dnes je 23.9.2019
Input:

Príklad k strate z predaja HM vylúčeného z odpisovania podľa § 19 ods. 3 písm. e) zákona o dani z príjmov

28.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.7 Príklad k strate z predaja HM vylúčeného z odpisovania podľa § 19 ods. 3 písm. e) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § ZDP je uznaným daňovým výdavkom. Výnimkou je vstupná cena pri predaji majetku uvedeného v § 23 ods. 1 písm. d) až g), § 23 ods.2 písm. d) a pozemkov nedotknutých ťažbou, kedy možno zahrnúť vstupnú cenu do daňových výdavkov len do výšky príjmu z predaja [ § 19 ods.3 písm. e) ZDP].


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 a 200 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 

V súvislosti s predajom hmotného majetku vylúčeného z odpisovania, vznikli spoločnosti v roku 2018 tieto prípady:

  1. Spoločnosť predala pozemok za cenu 50 000 €, ktorý evidovala vo svojom majetku v obstarávacej (vstupnej) cene 58 000 €. Pretože predajná cena pozemku je nižšia ako jeho vstupná (obstarávacia) cena, do daňových výdavkov zahrnie spoločnosť vstupnú cenu len do výšky príjmu z predaja. Rozdiel v sume 8 000 € je podľa § 19 ods.3 písm. e) ZDP pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia na r. 16 pomocnej tabuľky A, resp. r. 130.
  2. Spoločnosť obstarala do svojho majetku v minulosti lesné pozemky za účelom ich využitia na ťažbu za cenu 78 000 €. Po skončení ťažby (t. j. po vyťažení drevnej suroviny) spoločnosť predmetný pozemok predala za cenu 45 000 €, t. j. za cenu nižšiu, ako bola jeho vstupná cena. Podľa § 19 ods. 3 písm. e) ZDP daňovým výdavkom je vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § 23, pričom pri predaji majetku uvedeného v § 23 ods. 1 písm. d) až g), § 23 ods. 2 písm. d) a pozemkov nedotknutých ťažbou možno vstupnú cenu zahrnúť len do výšky príjmu z predaja, tzn. prípadná strata z predaja takéhoto majetku nie je uznaným daňovým výdavkom. Pri lesných pozemkoch sa nejde o pozemky dotknuté ťažbou, nakoľko drevo je na rozdiel od napr. rôznych rúd obnoviteľným zdrojom. V prípade predaja lesného pozemku teda nemožno stratu z jeho predaja vo výške 33 000 € uznať za daňový výdavok a preto je položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia na r. 16 pomocnej tabuľky A, resp. na r. 130 v podanom daňovom priznaní za rok 2018.
  3. Spoločnosť mala vo svojom majetku obraz od akademického maliara v obstarávacej cene 20 000 €. V roku 2018 obraz predala za cenu 17 500 €. Podľa § 23 ods.1 písm. d) ZDP umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov, sú vylúčené z odpisovania. V zmysle autorského zákona ide o umelecké diela, ktoré spĺňajú kritéria hmotného majetku (obrazy, rytiny, drevorytiny, sochy, plastiky a