dnes je 7.8.2020

Input:

Praktické príklady na uplatnenie daňovej straty za roky 2015 až 2018 po zmene zákona č. 67/2020 Z. z.

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.140 Praktické príklady na uplatnenie daňovej straty za roky 2015 až 2018 po zmene zákona č. 67/2020 Z. z.

Ing. Michaela Vidová


Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 01.10.2018 do 30.09.2019 podal daňové priznanie za uvedené zdaňovacie obdobie v lehote do 31.12.2019. Môže si daňovník v tomto zdaňovacom období, v ktorom vykázal základ dane, uplatniť odpočet daňových strát vykázaných za predchádzajúce zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len ”zákon č. 67/2020 Z. z.“)?

Lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie hospodársky rok, ktorý končí 30.09.2019, uplynula 31.12.2019. Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 24b si môže uplatniť daňovník, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie v priebehu kalendárneho roka 2020. Keďže v tomto prípade posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul v priebehu roka 2019, daňovník nespĺňa podmienku uvedenú v § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. a preto si nemôže uplatniť odpočet daňových strát vykázaných za predchádzajúce zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa § 24b tohto zákona ale iba podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ”ZDP“).


Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 01.10.2018 do 30.09.2019 si predlžil lehotu na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie podaním oznámenia podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP do 31.03.2020 a v tejto lehote daňovník daňové priznanie aj podal. Môže si v tomto zdaňovacom období, v ktorom vykázal základ dane, uplatniť odpočet daňových strát vykázaných za predchádzajúce zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.?

Riadna lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie hospodársky rok, ktorý končí 30.09.2019, uplynula v kalendárnom roku 2019. Keďže si však daňovník predlžil lehotu na podanie daňového priznania do 31. 3. 2020, jeho lehota na podanie daňového priznania uplynula v priebehu kalendárneho roka 2020 a teda daňovník spĺňa podmienku uvedenú v § 24b ods.1 zákona č. 67/2020 Z. z. a môže si uplatniť odpočet daňových strát vykázaných za predchádzajúce zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018. Vzhľadom nato, že daňovník podal daňové priznanie 31. 3. 2020 kedy ešte osobitný odpočet daňových strát nebol platný a účinný môže do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení mimoriadnej situácie vládou SR podať opravné daňové priznanie (resp. po tomto termíne dodatočné daňové priznanie), v ktorom si