dnes je 3.8.2020

Input:

Registratúrny plán VÚC

30.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.36 Registratúrny plán VÚC

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Stiahnuť dokument


SVS-OAR1-2016/014360

VZOROVÝ REGISTRATÚRNY PLÁN

ÚRADU SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

A. VŠEOBECNÉ 
B. VNÚTORNÁ SPRÁVA 
E. KRÍZOVÉ RIADENIE 
F.  ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
G. FINANCIE A SPRÁVA MAJETKU 
K. DOPRAVA A CESTNÉ HOSPODÁRSTVO 
L. HOSPODÁRSKA A TECHNICKO-PREVÁDZKOVÁ AGENDA 
M. SOCIÁLNE VECI 
N. ZDRAVOTNÍCTVO 
O. ŠKOLSTVO A TELESNÁ KULTÚRA 
P. KULTÚRA 
S. REGIONÁLNY ROZVOJ 
T. KONTROLA 
V. ORGANIZÁCIA ČINNOSTI ÚRADU 
X. PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA 
Y. INFORMATIKA 
Registratúrna značka Vecný obsah dokumentu Znak hodnotyLehota uloženia 
 VŠEOBECNÉ  
AA  Analýzy a rozbory   
AA1  Ročné  A – 10  
AA2  Krátkodobé  5  
AA3  Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti  5  
AC  Právne zastupovanie a súdne spory   
AC1  Súdne spory  A – 10 po nadobudnutí právoplatnosti  
AC2  Exekučné konanie  10po ukončení exekúcie  
AC3  Mediácia a mimosúdne riešenie sporov  10  
AD  Delimitačné protokoly  A – 10  
AE  Evidencie – všeobecne  5  
AF  Medzinárodná spolupráca   
AF1  Dohody  A – 10  
AF2  Členstvo v medzinárodných organizáciách  A – 10  
AF3  Všeobecne  5  
AF4  Rokovanie so zahraničnými partnermi, podklady na rokovanie, záznamy z rokovaní  5  
AF5  Zápisnice zo zahraničných návštev  5  
AG  Všeobecne záväzné vyhlášky, smernice, pokyny, nariadenia   
AG1  Vlastné  A – 10  
AG2  Iných  10  
AG3  Návrhy zákonov a iných nariadení – stanoviská  5  
AH  Informačná činnosť   
AH1  Vestníky, bulletiny, informačné listy a pod.  A – 5  
AH2  Audiovizuálne záznamy  A – 5  
AH3  Kroniky, pamätné knihy, fotografie a fotoalbumy  A  
AJ  Značka je zrušená   
AK  Kontrolná a previerková činnosť  10  
AL  Korešpondencia   
AL1  Bežná  3  
AL2  Stanoviská na vedomie medzi organizačnými útvarmi úradu  3  
AM  Metodická a koordinačná činnosť  10  
AN  Sponzorstvo  10  
AO  Zastupiteľstvo samosprávneho kraja   
AO1  Dokumentácia z rokovaní (pozvánka, program, prezenčná listina, záznam, uznesenie, materiály)  A – 10  
AO2  Záznamy z rokovaní – audiovizuálne  10  
AO3  Plány práce  10  
AO4  Materiály do zastupiteľstva – návrhy, podklady  5  
AQ  Registratúrne denníky a indexy  A – 10  
AP  Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám   
AP1  Poskytnutie informácie  5  
AP2  Rozhodnutie  5  
AP3  Zverejňovanie informácií – úradná tabuľa  3  
AR  Riadenie (príkazy, obežníky a pod.)  10  
AS  Zmluvy   
AS1  Kúpne  10  
AS2  Zámenné  A – 50  
AS3  O závodnom stravovaní  5  
AS4  O dielo  10  
AS5  O dotáciách  10  
AS6  O sponzorstve  10  
AS7  Značka je zrušená   
AS8  Značka je zrušená   
AS9  Hospodárske  10  
AS10  Kolektívne  A – 5  
AS11  O hmotnej zodpovednosti  5  
AS12  O výpožičke  5  
AS13  Poistné  5  
AS14  O vecnom bremene  5  
AT  Štatistika   
AT1  Ročná a dlhodobá  A – 10  
AT2  Krátkodobá  5  
AU  Poslanci samosprávneho kraja   
AU1  Dotazníky poslancov  10  
AU2  Ospravedlnenia neúčasti na rokovaní zastupiteľstva  5  
AU3  Odborná príprava  5  
AU4  Interpelácie a ich vybavenia  5  
AW  Programy a koncepcie  10  
AX  Komisie, poradné orgány  10  
AY  Čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov (Europrojekty)  A - 10  
AZ  Zápisy z porád   
AZ1  Predsedu samosprávneho kraja  A – 5  
AZ2  Vedúcich zamestnancov organizačných útvarov  5  
AZ3  Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti  5  
AZ4  Riaditeľa úradu  5  
   
 VŠEOBECNÁ VNÚTORNÁ SPRÁVA  
BA  Voľby do orgánov samosprávnych krajov   
BA1  Výsledky volieb  A – 10  
BA2  Ostatná dokumentácia  5  
BB  Značka je zrušená   
BC  Nové voľby   
BC1  Výsledky volieb  A - 10  
BC2  Ostatná dokumentácia  5  
BD  Značka je zrušená   
BE  Referendum   
BE1  Organizačno-technické zabezpečenie  5  
BE2  Hospodársko-finančné zabezpečenie  10  
BE3  Ostatná dokumentácia  10  
BE4  Výsledky  A – 10  
BF  Značka je zrušená   
BG  Názvy obcí, ulíc a verejných priestranstiev - vyjadrenia  10  
BH  Územné zmeny v rámci regiónu - stanoviská  10  
BI  Verejné zbierky organizované úradom a nadácie  10  
BJ  Čestné občianstvo  A – 10  
BK  Používanie symbolov   
BK1  Vyššieho samosprávneho celku  5  
BK2  Štátnych  5  
BL  Spolupráca s inými orgánmi   
BL1  Štátnej správy  5  
BL2  Samosprávy  5  
BL3  Register obcí samosprávneho kraja  A - 10  
BM  Spolupráca s inými subjektami  5  
   
 KRÍZOVÉ RIADENIE  
EA  Mimoriadne udalosti vzniknuté v rámci regiónu   
EA1  Analýza územia kraja – súčinnosť so štátnymi orgánmi pri ich vypracúvaní  10  
EA2  Podklady pre vypracovanie analýzy  10  
EA3  Plány ochrany obyvateľstva – podklady  10  
EB  Evakuácia obyvateľstva   
EB1  Plány evakuácie – súčinnosť s orgánmi štátnej správy  10  
EB2  Zabezpečovanie evakuácie – súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy  10  
EC  Príprava obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc – súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy  10  
ED  Preventívno-výchovná a propagačná činnosť  10  
EE  Integrovaný záchranný systém   
EE1  Tvorba  A – 10  
EE2  Uskutočňovanie úloh  10  
EF  Dokumentácia v civilnej ochrane – vedenie evidencie  10  
EG  Zariadenia civilnej ochrany – poskytovanie údajov  10  
EH  Ukrytie obyvateľstva – spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy  10  
EI  Obrana štátu   
EI1  Evidencia osôb, verejných prostriedkov, ubytovacích kapacít a pracovných síl pre potreby obrany štátu a subjekty hospodárskej mobilizácie  5  
EI2  Ostatná dokumentácia obranného plánovania  3  
EJ  Bezpečnosť štátu – uznesenia iných orgánov krízového riadenia a súvisiaca dokumentácia  3  
EL  Krízové plánovanie v systéme hospodárskej mobilizácie   
EL1  Krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie, výstupy z krízového plánu  5  
EL2  Účelové informácie hospodárskej mobilizácie  5  
EL3  Určenie za subjekt hospodárskej mobilizácie  5  
EM  Ochrana utajovaných skutočností – zoznamy a evidencia oprávnených osôb pre stupeň utajenia „Vyhradené”  3  
EN  Bezpečnostná rada obvodu  10  
   
 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
FA  Územno-plánovacia dokumentácia regiónu – obstarávanie  10  
FB  Územno-plánovacie podklady  10  
FC  Orgán územného plánovania – pôsobnosť   10  
FD  Spracovanie územného plánu regiónu – schvaľovanie zadania  A –10  
FE  Územné plány regiónu – schvaľovanie  A – 10  
FF  Vyhlasovanie záväzných častí územných plánov regiónu  A – 10  
FG  Územno-plánovacia dokumentácia obcí  5  
FH  Koncepčné materiály   A - 10  
FI  Stanoviská  10  
   
 FINANCIE A SPRÁVA MAJETKU  
GA  Rozbory činnosti a výročné správy   
GA1  Ročné, dlhodobé  A – 10  
GA2  Krátkodobé  5  
GB  Revízie  5  
GC  Smernice a metodické pokyny v rámci agendy   
GC1  Vlastné  10  
GC2  Cudzie  5  
GD  Phare projekty a iné granty  10  
GF  Rozpočet a finančný plán úradu   
GF1  Ročný a dlhodobý  A – 10  
GF2  Krátkodobý  5  
GF3  Zmeny a rozpočtové opatrenia  5  
GF4  Otváranie limitov  5  
GH  Ceny   
GH1  Cenová agenda – bežná  5  
GH2  Cenové kontroly  10  
GH3  Cenové výmery  10  
GL  Vysporiadanie vzťahov k užívaniu pozemkov  A – 20  
GM  Hospodárenie a správa majetku   
GM1  Evidencia  A – 50  
GM2  Zoznamy a opisy majetku  A – 50  
GM3  Skladové knihy  10  
GM4  Nadobudnutie majetku do vlastníctva  A – 50  
GM5  Právne zastupovanie v majetkových veciach  10  
GM6  Prevod správy  A – 50  
GM7  Prevod vlastníctva  A – 50  
GM8  Užívanie – trvalé, dočasné  A – 50  
GM9  Prenájom, nájom  10  
GM10  Vymáhanie pohľadávok  10  
GM11  Protokoly o zverení, odovzdaní majetku do správy  A - 10  
GM 12  Ostatná majetková agenda  5  
GN  Poplatky a dane   
GN1  Poplatky správne  10  
GN2  Dane  10  
GN3  Iné príjmy  10  
GP  Úvery a pôžičky  5  
GU  Účtovníctvo   
GU1  Výkazy ročné (účtovné uzávierky)  A – 10  
GU2  Výkazy krátkodobé  10  
GU3  Účtovné doklady  10  
GU4  Investičné doklady  20  
GU5  Účtovný rozvrh a účtovná osnova  10  
GU6  Hlavná kniha (základné účtovníctvo)  10  
GU7  Účtovné knihy – ostatné  10  
GU8  Projektovo-programová dokumentácia pre vedenie účtovníctva  5  
GU9  Bankové doklady  10  
GU10  Pokladničné doklady  10  
GU11  Zoznamy číselných znakov a symbolov používaných v účtovníctve  10  
GU12  Stavy zásob  5  
GX  Zálohové platby  10  
   
 DOPRAVA A CESTNÉ HOSPODÁRSTVO  
KA  Dráhová doprava   
KA1  Cestovný poriadok – návrhy, zmeny  5  
KA2  Dráhový správny úrad  A – 10  
KA3  Povolenia na prevádzkovanie dráh (licencie)  10  
KA4  Špeciálny stavebný úrad (dráhy – stavebné a užívacie povolenia)  10  
KA5  Skúšky dráh  5  
KA6  Oprávnenia na vedenie dráhových vozidiel  10  
KA7  Zmluvy o výkone vo verejnom záujme  10  
KA8  Štátny dozor  10  
KA9  Dráhy a dráhové vozidlá – zmeny, nehody, mimoriadne udalosti  10  
KA10  Prevádzkové predpisy dráh  10  
KB  Cestná doprava   
KB1  Dopravné licencie na autobusovú dopravu – udeľovanie aodnímanie  10  
KB2  Cestovné poriadky vnútroštátnej autobusovej dopravy –schvaľovanie  10  
KB3  Odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji  5  
KB4  Jednotný informačný systém  5  
KD  Dopravcovia   
KD1  Zmluvy  5  
KD2  Poskytovanie náhrad a iné vyrovnania  5  
KD3  Evidencia  A – 10  
KD4  Pokuty  10  
KF  Pozemné komunikácie   
KF1  Plánovanie ciest  5  
KF2  Príprava ciest  5  
KF3  Výstavba ciest  A – 10  
KF4  Informácie a podklady pre koncepciu diaľnic a ciest  10  
KF5  Zjazdnosť ciest – poskytnutie údajov  5  
KF6  Technická evidencia ciest a miestnych komunikácií –poskytnutie údajov  5  
KF7  Sčítanie  5  
KF8  Stavebno-technické vybavenie ciest  10  
KF9  Rozkopávky, uzávierky, obchádzky  5  
KF10  Stavebné úpravy povrchov ciest  5  
KF11  Vyjadrenie k projektovej dokumentácii  5  
   
 HOSPODÁRSKA A TECHNICKO-PREVÁDZKOVÁ AGENDA  
LA  Budovy (vlastné)   
LA1  Stavebná a projektová dokumentácia  A – 10  
LA2  Opravy a údržba  10  
LA3  Investičná výstavba  A - 10  
LB  Energie (prihlášky, odhlášky) – elektrina, plyn, voda, komunálny odpad  5  
LB1 až LB4  Značka je zrušená   
LC  Hospodársko-finančná agenda   
LC1  Pohľadávky, fakturovanie  5  
LC2  Administratívne dohody  5  
LC3  Telefónne stanice, fax, modem, TV, rozhlas, tlač  5  
LC4  Poštovné  5  
LC5  Kancelárska a iná technika  5  
LC6  Objednávky  5  
LC7  Autodoprava (údržba, spotreba PH, vozové zošity a pod.)  5  
LC8  Evidencia skladových zásob  5  
LC9  Sklad – príjem, výdaj  5  
LD  Inventarizácia   
LD1  Základná evidencia budov a pozemkov  A – 50  
LD2  Základná evidencia inventárneho zariadenia  10  
LD3  Pomocná evidencia  5  
LD4  Majetku a skladových zásob  10  
LD5  Ponuka prebytočného majetku  10  
LD6  Vyradenie majetku  10  
LD7  Likvidácia majetku  10  
LD8  Znalecké posudky  10  
LD9  Mimoriadna inventarizácia (vznik, zrušenie organizácie)  A - 10  
LE  Verejné obstarávanie   
LE1  Nadlimitné zákazky  10  
LE2  Podlimitné zákazky  5  
LF  Koncesné obstarávanie  5  
   
 SOCIÁLNE VECI  
MA  Poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb   
MA1  Domov sociálnych služieb pre deti –týždenná starostlivosť  10  
MA2  Domov sociálnych služieb pre dospelých – celoročná a týždenná starostlivosť  10  
MA3  Zariadenie chráneného bývania  10  
MA4  Domov pre osamelých rodičov  10  
MA5  Stanice opatrovateľskej služby  10  
MA6  Zariadenie pestúnskej starostlivosti  10  
MA7  Útulok  10  
MA8  Rehabilitačné stredisko  10  
MA9  Domov sociálnych služieb pre deti – denná starostlivosť  10  
MB  Koncepcia – vypracúvanie a zverejňovanie   
MB1  Sociálnych služieb  A – 5  
MB2  Sociálnej prevencie  A – 5  
MB3  Sociálneho poradenstva  A – 5  
MC  Rozhodnutia o   
MC1  Poskytovaní opatrovateľskej služby a úhrade za ňu  5  
MC2  Poskytovaní prepravnej služby a úhrade za ňu  5  
MC3  Poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb   
MC31  o skončení poskytovania starostlivosti  5  
MC32  o úhrade za poskytnutú starostlivosť  5  
MC4  O povinnosti zaplatiť úhradu za prepravnú službu, poskytnutú neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu  5  
MC5  O povinnosti zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu  5  
MC6  O odňatí sociálnej služby  5  
MC7  O zastavení poskytovania sociálnej služby  5  
MC8  O znížení alebo zvýšení úhrady za poskytnutú sociálnu službu  5  
MC9  O neplatení úhrady za sociálnu službu  5  
MC10  O zamietnutí žiadostí právnických a fyzických osôb o registráciu na poskytnutie sociálnych služieb  5  
MC11  O výmaze subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc, z registra  10  
MD  Rozhodovanie v 2. stupni vo veciach, ktorých v správnom konaní v I. stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb  10  
ME  Dohody o   
ME1  Úhrade za sociálnu službu  5  
ME2  O počte ďalších odoberaných jedál  5  
MF  Register zariadení – evidencia, výmaz  A – 10po ukončení činnosti  
MG  Zmluvy   
MG1  O poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladovza sociálnu službu, prevenciu, poradenstvo, sociálnoprávnu ochranu  10  
MG2  O poskytovaní finančného príspevku obcí  10  
MG3  O poskytovaní jednorazového účelového finančného príspevku  5  
MH  Kontrola   
MH1  Úrovne poskytovania sociálnych služieb, poradenstva, prevencie alebo sociálnoprávnej ochrany  5  
MH2  Hospodárenia s finančnými príspevkami  10  
MI  Odstránenie zistených nedostatkov – opatrenia  5  
MJ  Zariadenia sociálnych služieb v územnom obvode - evidencia  A – 10  
MK  Koordinovanie činnosti obcí a fyzických a právnických osôb na úseku sociálnych služieb  10  
ML  Výchovno-rekreačné tábory pre deti – organizovanie  5  
MM  Spoločné stravovanie – organizovanie  5  
MN  Rómski občania – špecifické záležitosti  5  
   
 ZDRAVOTNÍCTVO  
NA  Polikliniky a nemocnice s poliklinikou II. typu – zriaďovanie, zmeny, zrušenie  A – 10  
NB  Register zdravotníckych zariadení - vedenie  A – 10  
NC  Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnych zariadeniach - vydávanie povolení, zriaďovanie, zmeny, zrušenie   
NC1  Ambulancie  10  
NC2  Stanice lekárskej služby prvej pomoci  10  
NC3  Ambulancie v zariadeniach sociálnych služieb  10  
NC4  Špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti  10  
NC5  Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti  10  
NC6  Dialyzačné strediská  10  
NC7  Polikliniky  10  
NC8  Samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  10  
NC9  Nemocnice I. typu  10  
NC10  Nemocnice s poliklinikou I. typu  10  
NC11  Nemocnice s poliklinikou II. typu  10  
NC12  Liečebne pre dlhodobo chorých  10  
NC13  Hospic  10  
NC14  Geriatrické centrum  10  
NC15  Psychiatrické liečebne, psychiatrické nemocnice, psychiatrické stacionáre a centrá pre liečbu drogových závislostí  10  
NC16  Zubná technika  10  
ND  Vedúci zamestnanci zdravotníckych zariadení – rozhodnutia o odvolaní  10  
NE  Rozhodnutia o povinnosti zdravotníckych zariadení poskytnúť zdravotnícku starostlivosť  10  
NF  Zastupovanie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti iným zdravotníckym zariadením – rozhodnutie  10  
NG  Stredné zdravotnícke školy   
NG1  Zriaďovanie, zakladanie a zrušovanie  A – 10  
NG2  Spravovanie  10  
NH  Preventívne programy – súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy  10  
NI  Humánna farmácia   
NI1  Koordinovanie činnosti  10  
NI2  Odborné usmerňovanie činnosti  10  
NI3  Ustanovenie náhradného odborného zástupcu  5  
NI4  Zrušenie činnosti  10  
NJ  Verejná lekárne, pobočka verejnej lekárne, výdajňa zdravotníckych zariadení   
NJ1  Vydávanie povolení na činnosť  A – 10  
NJ2  Schvaľovanie prevádzkového času  10  
NJ3  Výkon kontroly  10  
NK  Poskytovanie lekárenskej starostlivosti – kontrola  10  
NL  Pohotovostná služba vo verejných lekárňach   
NL1  Organizovanie  10  
NL2  Rokovania s príslušnou stavovskou organizáciou  10  
NK  Zásoby liekov zdravotníckych pomôcok – určenie spôsobu nakladania s nimi  10  
NL  Nedostatky v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok – zabezpečenie informovanosti zdravotníckych zariadení  10  
NM  Pozastavenie registrácie liekov a stiahnutie liekov a zdravotníckych pomôcok z obehu – zabezpečenie informovanosti zdravotníckych zariadení  10  
NN  Etická komisia  20  
NP  Podnety občanov na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  10  
NR  Určenie zdravotného obvodu  5  
   
 ŠKOLSTVO A TELESNÁ KULTÚRA  
OA  Školy a školské zariadenia (stredné školy, učilištia, strediská praktického vyučovania, záujmovo vzdelávacie zariadenia, základné umelecké školy, domovy mládeže, zariadenia školského stravovania, zariadenia praktického vyučovania, strediská služieb škole, školy v prírode)   
OA1  Zriaďovanie  A – 10  
OA2  Zrušovanie  A – 10  
OA3  Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov, výberové konanie  10  
OA4  Spravovanie  5  
OA5  Výchovno-vzdelávací proces – zabezpečovanie  5  
OA6  Kontrola hospodárenia  10  
OA7  Kontinuálne vzdelávanie, plány  3  
OB  Prideľovanie finančných prostriedkov   
OB1  Súkromným stredným školám  5  
OB2  Cirkevným stredným školám  5  
OB3  Súkromným školským zariadeniam  5  
OB4  Cirkevným školským zariadeniam  5  
OB5  Stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti  5  
OB6  Školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti  5  
OC  Stravovanie žiakov  5  
OD  Ubytovanie žiakov  5  
OF  Informácie – poskytovanie a spracovanie  5  
OG  Určovanie strednej školy alebo školského zariadenia, ktoré budú plniť úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia  10  
OH  Zmluvy o nájme školských budov a školských zariadení  10  
OI  Žiaci strednej školy   
OI1  Oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy  10  
OI2  Oslobodenie od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí  10  
OI3  Štúdium podľa individuálneho učebného plánu  10  
OI4  Uloženie výchovných opatrení  10  
OI5  Povolenie vykonať opravnú skúšku  5  
OI6  Povolenie vykonať komisionálnu skúšku  5  
OI7  Povolenie vykonať skúšku uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy  5  
OJ  Školské zariadenia   
OJ1  Prijatie, vylúčenie žiaka – rozhodnutie  5  
OJ2  Určenie príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnúúhradu nákladov  10  
OJ3  Rozhodnutie o odvolaní  10  
OK  Koncepcia rozvoja telesnej kultúry v samosprávnom kraji – rozpracúvanie  10  
OL  Výkon štátnej správy v obci na úseku telesnej kultúry – riadenie  A – 10  
ON  Školská samospráva   
ON1  Územná školská rada  A - 10  
ON2  Rady škôl a školských zariadení  10  
   
 KULTÚRA  
PA  Divadlá   
PA1  Zriaďovanie, zrušovanie, zakladanie, zlučovanie profesionálnych divadiel  A – 10  
PA2  Podporovanie vybraných okruhov divadelných činností  10  
PA3  Kontrola hospodárenia  10  
PB  Regionálne múzeá a galérie   
PB1  Zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie  A - 10  
PB2  Zbierkové predmety   
PB21  Súhlas na dočasný vývoz do zahraničia  10  
PB22  Vyradenie zbierkových predmetov  A - 10  
PC  Osvetová činnosť   
PC1  Zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie osvetových zariadení  A – 10  
PC2  Koordinovanie osvetovej činnosti  10  
PC3  Informačno-dokumentačná činnosť pre osvetové zariadenia  10  
PC4  Ustanovenie osvetových zariadení pre výkon odborno-poradenskej a metodickej činnosti  10  
PD  Menšinové kultúrne inštitúcie   
PD1  Zabezpečovanie činnosti  A – 10  
PD2  Podpora kultúrnych aktivít  10  
PE  Regionálne knižnice   
PE1  Zriaďovanie, zrušovanie, zakladanie, zlučovanie   
PE2  Koordinovanie činnosti  10  
PF  Kultúrne a spoločenské podujatia regionálneho významu  10  
PG  Regionálna tlač, regionálne TV vysielanie  10  
PH  Finančné dotácie na rozvoj kultúry v regióne  10  
   
 REGIONÁLNY ROZVOJ  
SA  Stratégia regionálneho rozvoja  A – 10  
SB  Hospodársky rozvoj územia   
SB1  Koordinovanie úloh  10  
SB2  Zabezpečovanie  10  
SC  Sociálny rozvoj územia   
SC1  Koordinovanie úloh  10  
SC2  Zabezpečovanie  10  
SD  Koncepcia rozvoja samosprávneho kraja  A – 10  
SE  Podklady, informácie, rozbory, číselné údaje pre orgány štátnej správy a samosprávy  10  
SF  Regionálna politika   
SF1  Sociálno-ekonomická situácia v regióne  10  
SF2  Demografia a štruktúra osídlenia  A - 10  
SF3  Priemysel a súkromní podnikatelia  A – 10  
SF4  Stavebná výroba a investičná výstavba  10  
SF5  Ostatné odvetvia  10  
SF6  Odpadové hospodárstvo  10  
SF7  Regionálna a medzinárodná spolupráca  A – 10  
SF8  Charakteristiky obcí  A – 10  
SG  Regionálne plánovanie   
SG1  Štatistika  A – 10  
SG2  Analýzy  A – 10  
SH  Cestovný ruch   
SH1  Koncepcia cestovného ruchu  A – 10  
SH2  Plnenie úloh v rámci koncepcie  10  
SH3  Podklady, informácie, rozbory, číselné údaje pre orgány štátnej správy a samosprávy  10  
SI  Veľtrhy, výstavy, propagačné akcie  A – 10  
SR  Regionálny operačný program   
SR1  Riadenie, kontrola, hodnotenie a monitorovanie programu  10  
SR2  Agenda implementácie programu  A - 10  
SR3  Projekty  A - 10  
   
 KONTROLA  
TA  Sťažnosti, oznámenia a podnety občanov   
TA1  Správy a dokumenty  A – 10  
TA2  Konkrétne prípady  10  
TA3  Odstúpené so sledovaním  10  
TA4  Odstúpené bez sledovania  10  
TB  Petície  10  
TC  Kontrola preneseného výkonu štátnej správy   
TC1  Vonkajšia  10  
TC2  Vnútorná  10  
TD  Kontrola v odborných zariadeniach a organizáciách s majetkovou účasťou samosprávneho kraja   
TD1  Vonkajšia  10  
TD2  Vnútorná  10  
TE  Plány revíznej a kontrolnej činnosti (vrátane vyhodnotenia)  5  
TF  Kontrola plnenia uznesení   
TF1  Zastupiteľstva  A – 5  
TF2  Komisií  A – 5  
TF3  Vlády SR a vyšších orgánov   5  
TG  Kontrola výdavkov v rámci štrukturálnych fondov  A - 10  
TI  Kontrola organizácií a osôb, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci  5  
   
 ORGANIZÁCIA ČINNOSTI ÚRADU  
VA  Korešpondencia predsedu samosprávneho kraja   
VA1  Osobná  5  
VA2  Bežná  5  
VD  Korešpondencia podpredsedu samosprávneho kraja   
VD1  Osobná  5  
VD2  Bežná  5  
VE  Správy a materiály o činnosti úradu  A – 10  
VF  Uznesenia vlády  5  
VG  Služobné cesty predsedu úradu a podpredsedu úradu  5  
VH  Interné normy úradu (organizačný poriadok, podpisový poriadok, registratúrny poriadok a pod.)   
VH1  Úrad samosprávneho kraja  A – 10  
VH2  Odborné zariadenia  10  
VI  Príkazy, rozhodnutia, obežníky predsedu  10  
VJ  Tlačový hovorca úradu – dokumentácia, korešpondencia  5  
VK  Riaditeľ úradu - korešpondencia  5  
VS  Správa registratúry úradu   
VS1  Previerky správy registratúry na organizačných útvaroch úradu  5  
VS2  Odborná správa záznamov – metodika, usmerňovanie  5  
VS3  Správy o stave registratúry   
VS31  Ročné  A – 5  
VS32  Krátkodobé  5  
VS4  Vyraďovacie konanie – návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov, protokoly o vyradení  A – 5  
VS5  Preberanie spisov do registratúrneho strediska úradu – odovzdávacie zoznamy  10  
VS6  Vypožičiavanie, nazeranie do záznamov uložených v registratúrnom stredisku úradu  5  
VS7  Výpisy, odpisy, potvrdenia  5  
VS8  Doručovacie hárky, doručovacie zošity a iné evidencie poštových zásielok  3  
   
 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA  
XA  Metodika, smernice a pokyny personálnej práce   
XA1  Vlastné  A – 10  
XA2  Cudzie  5  
XA3  Plány zamestnanosti a mzdových prostriedkov  3  
XB  Rozbory, analýzy a projekty personálnej práce  5  
XC  Prehľady o počte a skladbe zamestnancov - dlhodobé  5  
XD  Osobné spisy zamestnancov  70od narodenia zamestnanca  
XE  Evidencia   
XE1  Dochádzky  3  
XE2  Dovoleniek  3  
XF  Popisy pracovných činností  5  
XG  Dohody   
XG1  O vykonaní práce  5  
XG2  O hmotnej zodpovednosti (po strate platnosti)  3  
XH  Konkurzné konanie  5  
XI  Žiadosti o prijatie do zamestnania – zamietnuté  1  
XJ  Osobná karta zamestnanca o zverených hodnotách (po rozviazaní pracovného pomeru)  1  
XK  Vzdelávanie