dnes je 28.10.2020

Input:

Rezervný fond príspevkových organizácií v roku 2020

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.3 Rezervný fond príspevkových organizácií v roku 2020

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Príspevkovú organizáciu definuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov ako právnickú osobu štátu, obce, a vyššieho územného celku, ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami, a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce, alebo rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom.

Z výsledku hospodárenia (spolu z hlavnej aj prípadnej podnikateľskej činnosti) tvorí príspevková organizácia rezervný fond.

Použiť rezervný fond možno len na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Ak účtovná jednotka nemá vytvorený rezervný fond v dostatočnej výške na to, aby ním vysporiadala záporný výsledok hospodárenia, môže tento výsledok umorovať postupne v priebehu ďalších rokov. Zákon o rozpočtových pravidlách neurčuje lehotu, počas ktorej by mal byť záporný výsledok hospodárenia umorený. Tvorba rezervného fondu je stanovená zákonom a nie je možné ju upravovať rozhodnutím zriaďovateľa prípadne štatutárneho orgánu.

V zmysle Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa o rezervnom fonde príspevkových organizácií účtuje na účte 421 –