dnes je 27.1.2020
Input:

Príjmy plynúce z dlhopisov a pokladničných poukážok subjektov verejnej správy

27.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.53 Príjmy plynúce z dlhopisov a pokladničných poukážok subjektov verejnej správy

Ing. Michaela Vidová

Obstarávanie cenných papierov nie je prioritnou činnosťou subjektu verejnej správy, avšak ak subjekty majú voľné finančné prostriedky a ak im to osobitné predpisy a to predovšetkým zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov dovoľujú, môžu investovať aj do nákupu cenných papierov.

Definíciu ako aj vymedzenie jednotlivých druhov cenných papierov, ktoré tvoria sústavu cenných papierov stanovuje zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s uvedeným zákonom o cenných papieroch sa za cenné papiere považujú aj dlhopisy a pokladničné poukážky.

Subjekty verejnej správy môžu dosahovať z vlastníctva cenných papierov dvojaké výnosy, a to výnosy plynúce z držby týchto cenných papierov alebo z ich predaja. V súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP”) predmetom dane subjektov verejnej správy ako daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť a to okrem iného vrátane príjmov z predaja majetku a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP.

Príjmy z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok podliehajú u daňovníkov – právnických osôb zdaneniu prostredníctvom daňového priznania. Výnimku predstavujú príjmy (výnosy) z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému za účelom podnikania. U týchto daňovníkov, aj vzhľadom na špecifický spôsob zdaňovania príjmov, takéto príjmy podliehajú dani vyberanej zrážkou.

Pri stanovení základu dane podliehajúcemu dani vyberanej zrážkou z príjmov plynúcich z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok sa posudzujú nielen príjmy (výnosy) plynúce z ich predaja [§ 43 ods. 3 písm. l) ZDP] ale aj príjmy (výnosy) plynúce z držby týchto cenných papierov [§ 43 ods. 3 písm. i) ZDP] v príslušnom zdaňovacom období. Základom dane je teda úhrn týchto výnosov znížený o obstarávaciu cenu dlhopisov a pokladničných poukážok vyradených z majetku v dôsledku ich predaja a poplatky súvisiace s obstaraním týchto cenných papierov.

ZDP v § 43 ods. 15 stanovuje za platiteľa tejto dane daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, t.j. v tomto prípade je platiteľom dane subjekt verejnej správy. Možno povedať, že ide o tzv. samozdanenie a odvedenie dane vyberanej zrážkou priamo subjektom, ktorému sú výnosy (príjmy) vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech. Subjekt verejnej správy je povinný daň