dnes je 4.6.2020

Input:

Príklad k opravným položkám k pohľadávkam podľa § 21 ods. 2 písm. j), § 19 ods. 3 písm. g), § 20 ods. 10 a 14 zákona o dani z príjmov

30.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.14.3 Príklad k opravným položkám k pohľadávkam podľa § 21 ods. 2 písm. j), § 19 ods. 3 písm. g), § 20 ods. 10 a 14 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Podľa § 21 ods. 2 písm. j) ZDP daňovým výdavkom nie je tiež tvorba rezerv a tvorba opravných položiek s výnimkou podľa § 20 ZDP. Súčasne podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP platí, že daňovými výdavkami je aj tvorba rezerva opravných položiek podľa § 20 ZDP.

Opravná položka (ďalej len „OP” ) sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. OP sa tvoria v účtovníctve  podľa § 18 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  a následne sa posudzuje ich zahrnutie do daňových výdavkov   podľa § 20 zákona o dani z príjmov. Daňovo uznané sú OP k

 • nepremlčaným pohľadávkam podľa § 20 ods. 14 ZDP,

 • pohľadávkam voči dlžníkom v konkurze  a reštrukturalizácii  a od 1.1.2018 k pohľadávkam voči dlžníkom, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár   podľa § 20 ods.10 až 12 ZDP. U bánk sú OP voči dlžníkom so splátkovým kalendárom daňovým výdavkom vo výške rozdielu medzi hodnotou pohľadávky v splátkovom kalendári a ich hodnotou zahrnutou do výdavkov podľa §20 ods. 4 ZDP,

 • k odplatne nadobudnutému majetku podľa § 20 ods.13 ZDP,

 • nepremlčaným pohľadávkam, ktoré tvoria banky a  pobočky zahraničných bánk,

 • nepremlčaným pohľadávkam z poistenia a k pohľadávkam zdravotných poisťovní,

 • pohľadávkam vzniknutým od 1.1.2002 a zahrnutých do príjmov do 31.12.2003 podľa § 52 ods. 18 ZDP,

 • nepremlčaným pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu,

 • od 1.1.2016 tvorba OP k príslušenstvu pohľadávky, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, sa zahrnie do daňových výdavkov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva, alebo jeho   neuhradenej časti, ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, resp. od splatnosti samotného príslušenstva uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní v nadväznosti na §20 ods. 22 ZDP.

Podľa§ 20 ods. 14 ZDPOP k nepremlčaným pohľadávkam ocenených v menovitej hodnote, ktoré vznikli od 1. 1. 2004, sú rizikové,  zahrnuté do zdaniteľných príjmov a od ich splatnosti uplynie doba dlhšia ako

 • 360 dní je daňovým výdavkom vo výške 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,

 • 720 dní je daňovým výdavkom vo výške 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva

 • 1 080 dní je daňovým výdavkom vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

Uvedené sa nevzťahuje na OP nadobudnuté postúpením a na OP k pohľadávkam, ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi

Od 1.1.2015 je daňovým výdavkom tvorba OP k pohľadávke voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii prihlásená v lehote podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávky alebo uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane. Výnimku tvorí OP k pohľadávke z istiny z nesplatenej  pôžičky (od 1.1.2016 z istiny z nesplateného úveru) voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii, ktorá je daňovým výdavkom  len u bánk, pobočiek zahraničných bánk a daňovníkov, ktorí poskytujú spotrebiteľské úvery podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov. 

 

Od 1.1.2018 je daňovým výdavkom  u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  aj  OP k pohľadávkam voči dlžníkom, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár  (v menovitej hodnote alebo uhradenej obstarávacej cene vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane v tom zdaňovacom období v ktorom bol zverejnený návrh splátkového kalendára). U bánk sú OP voči dlžníkom so splátkovým kalendárom daňovým výdavkom vo výške rozdielu medzi hodnotou pohľadávky v splátkovom kalendári a ich hodnotou zahrnutou do výdavkov podľa § 20 ods. 4 ZDP. Ustanovenie sa použilo prvýkrát pri podaní DP po 31.decembri 2017,


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 a 200 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 

V súvislosti s opravnými položkami k pohľadávkam, vznikli spoločnosti tieto prípady:

 1. Spoločnosť eviduje  k 31.12.2018 pohľadávku zahrnutú do zdaniteľných príjmov splatnú 10.5.2016 v menovitej hodnote 2 600 €. Pohľadávka vznikla po nadobudnutí účinnosti zákona o dani z príjmov, teda po 31.12.2003, bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, je nepremlčaná, riziková a je po splatnosti viac ako 720 dní a menej ako 1 080 dní .Daňovým výdavkom k 31.12.2018 by bola tvorba OP do výšky 50 %  (suma 1 300 €). Spoločnosť k tomuto dátumu vytvorila v účtovníctve OP vo výške 100 %, zvyšných 50 % výšky OP je položka zvyšujúca výsledok hospodárenia na r. 9 tabuľky A, resp. r. 130 tlačiva DP v sume 1 300 €. Túto časť OP by si bude môcť spoločnosť uplatniť do daňových výdavkov v nasledujúcom zdaňovacom období 2019. 
 2. Spoločnosť eviduje pohľadávku z poskytnutej pôžičky vo výške 10 000 €, ktorá bola splatná 17.9.2015 a do 31.12.2018 nebude zaplatená. Tým, že ZDP v § 20 ods. 14 požaduje podmienku zahrnutia pohľadávky do zdaniteľných príjmov, pohľadávka charakteru pôžičky nie je účtovaná do výnosov,  tvorba OP v 100 % výške k takejto pohľadávke nie je daňovým výdavkom podľa § 20. Rovnako sa posudzuje u podnikateľských subjektov tvorba OP aj k ostatným  pohľadávkam, ktoré nie sú účtované do výnosov, napríklad  zálohy, úvery a pod. OP vo výške 10 000 € vytvorená v účtovníctve v r. 2018 nebude súčasťou základu dane a preto bude predmetom zvýšenia výsledku hospodárenia na r. 9 pomocnej tabuľky A, resp. r. 130.
 3. Spoločnosť eviduje pohľadávku v obstarávacej cene 5 300 €, ktorú kúpila 15.8.2015. K  31.12.2018 k nej vytvorila v účtovníctve 100 % OP