Centrálneho konsolidačného systému (CKS)

Obce a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti ukladajú poznámky v elektronickej podobe informačného systému DataCentra, teda prostredníctvom metodika na miestne príslušnom daňovom úrade a softvéru AZUV.

Hraničným termínom pre Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 je 30. apríl 2015, resp. do iného termínu v nadväznosti na osobitný predpis (zákon o dani z príjmov - súvis s daňovým priznaním, už sa k daňovému priznaniu neprikladá účtovná závierka, ale povinnosť účtovnej jednotky je splnená vložením do systému štátnej pokladnice).

Technická stránka nahrávania údajov prostredníctvom Centrálneho konsolidačného systému je popísaná v príručke pre užívateľov portálu Centrálneho konsolidačného systému zverejneného na webovom sídle MF SR na stránke www.finance.gov.sk.

Postup ukladania poznámok prostredníctvom informačného systému DataCentra

 • Na úrovni metodikov daňových úradov sa vykoná formálna kontrola dodržania názvoslovia súborov vo formáte PDF a kontrola súborov vo formáte DBF.

 • Dátové súbory sú v tvare DBF, ostatné súbory sú vo formáte PDF a ich názvy sú povinné.

Povinné názvy súborov pre samosprávu:

Názov súboru

 

Obsah súboru

 

ICO_IR_TS__ROK.PDF

 

Skenovaná titulná strana riadnej individuálnej účtovnej závierky opatrená príslušným podpisom vo formáte PDF

 

ICO_IR_TEXT_ROK.PDF

 

Textová časť poznámok riadnej individuálnej účtovnej závierky vo formáte PDF - skenovaný alebo priamy export z textového editora. V prípade, ak sa skladá z viacerých súborov, na koniec názvu sa pridá číslo napr. 00123456_IR_TEXT_2013_2.PDF

 

Tabuľky poznámok

 

názvy podľa časti metodického usmernia č.MF 7756/2015 z 5.3.2015

 

Príklad poznámok

Čl. I - Všeobecné údaje

(1) Identifikačné údaje účtovnej jednotky:

- názov a sídlo, IČO,

- dátum a spôsob zriadenia, názov a sídlo zriaďovateľa,

- právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky,

- informácia, či je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku.

(2) Opis činnosti účtovnej jednotky.

(3) Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre.

Príklad:

Obec AA

Ulica YY

000 00 mesto

IČO: XXXXXXXX

Obec AA bola založená v roku 1990 zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Účtovná závierka Obce AA k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

Základnou úlohou Obce AA pri výkone samosprávy, ako právnickej osoby samostatne hospodáriacej s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi, je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a starostlivosť o potreby jej obyvateľov.

Obec AA je súčasťou súhrnného celku verejnej správy Slovenskej republiky.

Informácie o vedúcich predstaviteľoch:

Starosta obce:

Zástupca starostu:

Prednosta obecného úradu:

Hlavný kontrolór obce:

Priemerný počet zamestnancov bol ZZ, z toho Z vedúcich zamestnancov (v roku 2013 bol priemerný počet zamestnancov ZZ, z toho Z vedúcich zamestnancov).

Obecný úrad je členený na tieto útvary - oddelenie správy majetku, ekonomické, správy daní, matričnej činnosti, školstva, kultúry, ostatného preneseného výkonu štátnej správy, logistiky.

Čl. II - Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia.

(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:

a)

 

dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný,

 

b)

 

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

 

c)

 

dlhodobý hmotný majetok nakupovaný,

 

d)

 

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

 

e)

 

dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne,

 

f)

 

dlhodobý finančný majetok,

 

g)

 

zásoby nakupované,

 

h)

 

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

 

i)

 

zásoby získané bezodplatne,

 

j)

 

pohľadávky,

 

k)

 

krátkodobý finančný majetok,

 

l)

 

časové rozlíšenie na strane aktív,

 

m)

 

záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

 

n)

 

časové rozlíšenie na strane pasív,

 

o)

 

deriváty,

 

p)

 

majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,

 

q)

 

majetok obstaraný z transferov,

 

r)

 

finančný prenájom.

 

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

(6) Zásady pre vykazovanie transferov.

(7) Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

Príklad:

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu, že bude pokračovať vo svojej činnosti nepretržite (teda najbližších 12 mesiacov).

alebo

Účtovná jednotka nezostavila účtovnú závierku za predpokladu, že bude pokračovať vo svojej činnosti nepretržite najbližších 12 mesiacov.

Účtovná jednotka nemenila účtovné metódy a účtovné zásady, aplikuje ich konzistentne.

alebo

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy a účtovné zásady, avšak bez vplyvu na výsledok hospodárenia.

alebo

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy a účtovné zásady, a to s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú, resp. sú úroky z úverov do doby zaradenia majetku. O zľavu z ceny, ktorú poskytol dodávateľ k majetku, sa následne zníži obstarávacia cena predmetného majetku.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady sa považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť. Majetok vytvorený vlastnou činnosťou by sa ocenil reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak by vlastné náklady boli vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr. bezodplatne nadobudnutý majetok, delimitovaný, novo zistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

Reprodukčnou obstarávacou cenou je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri ich nadobudnutí obstarávacími cenami, t. j., vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien (alebo vlastných nákladov alebo metódou FIFO - prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob). Vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za mesiac.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

Zásoby nadobudnuté bezodplatne (darovaním a delimitáciou), prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Novozistené zásoby pri inventarizácii sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí sa oceňujú obstarávacou cenou, t. j., vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné,  nedobytné pohľadávky a o pohľadávky, pri ktorých existuje riziko nevymožiteľnosti.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou a pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Účty časového rozlíšenia aktív a pasív sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie zabezpečovacích derivátov sa účtuje na účtoch 567 – Náklady na derivátové operácie a 667 – Výnosy z derivátových operácií. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia na  667. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie týchto obchodov sa účtuje na účtoch 567 – Náklady na derivátové operácie a 667 – Výnosy z derivátových operácií.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas obdobia maximálne päť rokov. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína dňom uvedenia majetku do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

predpokladaná doba používania

 

metóda odpisovania

 

ročná odpisová sadzba v %

 

náklady na vývoj

 

5

 

lineárna

 

20

 

software

 

4

 

lineárna

 

25

 

oceniteľné práva (licencie)

 

5

 

lineárna

 

20

 

drobný dlhodobý

nehmotný majetok

 

rôzna, napr. 2

 

lineárna

 

50

 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína dňom uvedenia majetku do používania.

Pozemky a predmety z drahých kovov sa neodpisujú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

predpokladaná doba používania

 

metóda odpisovania

 

ročná odpisová sadzba v %

 

budovy

 

40

 

lineárna

 

2,5

 

stroje, prístroje a zariadenia

 

8 až 20

 

lineárna

 

5 až 12,5

 

dopravné prostriedky

 

4 až 6

 

lineárna

 

16 až 25

 

drobný dlhodobý hmotný majetok

 

rôzna napr. 2

 

lineárna

 

50

 

Hodnota dlhodobého majetku, ktorý sa používa, sa trvalo zníži o oprávky, ktoré zodpovedajú výške opotrebenia majetku.

O opravné položky sa zníži hodnota majetku v prípade prechodného zníženia hodnoty majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Bežné transfery sa zúčtovávajú do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami, ak ide o transfer od zriaďovateľa a vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, ak ide o transfer od iného subjektu. Poskytnuté bežné transfery sa vykazujú ako náklady vo výške výdavkov.

Kapitálové transfery sa zúčtovávajú do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi. Poskytnuté kapitálové transfery sa vykazujú ako náklady vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou predaného majetku u prijímateľa transferov.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro, sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená, alebo referenčný kurz v deň uzavretia obchodu. Na ocenenie prírastku cudzej meny v mene euro nakúpenej za inú cudziu menu, sa použije hodnota inej cudzej meny v eurách alebo sa na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.

 • Čl. III - Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A. Neobežný majetok

(1) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok:

a)

 

prehľad o pohybe dlhodobého majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe oprávok a opravných položiek, pohybe zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy:

 

 

1. názov účtovnej jednotky,

 

 

2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,

 

 

3. stav k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 

 

4. + prírastky,

 

 

5. - úbytky,

 

 

6. +/- presuny,

 

 

7. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

b)

 

spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

 

c)

 

zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom,

 

d)

 

opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky,

 

e)

 

opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok v správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, majetok obstaraný formou finančného prenájmu,

 

f)

 

opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku.

 

(2) Dlhodobý finančný majetok:

a)

 

prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku, pohybe obstarávacích cien, pohybe opravných položiek a pohybe zostatkových cien, podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy :

 

 

1. názov účtovnej jednotky,

 

 

2. dátum, ku ktorému sa zostavuje prehľad o pohybe dlhodobého majetku,

 

 

3. stav k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 

 

4. + prírastky,

 

 

5. - úbytky,

 

 

6. +/- presuny,

 

 

7. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

b)

 

opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku.

 

(3) Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach:

 

Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel, v tejto štruktúre:

 

a)

 

názov spoločnosti,

 

b)

 

právna forma,

 

c)

 

základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách,

 

d)

 

podiel účtovnej jednotky na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %,

 

e)

 

podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach v %,

 

f)

 

hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

g)

 

hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 

h)

 

účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

i)

 

účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

 

(4) Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok:

a)

 

dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v tejto štruktúre:

 

 

1. názov emitenta,

 

 

2. druh cenného papiera,

 

 

3. mena cenného papiera,

 

 

4. výnos v %,

 

 

5. dátum splatnosti,

 

 

6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

 

7. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 

b)

 

dlhodobé pôžičky v tejto štruktúre:

 

 

1. názov dlžníka,

 

 

2. výnos v %,

 

 

3. mena,

 

 

4. dátum splatnosti,

 

 

5. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

 

6. účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 

 

7. popis zabezpečenia pôžičky,

 

c)

 

popis významných položiek ostatného dlhodobého finančného majetku vykázaných v súvahe účtovnej jednotky
k 31. decembru bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

 

Príklad:

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou resp. iné do výšky ........ Uvádza sa aj údaj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, teda rok 2013.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka za rok 2014, bolo na dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej hodnote ....... zriadené záložné právo v prospech.....

Účtovná jednotka vlastní dlhodobý majetok v celkovej hodnote....., najvyššiu hodnotu predstavuje majetok........ (uviesť konkrétnu položku).

Účtovná jednotka spravuje dlhodobý majetok v celkovej hodnote....., najvyššiu hodnotu predstavuje majetok........ (uviesť konkrétnu položku, druh).

Účtovná jednotka používa majetok obstaraný kúpnou zmluvou do času zápisu do katastra nehnuteľností v hodnote......(uviesť konkrétnu položku).

Účtovná jednotka používa majetok získaný formou výpožičky (uviesť konkrétnu položku, druh).

Účtovná jednotka využíva majetok obstaraný formou finančného prenájmu v hodnote ..... (uviesť konkrétnu položku, druh).

Opravné položky sa tvoria, ak úžitková hodnota majetku zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, pričom toto zníženie hodnoty nie je trvalé. Opravná položka sa vytvorí vo výške rozdielu zostatkovej ceny a úžitkovej hodnoty daného majetku.

Informácie o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel:

Spoločnosť

 

Základné imanie

 

Podiel na ZI

 

Vlastné imanie 2014

 

Vlastné imanie 2013

 

Účtovná hodnota 2014

 

Účtovná hodnota 2013

 

AA

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

 

 

 

 

Podiel obce na hlasovacích právach je vo všetkých uvedených spoločnostiach rovnaký ako podiel obce na základom imaní týchto spoločností.

B. Obežný majetok

(1) Zásoby:

a)

 

vývoj opravnej položky k zásobám v tejto štruktúre:

 

 

1. položka zásob v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,

 

 

2. výška zásob k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 

 

3. + tvorba opravných položiek,

 

 

4. - zníženie opravných položiek,

 

 

5. -zrušenie opravných položiek,

 

 

6. výška zásob k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

 

7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k zásobám,

 

b)

 

výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

 

c)

 

spôsob a výška poistenia zásob.

 

Príklad:

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky, ktorej vývoj je uvedený v tabuľkovej časti. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku nadmernosti zásob a zníženia obstarávacích cien materiálu v porovnaní s jeho doterajšou účtovnou hodnotou.

(2) Pohľadávky:

a)

 

opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy,

 

b)

 

vývoj opravnej položky k pohľadávkam v tejto štruktúre:

 

 

1. položka pohľadávok,

 

 

2. hodnota pohľadávok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 

 

3. + tvorba opravných položiek,

 

 

4. - zníženie opravných položiek,

 

 

5. - zrušenie opravných položiek,

 

 

6. hodnota pohľadávok k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

 

7. opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam,

 

c)

 

pohľadávky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:

 

 

1. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

 

2. hodnota pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 

d)

 

opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v tejto štruktúre:

 

 

1. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,

 

 

2. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,

 

 

3. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

 

e)

 

výška pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,

 

f)

 

výška pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

 

Príklad:

Najvýznamnejšou položkou pohľadávok sú pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov obce.

(3) Finančný majetok:

a)

 

opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku,

 

b)

 

zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok a obmedzenie práva nakladať s krátkodobým finančným majetkom.

 

(4) Poskytnuté návratné finančné výpomoci

 

Popis a hodnota poskytnutých návratných finančných výpomocí podľa jednotlivých druhov výpomocí v členení na dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre:

 

a)

 

dlžník,

 

b)

 

výnos v %,

 

c)

 

mena, v ktorej bola návratná finančná výpomoc poskytnutá,

 

d)

 

dátum splatnosti,

 

e)

 

výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

f)

 

výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

 

Príklad:

Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže účtovná jednotka voľne disponovať, až na termínovaný vklad vo výške ...... eur s ktorým bude môcť disponovať až po ........2015.

(5) Časové rozlíšenie

Popis významných položiek časového rozlíšenia.

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia aktív Obce je uvedený v nasledovnom prehľade:

Druh nákladu

 

31.12.2014

 

31.12.2013

 

Nájomné

 

 

 

Predplatné

 

 

 

Predplatné poistné

 

 

 

Náklady budúcich období spolu

 

 

 

 • Čl. IV - Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A. Vlastné imanie

 

Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, v tejto štruktúre:

 

a)

 

názov položky,

 

b)

 

výška vlastného imania k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 

c)

 

+ zvýšenie,

 

d)

 

- zníženie,

 

e)

 

+/- presun,

 

f)

 

výška vlastného imania k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

g)

 

opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek vlastného imania uskutočnených v priebehu účtovného obdobia, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov.

 

B. Záväzky

(1) Rezervy

 

Vývoj rezerv v tejto štruktúre:

 

a)

 

položka rezerv,

 

b)

 

výška rezerv k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 

c)

 

+ tvorba,

 

d)

 

- zníženie,

 

e)

 

- zrušenie,

 

f)

 

výška rezerv k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

g)

 

predpokladaný rok použitia rezerv,

 

h)

 

opis významných položiek rezerv.

 

Príklad:

Ako krátkodobé rezervy sú vykázané rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov vrátane sociálneho a zdravotného poistenia.

(2) Záväzky podľa doby splatnosti:

a)

 

záväzky podľa doby splatnosti v tejto štruktúre:

 

 

1. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

 

2. výška záväzkov v lehote splatnosti a po lehote splatnosti k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 

b)

 

opis záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru bežného účtovného obdobia a k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v tejto štruktúre:

 

 

1. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,

 

 

2. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov,

 

 

3. záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov,

 

c)

 

popis významných položiek záväzkov.

 

Záväzky predstavujú predovšetkým mzdové záväzky voči zamestnancom a z nevyplatených miezd a odvodov za december 2014.

(3) Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci:

a)

 

dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v tejto štruktúre:

 

 

1. charakter bankového úveru, napríklad investičný úver, prevádzkový úver,

 

 

2. druh bankového úveru podľa splatnosti, napríklad dlhodobý úver, krátkodobý úver,

 

 

3. poskytovateľ bankového úveru,

 

 

4. mena, v ktorej bol bankový úver poskytnutý,

 

 

5. druh úrokovej sadzby a výška sadzby v %,

 

 

6. nákladový úrok za bežné účtovné obdobie,

 

 

7. dátum splatnosti bankového úveru,

 

 

8. výška bankového úveru k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

 

9. výška bankového úveru k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 

b)

 

popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru,

 

c)

 

dlhodobé emitované dlhopisy a krátkodobé emitované dlhopisy v tejto štruktúre:

 

 

1. druh cenného papiera,

 

 

2. mena, v ktorej sú cenné papiere vydané,

 

 

3. úroková sadzba v %,

 

 

4. dátum splatnosti,

 

 

5. stav k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

 

6. stav k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 

d)

 

prijaté dlhodobé návratné finančné výpomoci a krátkodobé návratné finančné výpomoci v tejto štruktúre:

 

 

1. poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci,

 

 

2. druh prijatej návratnej finančnej výpomoci, napríklad krátkodobá návratná finančná výpomoc, dlhodobá návratná finančná výpomoc,

 

 

3. účel použitia,

 

 

4. dátum splatnosti,

 

 

5. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bežného účtovného obdobia,

 

 

6. výška návratnej finančnej výpomoci k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

 

(4) Časové rozlíšenie:

a)

 

popis významných položiek časového rozlíšenia,

 

b)

 

informácie o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384.

 

Príklad:

Prehľad významných položiek časového rozlíšenia pasív Obce je uvedený v nasledovnom prehľade:

Druh nákladu

 

31.12.2014

 

31.12.2013

 

Nájomné

 

 

 

Ostatné

 

 

 

Výdavky budúcich období spolu

 

 

 

Kapitálové transfery prijaté z prostriedkov ŠR

 

 

 

Bežné transfery prijaté z prostriedkov ŠR

 

 

 

Kapitálové transfery prijaté od iných subjektov

 

 

 

Bežné transfery prijaté od iných subjektov

 

 

 

Ostatné

 

 

 

Výnosy budúcich období spolu

 

 

 

 • Čl. V - Informácie o výnosoch a nákladoch

(1) Výnosy

 

Popis a výška významných položiek výnosov:

 

a)

 

tržby za vlastné výkony a tovar,

 

b)

 

zmena stavu vnútroorganizačných zásob,

 

c)

 

aktivácia,

 

d)

 

daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov,

 

e)

 

finančné výnosy,

 

f)

 

mimoriadne výnosy,

 

g)

 

výnosy z transferov,

 

h)

 

ostatné výnosy, napríklad pokuty, penále, úroky z omeškania a výnosy z poplatkov.

 

Príklad:

Prehľad o ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti:

 

31.12.2014

 

31.12.2013

 

Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia

 

 

 

Výnosy z prenájmu

 

 

 

Poistné plnenia

 

 

 

Inventúrne prebytky

 

 

 

Náhrada za škodu

 

 

 

Ostatné

 

 

 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti spolu

 

 

 

Prehľad o daňových výnosov samosprávy a výnosov z poplatkov:

 

31.12.2014

 

31.12.2013

 

Poukázaný podiel na dani z príjmov zo štátneho rozpočtu

 

 

 

Dane za špecifické služby - za psa

 

 

 

Dane za špecifické služby - za predajné automaty

 

 

 

Dane za špecifické služby - za ubytovanie

 

 

 

Dane za špecifické služby - za užívania verejného priestranstva

 

 

 

Daň z nehnuteľností

 

 

 

Daňové výnosy samosprávy spolu

 

 

 

 

 

 

Správne poplatky (matrika)

 

 

 

Poplatky za komunálny odpad

 

 

 

Príjmy z lotérií

 

 

 

Za znečisťovanie ovzdušia

 

 

 

Ostatné poplatky

 

 

 

Výnosy z poplatkov spolu

 

 

 

Významnou položkou finančných výnosov sú výnosy z cenných papierov a podielov v obchodných spoločnostiach.

(2) Náklady

 

Popis a výška významných položiek nákladov:

 

a)

 

spotrebované nákupy,

 

b)

 

služby,

 

c)

 

osobné náklady,

 

d)

 

dane a poplatky,

 

e)

 

odpisy, rezervy a opravné položky,

 

f)

 

finančné náklady,

 

g)

 

mimoriadne náklady,

 

h)

 

náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov,

 

i)

 

ostatné náklady.

 

(3) Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

 

Popis a výška nákladov voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti:

 

a)

 

overenie účtovnej závierky,

 

b)

 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,

 

c)

 

súvisiace audítorské služby,

 

d)

 

daňové poradenstvo,

 

e)

 

ostatné neaudítorské služby.

 

Prehľad o nákladoch na služby:

 

31.12.2014

 

31.12.2013

 

Doprava, preprava

 

 

 

Prenájom (lízing)

 

 

 

Odvoz komunálneho odpadu

 

 

 

Právne, ekonomické a iné poradenstvo

 

 

 

Náklady na audit

 

 

 

Poradenstvo - hardware, software

 

 

 

Náklady na vysielanie mestskej televízie

 

 

 

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá

 

 

 

Administratívne/Režijné náklady

 

 

 

Telekomunikačné služby

 

 

 

Verejná zeleň, zimná údržba ciest a súvisiace služby

 

 

 

Reklama, inzercia

 

 

 

Spotreba poštových známok a poštové služby

 

 

 

Ostatné služby

 

 

 

Prehľad o ostatných prevádzkových nákladoch

 

31.12.2014

 

31.12.2013

 

Rodinné prídavky

 

 

 

Dávky v hmotnej núdzi

 

 

 

Poistenie majetku

 

 

 

Príspevky na stravu dôchodcom

 

 

 

Príspevky na stravu školy a škôlky

 

 

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: