Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Preukazovanie splnenia podmienok účasti a doplnenie dokladov

2.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.73 Preukazovanie splnenia podmienok účasti a doplnenie dokladov

Mgr. Tomáš Šlachta


Ak uchádzač s.r.o. predložil výpis z registra trestov za PO, ale za seba ako štatutára nie, máme ho rovno vylúčiť, alebo požiadať o doplnenie ponuky? Ak môže doklad doložiť, a k akému dátumu by mal preukazovať splnenie podmienky účasti? Môže byť aj po LPP? Rovnako nevieme, čo v prípade, ak uchádzač preukazuje § 34 ZVO cez tretiu osobu a nedoloží za ňu § 32 ZVO. Môže ponuku doplniť? Ak áno, k akému dátumu by mali doklady preukazovať splnenie podmienky účasti?

Legislatívna úprava:

§ 32 ods. 1 ZVO

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

§ 32 ods. 2 ZVO

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

§ 40 ods. 4 ZVO

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.

§ 40 ods. 5 ZVO

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

§ 40 ods. 6 ZVO

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak

k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,

§ 152 ods. 1 ZVO

Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Pohľad autora na problematiku:

V prípade predloženia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia platí zásada, že ak boli predložené niektoré z týchto dokladov a iné nie, je potrebné využiť inštitút vysvetlenia a doplnenia predložených dokladov v zmysle § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade predloženia výpisu z registra trestov za uchádzača - právnickú osobu v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a nepredloženia výpisu z registra trestov za štatutárny orgán, člena dozorného orgánu, resp. prokuristu je na vzniknutú situáciu potrebné nahliadať tak, že bola predložená časť dokladov požadovaných na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a časť dokladov na preukázanie tejto podmienky účasti chýba. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ by preto mal v zmysle § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní požiadať uchádzača o doplnenie chýbajúcej časti dokladov na preukázanie splnenia podmienky osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Čo sa týka termínu, ku ktorému by mali byť doklady o bezúhonnosti uchádzača, resp. jeho štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu preukázané, je treba vychádzať z § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého doložený výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace. Toto je jediné zákonné časové obmedzenie platnosti daného dokladu, preto je možné doplniť chýbajúci výpis z registra trestov aj výpisom z registra trestov vydaným po lehote na predkladanie ponúk.

Ak uchádzač vo svojej ponuke nepredložil doklady na

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: