dnes je 10.7.2020

Input:

Príklad k postúpeniu pohľadávok podľa § 19 ods. 3 písm. h) a § 21 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov

27.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.12 Príklad k postúpeniu pohľadávok podľa § 19 ods. 3 písm. h) a § 21 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Pri postúpení pohľadávky  v menovitej hodnote u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa môže na základe rozhodnutia daňovníka uplatniť do daňových výdavkov podľa § 19 ods.3 písm. h) ZDP  menovitá hodnota pohľadávky buď

  • do výšky príjmu z jej postúpenia

  • alebo suma pohľadávky do výšky tvorby OP, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok  podľa § 20 ZDP,

Ak súčasťou postúpenia pohľadávky je aj jej príslušenstvo, je daňovým výdavkom hodnota príslušenstva, ak bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, najviac do výšky príjmu plynúceho z postúpenia. Ustanovenie § 19 ods.3 písm. h) ZDP v znení účinnom od 1.1.2016 sa prvýkrát použije pri podaní DP po 31. decembri 2015.

Pri postúpení pohľadávky v obstarávacej cene  ďalšiemu postupníkovi sa u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva môže do daňových výdavkov uplatniť obstarávacia cena pohľadávky len do výšky príjmu z predaja. Výnimku tvorí  pohľadávka v obstarávacej cene  voči dlžníkovi v konkurze alebo reštrukturalizácii a od 1.1.2018 aj voči dlžníkom, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár, pri postúpení ktorej sa za daňový výdavok považuje obstarávacia cena pohľadávky len do výšky tvorby opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 ods. 10 až 12 ZDP.

Od 1.1.2015 je daňovým výdavkom tvorba OP k pohľadávke voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii  prihlásená v lehote podľa osobitného predpisu u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  najviac do výšky uhradenej obstarávacej ceny pohľadávok a od 1.1.2018   aj voči dlžníkom, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár do výšky uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 

V súvislosti s postúpením pohľadávok, vznikli spoločnosti tieto prípady:

  1. Spoločnosť eviduje pohľadávku v menovitej hodnote za tovar 10 000 €, splatnú 12.10.2016 za poskytnuté služby, ktorú dňa 17.11.2018 predala za 6 000 €. Spoločnosť sa môže rozhodnúť, ktorý výdavok pri predaji pohľadávky je pre ňu výhodnejší.  Buď príjem z predaja vo výške 6 000 €, alebo výška OP, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok. Keďže pohľadávka je viac ako 720 dní a menej ako 1 080 dní po splatnosti, bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, je nepremlčaná, daňovým výdavkom by bola tvorba OP vo výške 50 % (čo je suma 5 000 € z menovitej hodnoty pohľadávky vo výške 10 000 €) v nadväznosti na § 20 ods.14 písm. b) ZDP. Pre spoločnosť je výhodnejšie uplatniť  výdavok do výšky príjmu z predaja (6 000 €.) Rozdiel menovitej hodnoty pohľadávky (10 000 €) a príjmu z predaja (6 000€) vo výške 4 000 €, ako strata z predaja pohľadávky  je nedaňovým výdavkom na r. 4 pomocnej tabuľky A, resp. r. 130.
  2. Spoločnosť evidovala pohľadávku za službu v menovitej hodnote  5 000 €  voči dlžníkovi, na ktorého bol dňa 17. 8. 2017 vyhlásený konkurz. Spoločnosť ako veriteľ prihlásila pohľadávku  do konkurzného konania, pohľadávka nebola popretá správcom konkurznej podstaty a spoločnosť vytvorila v účtovníctve k 31.12.2017  OP k pohľadávke  vo výške 100 %. Následne pohľadávku v r. 2018  predala  za sumu 3  000 €. Keďže pohľadávka splnila podmienku daňovo uznanej OP voči dlžníkovi v konkurze podľa § 20 ods. 10 ZDP,  pri následnom predaji takejto pohľadávky si spoločnosť môže  uplatniť celú sumu pohľadávky v daňových výdavkoch (5 000 €).Podľa § 17 ods. 28 písm. a) ZDP v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k postúpeniu pohľadávky, sa základ dane zvýši o sumu OP, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 a súčasne sa zníži o výdavok podľa § 19 ods.3 písm. h) ZDP. V r. 2018  má spoločnosť povinnosť zvýšiť základ dane na r. 180 tlačiva DP o 100 % vytvorenú OP zahrnutú v daňových výdavkoch (suma 5 000 €) a súčasne na r. 290 tlačiva DP má povinnosť  uviesť tiež sumu 5 000 € ako  položku znižujúcu výsledok hospodárenia (výdavok k predanej pohľadávke.) Keďže však ide o neutrálny dopad na základ dane, úprava základu dane sa v tlačive daňového priznania nevykoná.
  3. Spoločnosť postupuje pohľadávku v menovitej hodnote 10 000 €, ktorá je po splatnosti viac ako 720 dní, je na ňu vytvorená OP vo výške 50 % (5 000 €) a pohľadávku postúpila na inú spoločnosť za 2 000 €.  Za predpokladu, že ide o nepremlčanú pohľadávku v menovitej hodnote, zahrnutú do zdaniteľných príjmov,  ktorá spĺňa podmienky na daňovo uznanú tvorbu opravnej položky k pohľadávke  podľa § 20 ods.2 a 14 ZDP, pri predaji takejto pohľadávky v menovitej hodnote sa uplatní výdavok podľa rozhodnutia daňovníka buď do výšky príjmu z predaja  alebo do výšky OP, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ZDP. Pre spoločnosť je výhodnejšie uplatniť ako výdavok sumu 5 000 € (OP vo výške 50 %), pretože príjem z predaja je len v sume 2 000 €. Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky (10 000 €)  a výškou OP uznanej za daňový výdavok (5 000 €)  vo výške 5 000 € je položkou