dnes je 1.4.2020
Input:

Rozdiel v účtovaní peňažného vkladu obce do obchodnej spoločnosti a do neziskovej organizácii

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.2 Rozdiel v účtovaní peňažného vkladu obce do obchodnej spoločnosti a do neziskovej organizácii

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Za dlhodobý finančný majetok sa okrem iného považujú aj cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach podľa § 23 ods. 2 a § 31 opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Cenné papiere, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, sa členia podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka vykonáva, na:

  • podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, ak má účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti; pre účtovanie o týchto podielových cenných papieroch je určený účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke,

Vykázanie zostatku účtu 061 v Súvahe:

STRANA AKTÍV Číslo riadku 20xx 20xx-1 
Brutto Korekcia  Netto Netto 
b c 1 2 3 4 
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)  025              
  • podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podielovou účasťou, ak má účtovná jednotka podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti; pre účtovanie o týchto podielových cenných papieroch je určený účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom,

Vykázanie zostatku účtu 062 v Súvahe:

STRANA AKTÍV Číslo riadku 20xx 20xx-1 
Brutto Korekcia  Netto Netto 
b c 1 2 3 4 
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)  026              
  • ostatné podielové cenné papiere a podiely; pre účtovanie o týchto podielových cenných papieroch je určený účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely.

Vykázanie zostatku účtu v Súvahe:

STRANA AKTÍV Číslo riadku 20xx 20xx-1 
Brutto Korekcia  Netto Netto 
b c 1 2 3 4 
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)  027              

Postup účtovania podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke

Popis účtovného prípadu MD D 
Obstaranie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke  043  367  
Splatenie z bankového účtu  367  221  
Zaradenie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke do dlhodobého finančného majetku  061  043  
Úbytok podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke z dôvodu predaja  561  061  
Tržby z predaja podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke  378  661  
Inkaso pohľadávky z predaja podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke  221  378  

Postup účtovania podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom

Popis účtovného prípadu MD D 
Obstaranie podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom  043  367  
Splatenie z bankového účtu  367  221  
Zaradenie podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom do dlhodobého finančného majetku  062  043  
Úbytok podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom z dôvodu predaja  561  062  
Tržby z predaja podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom  378  661  
Inkaso pohľadávky z predaja podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom  221  378  

Postup účtovania realizovateľných cenných papierov a podielov

Popis účtovného prípadu MD D 
Obstaranie realizovateľných cenných papierov a podielov priamo z bankového účtu  043  221  
Zaradenie realizovateľných cenných papierov a podielov do dlhodobého finančného majetku  063  043  
Úbytok realizovateľných cenných papierov a podielov z dôvodu predaja  561  063  
Tržby z predaja realizovateľných cenných papierov a podielov  378  661  
Inkaso pohľadávky z predaja realizovateľných cenných papierov a podielov  221  378  

Obchodná spoločnosť je v zmysle § 56 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov právnická osoba založená za účelom podnikania.

Vkladom spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania spoločnosti. Podielom spoločníka sa