dnes je 13.12.2019
Input:

Príspevok na rekreáciu z pohľadu zamestnávateľa

26.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.48 Príspevok na rekreáciu z pohľadu zamestnávateľa

Ing. Michaela Vidová

Zamestnávateľ má možnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu vo forme:

  • rekreačného poukazu – zamestnanec obdrží od zamestnávateľa elektronickú kartu vymedzenú v § 27 ods. 2 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Rekreačný poukaz je v súlade s § 27a ods. 3 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný. Rekreačný poukaz musí zamestnanec využiť v tom roku, na ktorý je platný.

  • bezpoukazovej formy – zamestnanec obdrží príspevok na rekreáciu na základe faktúry vystavenej poskytovateľom služieb na meno zamestnanca, t.j. oprávnenosť výdavkov zamestnanca sa nepodmieňuje vlastníctvom fyzického nosiča ale predložením účtovného dokladu.

Nárok na príspevok na dovolenku zamestnancovi nevzniká automaticky pri splnení podmienok vymedzených zákonníkom práce ale zamestnanec musí o príspevok na rekreáciu požiadať. Forma žiadosti o príspevok v zákone nie je definovaná, pričom väčšina zamestnávateľov na tento účel vytvorila vlastný formulár žiadosti. V súlade s § 152a ods. 6 Zákonníka práce je zamestnanec povinný preukázať zamestnávateľovi oprávnenosť výdavkov pri bezpoukazovej forme poskytnutia príspevku na rekreáciu do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie. V prípade, že zamestnanec predloží doklady na uplatnenie príspevku na rekreáciu po tejto lehote, nestráca nárok na príspevok, nakoľko ide iba o porušenie poriadkovej lehoty.

Pri účtovaní oprávnených nákladov príspevku na rekreáciu má zamestnávateľ vyžadovať od zamestnanca predloženie takého dokladu, ktorým preukáže splnenie požadovaných podmienok. Základnými informáciami je identifikácia poskytovateľa rekreačného pobytu na jednej strane a identifikačné údaje zamestnanca, na ktorého je doklad vystavený na druhej strane. Súčasťou dokladu musí byť aj uvedenie osôb, ktoré spolu so zamestnancom sa zúčastnili rekreácie, aby zamestnávateľ mohol posúdiť, či je nárok na predplatenie príspevku v súlade s podmienkami stanovenými Zákonníkom práce. Nevyhnutnou súčasťou dokladu je popis poskytnutých služieb, časové vymedzenie trvania rekreácie ako aj informácie o cene, o dátume úhrady za pobyt a číslo dokladu jeho vystavovateľa. Oprávnenosť nákladov môže zamestnanec deklarovať aj fotokópiou dokladov, nakoľko žiaden z predpisov upravujúci príspevok na rekreáciu neustanovuje povinnosť zamestnanca predkladať zamestnávateľovi originál dokladu. To však neobmedzuje právomoc zamestnávateľa preveriť si dôveryhodnosť predkladaného dokladu.

V súlade s § 152a ods. 1 ZP je zamestnávateľ povinný za splnenia zákonom vymedzených kritérií poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Takýto príspevok sa v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov považuje u zamestnanca za príjem oslobodený od