Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Registrácia dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3 Registrácia dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Mgr. Martina Galabová

V predchádzajúcom článku som sa venovala registrácii Objednávateľa, v tomto to bude postup registrácie osoby ako Dodávateľa. Dodávateľ je osoba – hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač podľa § 2 ods. 5 písm. a) až c) zákona alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorá na trhu dodáva tovar a poskytuje služby, ktorá je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) a ktorá má záujem o zákazky zadávané prostredníctvom Elektronického trhoviska (ET). Podmienkou používania ET Dodávateľom je jeho platný zápis v zozname hospodárskych subjektov. Pokiaľ Dodávateľ nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, EKS ho síce zaregistruje, nebude však môcť používať ET na predkladanie ponúk.

Pre účely vysvetlenia postupu registrácie Dodávateľa budem v tomto článku používať všeobecný pojem „Dodávateľ“, a to aj v prípade, ak ide o osobu ešte nezaregistrovanú.

Postup pri registrácii Dodávateľa:

Registrovať Dodávateľa je možné na úvodnej obrazovke Elektronického kontraktačného systému (EKS). V pravej časti obrazovky sa nachádza záložka „Registrácia“, v ktorej sa zvolí možnosť „Registrovať dodávateľa“.

Následne je nevyhnutné vyplniť tento Registračný formulár dodávateľa:

Údaje, ktoré sú označené hviezdičkou sú povinné.

Pri vypĺňaní údajov registračného formulára postupuje Dodávateľ podľa nápovedy, ktorá sa zobrazí pri kliknutí na modrý otáznik, nachádzajúci sa pri jednotlivých poliach formulára.

V rámci tohto formulára by som rada upozornila na skutočnosť, že registrácia umožňuje Dodávateľovi možnosť získavať informácie v zadávaní zákazky, ktorá sa aspoň podľa jedného CPV kódu zhoduje s CPV kódmi, ktoré vo svojom registračnom formulári (v poli „Predmet plnenia“) uviedol Dodávateľ. Preto je potrebné, aby Dodávateľ dôsledne vyplnil pole „Predmet plnenia“, v ktorom uvedie CPV kódy všetkých tovarov a služieb, ktorá má záujem v rámci ET ponúkať a následne dodávať.

Takisto systém Dodávateľa upozorní na potrebu zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov.

Po vyplnení povinných a nepovinných údajov v registračnom formulári a pred ukončením registrácie Dodávateľa je potrebné overenie, t. j., Dodávateľ opíše do prázdneho poľa text z obrázka.

Po vyplnení registračného formulára nasleduje autentifikácia, pri ktorej Dodávateľ vyplní nasledovný formulár:

V časti „Autentifikačné údaje“ Dodávateľ zadá svoje prihlasovacie heslo, t. j. prístupové heslo, ktoré bude potrebovať pre ďalšie prihlásenie sa do EKS. Heslo je potrebné si uschovať pre ďalšiu prácu so systémom.

Aj v rámci tohto formulára je ešte možné vrátiť sa do časti „Registračný formulár dodávateľa“ (v prípade potreby doplnenia alebo opravy už vyplnených údajov) alebo pokračovať ďalej odoslaním žiadosť o registráciu.

Po odoslaní žiadosti o registráciu sa Dodávateľovi zobrazí výsledok podania žiadosti o registráciu.

Po podaní žiadosti o registráciu Dodávateľa sa vykoná zaslanie jednorazových prihlasovacích údajov do vlastných rúk Dodávateľa, ktoré vygeneruje systém EKS.

Následne budú tieto jednorazové prihlasovacie údaje listom do vlastných rúk doručené Dodávateľovi (v lehote asi jeden týždeň).

Po doručení jednorazových prihlasovacích údajov Dodávateľ dokončí svoju registráciu prihlásením sa do systému a zadaním overovacích údajov nasledovne:

V pravej časti úvodnej obrazovky EKS je záložka „Prihlásenie“, v ktorej si Dodávateľ zvolí možnosť „Prihlásenie používateľa“ a následne vyplní svoje prihlasovacie údaje.

Používateľské meno je prihlasovací login, ktorý bol Dodávateľovi pridelený pri žiadosti o registráciu a ktorý nie je možné zmeniť.

Ako prihlasovacie heslo Dodávateľ použije heslo, ktoré si nadefinoval pri vypĺňaní časti „Autentifikačné údaje“.

Po vyplnení všetkých údajov si Dodávateľ vyberie možnosť „Prihlásiť sa“ a následne sa mu zobrazí pole na potvrdenie registrácie.

Posledným krokom je potvrdenie registrácie Dodávateľa prostredníctvom príslušného formulára.

Po prihlásení sa Dodávateľ zadá do formulára jednorazové prihlasovacie heslo, ktoré mu bolo zaslané listom do vlastných rúk, a  zvolí možnosť „Overiť“.

Po potvrdení registrácie sa Dodávateľovi zobrazí potvrdenie o úspešnom dokončení registrácie.

Skupina dodávateľov:

Aj v rámci zadávania zákaziek prostredníctvom ET je možné, aby ponuky predkladala skupina dodávateľov (podľa § 37 zákona). Predpokladom preto je však osobitná registrácia takejto skupiny dodávateľov, pričom však každý člen takejto skupiny musí byť samostatne registrovaný ako Dodávateľ.

Registrácia takejto skupiny sa vykonáva na úvodnej obrazovke EKS, kde v záložke „Registrácia“ si skupina dodávateľov zvolí možnosť „Registrovať skupinu dodávateľov“.

Pri registrácii sa identifikuje doba platnosti skupiny dodávateľov, lehota na udelenie platnosti splnomocnenia členmi skupiny a identifikujú sa líder a členovia skupiny dodávateľov. Následne sa pokračuje

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: