Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pravidlá hospodárenia - Základné pojmy

20.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1 Pravidlá hospodárenia - Základné pojmy

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Základné pravidlá hospodárenia a financovania subjektov verejnej správy upravuje zákon č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „rozpočtové pravidlá verejnej správy”).

Základné pravidlá hospodárenia

Základným pravidlom hospodárenia je, že subjekty verejnej správy hospodária a nakladajú s verejnými prostriedkami. Subjekty verejnej správy vytvárajú jeden zo sektorov národného hospodárstva – sektor verejnej správy, resp. verejnú správu; ďalšími sektormi sú nefinančné korporácie, finančné korporácie a domácnosti. Uvedené zoskupenie jednotlivých sektorov ekonomiky predstavuje klasifikáciu inštitucionálnych sektorov a subsektorov ekonomiky.

Subjekty, ktoré nakladajú s verejnými prostriedkami, sú povinné dodržiavať základné pravidlá rozpočtového hospodárenia ustanovené v § 19 rozpočtových pravidiel verejnej správy – táto povinnosť sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy.

Okrem týchto pravidiel existujú určite podrobnosti v hospodárení subjektov verejnej správy, ktoré sú upravené buď:

 • priamo v rozpočtových pravidlách verejnej správy, alebo

 • v osobitných zákonoch (napr. zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

Subjektmi verejnej správy, ktorých hospodárenie a nakladanie s verejnými prostriedkami upravujú výlučne rozpočtové pravidlá verejnej správy, sú rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie štátu, obce alebo vyššieho územného celku (siedma časť rozpočtových pravidiel verejnej správy).

Podrobnosti hospodárenia a nakladania s verejnými prostriedkami upravené pre ostatné subjekty verejnej správy v osobitných predpisoch musia byť v súlade so základnými princípmi rozpočtového hospodárenia ustanovených v § 19 rozpočtových pravidiel verejnej správy, pretože rozpočtové pravidlá verejnej správy sú základným finančným zákonom pre verejnú správu. V prípadoch, ktoré ustanovujú rozpočtové pravidlá verejnej správy, je možná v osobitnom predpise úprava odlišná od rozpočtových pravidiel verejnej správy („ak osobitný predpis neustanovuje inak”).

S verejnými prostriedkami nakladajú a hospodária:

 • subjekty verejnej správy,

 • iné subjekty (právnické a fyzické osoby mimo sektor verejnej správy).

Subjekty verejnej správy

Subjektmi verejnej správy sú v súlade s § 3 rozpočtových pravidiel verejnej správy výlučne právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu (§ 19 až § 21 zákona č. 240/2001 Z. z. o štátnej štatistike) zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu v ústrednej správe, v územnej samospráve a vo fondoch sociálneho poistenia a vo fondoch zdravotného poistenia.

Právne formy

V sektore verejnej správy sa rozlišujú nasledovné právne formy: akciová spoločnosť, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, fond, verejnoprávna inštitúcia, sociálna a zdravotná poisťovňa, obec (obecný úrad) a mesto (mestský úrad), krajský a okresný úrad, samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja).

Rozlišuje sa vlastníctvo súkromné tuzemské, štátne a vlastníctvo územnej samosprávy.

V ústrednej správe sa vykazujú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri organizácií.

V územnej samospráve sa vykazujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.

Vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia sa vykazuje Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne.

Členenie verejných prostriedkov

Verejnými prostriedkami v súlade s § 2 písm. e) rozpočtových pravidiel verejnej správy sú všetky finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy, pričom verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie a odvodov Európskej únii.

V rámci svojho hospodárenia subjekty verejnej správy nakladajú okrem prostriedkov svojich rozpočtov s nasledovnými charakteristickými druhmi verejných prostriedkov:

 • prostriedky Európskej únie,

 • predvstupové prostriedky,

 • odvody Európskej únii,

 • granty z iných štátov,

 • vnútorné politiky,

 • prechodné prostriedky.

Rozpočtové pravidlá verejnej správy

Z hľadiska hospodárenia s verejnými prostriedkami v sektore verejnej správy sú zaujímavé predovšetkým tie časti rozpočtových pravidiel verejnej správy, ktoré upravujú finančné toky pôsobiace vo verejnej správe, ktoré vyplývajú:

 • zo vzájomných vzťahov medzi všetkými subjektmi verejnej správy navzájom,

 • zo vzťahov subjektov verejnej správy k subjektom územnej samosprávy (obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie),

 • zo vzťahov subjektov verejnej správy k ostatným subjektom mimo sektor verejnej správy.

Rozpočtové pravidlá územnej samosprávy

Pravidlá rozpočtového hospodárenia upravujú vo verejnej správe dve základné legislatívne normy – rozpočtové pravidlá verejnej správy a zákon č. 583/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „rozpočtové pravidlá územnej samosprávy”).

Ako vyplýva z § 3 ods. 2 rozpočtových pravidiel verejnej správy v územnej samospráve sa štatisticky vykazujú subjekty verejnej správy:

 • obce,

 • vyššie územné celky,

 • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov.

V súlade s § 3 ods. 3

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: