dnes je 4.6.2020

Input:

Preddavky na daň z príjmov v čase koronavírusu III.

21.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.113 Preddavky na daň z príjmov v čase koronavírusu III.

Ing. Michaela Vidová

Zákonom č. 120/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Lex korona”) sa v oblasti preddavkov na daň z príjmov umožnilo zúčtovanie kladného rozdielu na preddavkoch na daň z príjmov platených fyzickou a právnickou osobou do podania daňového priznania k dani z príjmov.

Ak daňovník v období pandémie podá daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 a z takto podaného daňového priznania vyplynie pre daňovníka platenie preddavkov na daň z príjmov v nižšej sume ako platil od začiatku zdaňovacieho obdobia do podania daňového priznania, môže správca dane daňovníkovi takýto rozdiel na preddavkoch započítať na úhradu ďalších preddavkov alebo mu ich na základe jeho žiadosti vráti v súlade s daňovým poriadkom, t.j. do 30 dní od podania žiadosti o vrátenie preddavkov na daň z príjmov.

Rovnako sa postupuje u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok a ktorého lehota na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie.

Osobitne je upravené vrátenie rozdielu na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca 2020 a to v závislosti od lehoty, v ktorej daňovník požiadal o vrátenie tohto rozdielu a to do:

- 31. mája 2020, ak daňovník podal žiadosť o vrátenie rozdielu preddavkov do konca apríla 2020,

- 30 dní odo dňa podania žiadosti o vrátenie rozdielu na zaplatených preddavkoch, ak daňovník podal túto žiadosť po 30. apríli 2020.

Ak daňovník podal žiadosť o vrátenie tohto rozdielu na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov a o jeho žiadosti už bolo zo strany správcu dane negatívne rozhodnuté na základe dovtedy platného právneho predpisu (napr. daňovníkovi nebolo vyhovené alebo bolo konanie zastavené) môže daňovník podať žiadosť opätovne a správca dane bude o žiadosti rozhodovať podľa nových pravidiel uvedených v predchádzajúcich odsekoch. Daňovníci majú možnosť podať túto žiadosť elektronicky a to aj tí, ktorí nemajú zriadenú elektronickú komunikáciu ale podajú ju napríklad prostredníctvom emailu.

Pri žiadostiach o vrátenie rozdielu na zaplatených preddavkoch, pri ktorých správca dane ešte nerozhodol, bude správca dane rozhodovať podľa pravidiel Lex korona účinných od 20. 5. 2020.


Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorého lehota na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 ZDP uplynula 31. 3. 2020 podal daňové priznanie v priebehu marca 2020. Na základe podaného daňového priznania daňovníkovi vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky v sume 1 500 eur, pričom za január až marec 2020 platil mesačné preddavky vo výške 2 000 eur. Ako sa bude postupovať pri vracaní kladného rozdielu na preddavkoch na daň z príjmov, ak daňovník k 31. 3. 2020 podal žiadosť o vrátenie tohto kladného rozdielu na preddavkoch a správca dane nevyhovel jeho žiadosti z dôvodu, že v čase vydania rozhodnutia ustanovenie § 24a ods. 4 až 6 Lex korona IV ešte neboli účinné?

Ustanovenie § 24a ods. 4 až 6 Lex korona IV nadobudli účinnosť od 20.5.2020. Vychádzame z predpokladu, že vzhľadom na lehotu na vrátenie preddavkov na daň z príjmov správca dane vydal negatívne rozhodnutie o vrátení preddavkov. Ak daňovník chce aby mu bol kladný rozdiel vrátený má právo v súlade s § 24a ods. 6 Lex korona IV. podať opätovnú žiadosť o vrátenie preddavkov a správca dane mu tento kladný rozdiel na preddavkoch po aplikácii ustanovenia § 79 ZSD daňového poriadku vráti v lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti, pričom sa vychádza z predpokladu, že žiadosť je podaná po 30. 4. 2020.


Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorého lehota na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 ZDP uplynula 31. 3. 2020 podal daňové priznanie 31. 3. 2020. Na základe podaného daňového priznania daňovníkovi