dnes je 4.12.2023

Input:

Predaj obecného pozemku na žiadosť občana v roku 2021

8.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.2.6 Predaj obecného pozemku na žiadosť občana v roku 2021

PhDr. Jozef Sýkora, MBA


Obec vlastní stavebný pozemok v zastavanej oblasti. Prišla žiadosť od občana na odkúpenie pozemku pre stavbu RD. Poslanci jednohlasne odsúhlasili predaj pozemku žiadateľovi s určením ceny od znalca. Hlavný kontrolór označil postup poslancov za nesprávny a určil postup zverejnenia ponuky predaja tohto pozemku a výberového konania zo záujemcov.

Je potrebné tento prípad riešiť postupom podľa hlavného kontrolóra?

Posúdenie žiadosti a odhlasovanie predaja žiadateľovi by bolo nesprávne, protizákonné?

Odpoveď:

Zákonným postupom v zmysle normatívneho právneho aktu – zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je zverejnenie prevodu vlastníctva majetku, okrem prípadov, ktoré predstavujú výnimky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení