dnes je 13.12.2019
Input:

Rozpočtové príjmy aj výdavky medziročne rástli

4.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.41 Rozpočtové príjmy aj výdavky medziročne rástli

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 169 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 2,6 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 1 mld. eur (+15,2 %). Výdavky rástli v prvom polroku rýchlejšie než príjmy a to najmä kvôli nákupom obrannej techniky (stíhačiek). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu júna 2019 schodok vo výške 1,491 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 917,7 mil. eur. Ku koncu roka by pritom malo hotovostné plnenie na základe schváleného štátneho rozpočtu na rok 2019 dosiahnuť schodok viac ako 2 mld. eur. (upozorňujeme, že nejde o schodok verejných financií, ale o hotovostné plnenie štátneho rozpočtu). Rozpočtové príjmy aj výdavky sa v zásade vyvíjajú podľa schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2019.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 128,9 mil. eur (+2,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 152,9 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 22,2 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 19,2 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 18,3 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,6 mil. eur. Naopak negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 63,3 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 21,8 mil. eur. Nižšie plnenie dane z príjmov mohlo byť spôsobené veľkým množstvom odložených daňových priznaní. V tomto roku požiadalo o odklad platenia dane totiž takmer 200 tisíc daňovníkov.

Pozitívne sa vyvíjali príjmy z rozpočtu EÚ kde došlo k medziročnému nárastu o 40,9 mil. eur (+8,2 %). V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 39,6 mil. eur (+11,1 %). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z prenájmu o 38 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 6 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 86 mil. eur (+15,5 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 16,2 mil. eur (+19,2%).

Bilancia štátneho rozpočtu  
(v tis. eur)  Skutočnosť

2018  
Skutočnosť
k
30.06.2018  
Schválený
rozpočet
2019  
Skutočnosť
k
30.06.2019  
% plnenia ŠR
v roku 2018  
% plnenia ŠR v roku 2019  
Príjmy štátneho rozpočtu  15 381 013  6 582 395  15 497 654  6 751 365  42,8%  43,6%  
Daňové príjmy  11 966 204  5 643 976  12 464 557  5 772 841  47,2%  46,3%  
EÚ príjmy  2 169 725  496 694  1 665 041  537 581  22,9%  32,3%  
Dividendy  438 905  85 122  438 211  44 703  19,4%  10,2%  
      z toho:  štátny rozpočet  438 895  85 122  438 201  44 703  19,4%  10,2%