Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Rady a tipy, ako vložiť poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve do príslušného registra

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.17 Rady a tipy, ako vložiť poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve do príslušného registra

Ing. Ladislav Zakhar

S účinnosťou od 1. 1. 2015 bolo novelizované opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Predmet novelizácie sa vzťahuje na účtovnú závierku za rok 2014 a nasledujúce roky.

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky sa zostavujú a účtovnú závierku ako celok ukladajú organizácie štátnej správy a samosprávy (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky) do Registra účtovných závierok do 30. apríla.

Za rok 2016 sa všetky účtovné výkazy odovzdávajú organizácie územnej samosprávy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu modul výkazy (RISSAM.výkazy). Výnimku tvoria obce a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sú zapojené do Centrálneho konsolidačného systému (CKS), ktoré odovzdávajú účtovné výkazy do RISSAM.výkazy, ale poznámky a titulnú stranu účtovnej závierky odovzdávajú do Registra účtovných závierok prostredníctvom CKS.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vymedzuje súčasti účtovnej závierky v § 17 ods. 3 ako:

- Súvaha,

- Výkaz ziskov a strát

- Poznámky

Opatrenie definuje poznámky pozostávajúce z dvoch častí:

- Textová časť poznámok

- Tabuľková časť poznámok

Účtovnú závierku do registra je možno uložiť len ako celok. Povinnou náležitosťou účtovnej závierky podľa § 17 ods. 2 bod f) je aj titulná strana, ktorá obsahuje okrem iného aj podpis štatutárneho zástupcu účtovnej jednotky. Sken úvodnej strany účtovnej závierky sa ukladá do registra.

Hraničným termínom uloženie individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 je 30. apríl 2016, resp. do iného termínu v nadväznosti na osobitný predpis (zákon o dani z príjmov - súvis s daňovým priznaním, už sa k daňovému priznaniu neprikladá účtovná závierka, ale povinnosť účtovnej jednotky je splnená vložením do systému štátnej pokladnice).

Ministerstvo financií vydalo Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007132/2016-31 k postupu pri aplikácii § 1 odsek 3 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, ktoré popisuje spôsob odovzdávania účtovných výkazov, poznámok, ukladania účtovnej závierky, správy audítora a výročnej správy do registra ako aj štruktúru dátového súboru pre štruktúrované výkazy a tabuľky poznámok.

Spôsob nahrávania údajov je uvedený v príručke pre používateľov informačného systému RISSAM, ktorá je k dispozícii na úvodnej stránke po prihlásení do tohto systému. Dátové súbory sa odovzdávajú vo formáte DBF a ich názvy sú povinné. Ostatné súbory sa odovzdávajú vo formáte PDF.

Súbory, ktoré sa odosielajú do Registra účtovných závierok:

- Súvaha (DBF)

- Výkaz ziskov a strát (DBF)

- Textová časť poznámok riadnej individuálnej účtovnej závierky - skenované alebo priamy export z textového editora (PDF)

- Tabuľky poznámok(DBF)

- Skenovaná titulná strana riadnej individuálnej účtovnej závierky opatrená príslušným podpisom (PDF)

Základné pravidlá pri odovzdávaní individuálnej účtovnej závierky do registra:

- všetky údaje v účtovných výkazoch aj v tabuľkách poznámok sa uvádzajú v eurách na dve desatinné miesta,

- údaje v poznámkach, ktoré predstavujú súčtovú hodnotu konkrétnej položky, resp. skupiny položiek (súvahových alebo výsledkových), sa musia zhodovať v hodnotami vykázanými v Súvahe alebo vo Výkaze ziskov a strát,

- textová časť poznámok sa spracováva v závislosti od individuálnej náplne konkrétnej účtovnej jednotky pre požadované informácie. Uvádzajú sa len údaje, pre ktoré má účtovná jednotka náplň a nie je potrebné vypisovať z legislatívy text, aké informácie sa požadujú, stačí ich iba uviesť; ak pre nejaký typ požadovaných informácií nemá účtovná jednotka náplň, neuvádza text “nemá náplň“, jednoducho od tejto časti abstrahuje

- textová časť sa v legislatíve člení na články, odseky a písmená - toto členenie nie je nevyhnutné dodržiavať; v závislosti os rozsahu požadovaných údajov odporúčame členiť na články,

- v textovej časti má osobitný význam popis významných položiek jednotlivých súčastí aktív, pasív, nákladov a výnosov. Účtovná jednotka sama rozhodne, ktoré informácie považuje za významné, teda rozhoduje sa o hľadiskách významnosti, napr. najväčšia hodnota v rámci určitého druhu popisovaných položiek, najväčšia zmena hodnoty v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím, najväčšia hodnota vo vzťahu k rozpočtu organizácie, položka vyjadrujúca špecifickú a neopakovateľnú transakciu a pod.

- je potrebné dôsledne dodržiavať zásadu “bezprostredne porovnateľného účtovného obdobia“ a pri uvádzaných informáciách za bežné účtovné obdobie uviesť aj bezprostredne predchádzajúce obdobie nie len pri účtovných informáciách, ale napríklad aj pri počte zamestnancov a pod.

- do textovej časti je možné podľa rozhodnutia účtovnej jednotky vložiť aj tabuľku, ktorej štruktúru si zvolí účtovná jednotka podľa vlastného uváženia. Nie je potrebné vkladať identické tabuľky, ako sú v tabuľkovej časti, ale keď má účtovná jednotka k nim doplňujúce informácie, ktoré považuje za významné, môže ich uviesť aj v tabuľkovej forme.

- textová časť spracovaná v akomkoľvek textovom editore (napr. Word) sa uloží do formátu PDF, alebo sa oskenuje do formátu PDF, čo však má za následok väčší súbor, ktorý nemusí byť prijatý systémom RISSAM.výkazy, kvôli obmedzeniu veľkosti súboru,

- tabuľková časť poznámok sa spracováva obdobne ako textová časť v závislosti od individuálnej náplne konkrétnej účtovnej jednotky pre požadované údaje, avšak štruktúra, počet a označenie tabuliek sú záväzné; účtovná jednotka vypĺňa iba tie tabuľky, pre ktoré má náplň a od ostatných abstrahuje (v tabuľkách, pre ktoré nemá náplň, neuvádza žiadne nulové hodnoty),

- V systéme RISSAM.výkazy sú zabudované medzivýkazové kontroly medzi účtovnými výkazmi a tabuľkami poznámok. Preto by sa nemalo stať, že by sa odovzdala tabuľková časť poznámok s údajmi, ktoré sú iné

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: