dnes je 3.8.2020

Input:

Príprava a vedenie hodnotiaceho pohovoru zamestnanca

9.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.1 Príprava a vedenie hodnotiaceho pohovoru zamestnanca

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert.

Hodnotiaci pohovor je diskusia o pracovnom výkone a možnom rozvoji zamestnancov. Ide skôr o výmenu názorov dvoch partnerov - obe strany sú plne do dialógu zapojené.

Príprava hodnotenie

Príprava na hodnotiaci rozhovor je dôležitá pre obe strany, hodnoteného aj hodnotiteľa. Zo strany hodnotiteľa by sa mala zameriavať predovšetkým na:
- rekapituláciu hlavných pracovných výsledkov zamestnancov, typických prejavov jeho pracovného správania, pracovných pozícií a motivácie a zamyslenie sa nad jeho hlavnými silnými aj slabými stránkami,
- konkrétne príklady špičkového aj slabšieho výkonu zamestnanca v uplynulom období,
- hlavné možné smery zlepšenia jeho výkonu a spôsoby ich dosiahnutia,
- osobné pracovné (výkonové) ciele zamestnanca na budúce obdobie,
- návrhy hlavných smerov jeho ďalšieho rozvoja.

Pri hodnotení uvedenie konkrétnych príkladov

Pri vedení hodnotiaceho rozhovoru by sa nadriadený mal držať základných pravidiel pre poskytovanie hodnotenia. K rozhodujúcim z nich patrí, že hodnotenie by nemalo byť len negatívne, malo by sa vzťahovať k výsledkom a konkrétnemu pracovnému správaniu hodnoteného, nie jeho osobe, a malo by sa opierať i o príklady, ktoré hodnotenie ilustrujú. Hodnotený by mal mať možnosť sa ku všetkým aspektom hodnotenia vyjadriť a hodnotiaci by mal byť voči tomuto vyjadreniu otvorený, ochotný svoj pohľad pod jeho vplyvom zmeniť.

Dať priestor hodnotenému

Aktívna účasť hodnoteného sa opiera nielen o jeho sebahodnotenie a možnosť vyjadriť sa k hodnoteniu nadriadeného, ​​ale aj možnosť podieľať sa na stanovení svojich pracovných a rozvojových cieľov a vyjadriť svoje námety či pripomienky k práci v tíme a kolektíve, v ktorom pôsobí.
Jedným z najčastejších problémov hodnotenia je, že hodnotený sa doňho aktívne nezapája - hodnotenie si vypočuje a odíde. Zabezpečiť aktívnu spoluprácu hodnoteného nemusí byť jednoduché, táto spolupráca je však dôležitá.

Ako dosiahnuť dialóg

Nadriadený, ktorý hodnotiaci rozhovor vedie, by preto mal:
- vytvoriť otvorenú a priateľskú atmosféru, vyvarovať sa zdôrazňovaniu svojej formálnej autority, postupovať podľa jasne stanovených bodov;
- hovoriť vo vecnej, nie osobnej rovine, skôr konštruktívne než kriticky.

Hodnotiaci rozhovor by nemal u hodnoteného vyvolávať defenzívne reakcie, ktoré sú známkou toho, že hodnotenie neprijíma, alebo ho chápe ako neobjektívne;
- povzbudzovať hodnoteného v hovore, viac počúvať ako sám hovoriť;
- neobávať sa prikloniť sa k jeho stanovisku, ak jeho pohľad uzná za správny;
- upozorniť na chyby v sebahodnotení zamestnanca, či už v podobe neprimerane pozitívneho sebahodnotenia alebo neoprávneného sebapodceňovania;
- získať námety ako výkon a schopnosti zamestnancov zvýšiť,vysloviť hodnotenému pochvalu za dosiahnuté výsledky;
- spoločne so zamestnancom stanoviť konkrétne ciele jeho možného zlepšenia;
- stretnutie zakončiť v pozitívnom duchu.

Základné pravidlá pohovoru:

  • Klásť dôraz na zlepšenie výkonov a jeho odlíšenie