Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Rady a tipy, ako vložiť poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve do Registra účtovných závierok v roku 2015

20.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.17 Rady a tipy, ako vložiť poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve do Registra účtovných závierok v roku 2015

Ing. Miriam Majorová

PhD.; Ing. Štefan Fabian

PhD.

S účinnosťou od 1. 1. 2014 bolo novelizované opatrenie k individuálnej účtovnej závierke. Predmet novelizácie sa vzťahuje na účtovnú závierku za rok 2014, teda na jej jednotlivé súčasti zostavované práve v prvých mesiacoch roka 2014. Najvýznamnejšou úpravou prešla tabuľková časť poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky, a to vo vzťahu k počtu aj štruktúre jednotlivých tabuliek.

  • Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 sa zostavujú a ukladajú do Registra účtovných závierok do 30. 4. 2015,

  • všetky údaje sa uvádzajú v eurách na dve desatinné miesta,

  • údaje v poznámkach, ktoré predstavujú súčtovú hodnotu konkrétnej položky, resp. skupiny položiek (súvahových alebo výsledkových), sa musia zhodovať v hodnotami vykázanými v Súvahe alebo vo Výkaze ziskov a strát,

  • Poznámky sa formálne delia na tieto časti :

- textová časť,

- tabuľková časť,

  • textová časť Poznámok sa spracováva v závislosti od individuálnej náplne konkrétnej účtovnej jednotky pre požadované informácie, t. j.:

- rozsah textovej časti nie je stanovený,

- nie je potrebné vypisovať z legislatívy text, aké informácie sa požadujú, stačí ich iba uviesť; ak pre nejaký typ požadovaných informácií nemá účtovná jednotka náplň, neuvádza text "nemá náplň", jednoducho od tejto časti abstrahuje,

- textová časť sa v legislatíve člení na články, odseky a písmená - toto členenie nie je nevyhnutné dodržiavať; v závislosti os rozsahu požadovaných údajov odporúčame členiť na články,

- do textovej časti je možné podľa rozhodnutia účtovnej jednotky vložiť aj tabuľku, ktorej štruktúru si zvolí účtovná jednotka podľa vlastného uváženia,

- je potrebné dôsledne dodržiavať zásadu "bezprostredne porovnateľného účtovného obdobia" pri uvádzaných informáciách, napr. účtovná jednotka mala v účtovnom období roku 2014 ......zamestnancov (v účtovnom období roku 2013 to bolo......),

- v textovej časti má osobitný význam popis významných položiek jednotlivých súčastí aktív, pasív, nákladov a výnosov; účtovná jednotka sama rozhodne, ktoré informácie považuje za významné, teda rozhoduje sa o hľadiskách významnosti, napr. najväčšia hodnota v rámci určitého druhu popisovaných položiek, najväčšia zmena hodnoty v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím, najväčšia hodnota vo vzťahu k rozpočtu organizácie, položka vyjadrujúca špecifickú a neopakovateľnú transakciu a pod.

- textová časť spracovaná v akomkoľvek textovom editore (napr. Word) sa uloží do formátu PDF,

  • tabuľková časť Poznámok sa spracováva obdobne ako textová časť v závislosti od individuálnej náplne konkrétnej účtovnej jednotky pre požadované údaje, avšak štruktúra, počet a označenie tabuliek sú záväzné; účtovná jednotka vypĺňa iba tie tabuľky, pre ktoré má náplň a od ostatných abstrahuje (v tabuľkách, pre ktoré nemá náplň, neuvádza žiadne nulové hodnoty),

- organizácie samosprávy majú vytvorenú štruktúru tabuliek v systéme AZUV; po vyplnení tabuľkovej časti sa vygenerujú iba tie tabuľky, ktoré mali obsahovú náplň,

- organizácie štátnej správy a samosprávnych krajov zostavujú tabuľkovú časť prostredníctvom Centrálneho konsolidačného systému vyplnením konsolidačného balíka.

Účtovné jednotky samosprávy – obce a rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré nie sú zapojené do Centrálneho konsolidačného systému, ukladajú poznámky a ostatné dokumenty do registra účtovných závierok prostredníctvom DataCentra použitím programového vybavenia AZÚV. V prípade, že účtovná jednotka je vyškolená pre prácu s RISSAM.výkazy, ukladá poznámky do RISSAM.výkazy. Spôsob nahrávania údajov je popísaný v príručke pre používateľov systému RISSAM, ktorá je k dispozícii na úvodnej stránke po prihlásení do systému a tiež na webovej stránke www.rozpocet.sk. Požadované údaje za obec a ňou zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie sa predložia v elektronickej podobe metodikovi na príslušnom daňovom úrade (ak sa nepoužije RISSAM.výkazy). Na úrovni metodikov daňových úradov sa vykoná formálna kontrola dodržania názvoslovia súborov vo formáte PDF, kontrola súborov vo formáte DBF a ich sumarizácia, ktorá sa následne predloží do DataCentra e-mailom na adresu obce@datacentrum.sk alebo prostredníctvom portálu cez rozhranie obcí dostupné na stránke www.datacentrum.sk. V prípade, že účtovná jednotka odovzdáva poznámky prostredníctvom RISSAM, odoslaním prekontrolovaných dátových súborov a súboru textovej časti poznámok a úvodnej strany účtovnej závierky sa považuje povinnosť ukladania účtovnej závierky do registra za splnenú. Dátové súbory sú v tvare DBF, ostatné súbory sú vo formáte PDF a ich názvy sú povinné. Povinné názvy súborov (ak sa nepoužije RISSAM.výkazy) sa vytvárajú tak, že názov obsahuje informácie o účtovnej jednotke, účtovnej závierke, type odovzdaného súboru a roka, za ktorý sa zostavila účtovná závierka. Časti názvovej konvencie sú oddelené podtržníkom. Názvová konvencia, IČO, Osemmiestne identifikačné číslo organizácie, Typ účtovnej závierky: IR IM, Riadna individuálna účtovná závierka, Mimoriadna individuálna účtovná závierka, Typ odovzdaného súboru: TS TEXT, Titulná strana individuálnej účtovnej závierky, Textová časť poznámok, ROK.

Rok, za ktorý sa individuálna účtovná závierka zostavuje vo formáte RRRR (napr.

2014).

Povinné názvy súborov individuálnej účtovnej závierky: Názov súboru, Obsah súboru ICO_IR_TS_ ROK.PDF, Skenovaná titulná strana riadnej individuálnej účtovnej závierky opatrená príslušným podpisom vo formáte PDF, ICO_IR_TEXT_ROK.PDF, Textová časť poznámok riadnej individuálnej účtovnej závierky vo formáte PDF - skenovaný alebo priamy export z textového editora. Napríklad: 00123456_IR_TEXT_2014_2.PDF, Tabuľky poznámok, Názvy podľa časti 4 tohto metodického usmernenia. Údaje vo všetkých tabuľkách sa odovzdávajú v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Každá veta sa skladá

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: