Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a o zásadách pre používanie vozidiel v PO

17.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.13.1 Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a o zásadách pre používanie vozidiel v PO

Ing. Miriam Majorová

Bc. Jozef Sýkora

MBA.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:

 

 

Názov internej smernice:

 

Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel

 

Poradové číslo smernice:

 

 

Dátum vyhotovenia internej smernice:

 

 

Za správnosť smernice zodpovedá:

 

 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá:

 

 

Prílohy:

 

 

 

Útvar/oddelenie/
prac. Zaradenie

 

Meno

 

Dátum

 

Podpis

 

Vypracoval:

 

 

 

 

 

Pripomienkoval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:

 

 

 

 

 

Účinnosť internej smernice od

 

Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1.1.20XX)

 

Účinnosť internej smernice do

 

Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31.12.20XX) jej ukončenie sa nemusí viazať na účtovný rok, stačí, ak bude novelizovaná v prípade zmeny normatívnych právnych aktov platných pre oblasť cestovných náhrad

 

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaná v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 1

Personálne vymedzenie pôsobnosti predpisu (internej smernice)

Vnútorný predpis (interná smernica) sa vzťahuje na :

 1. Všetkých zamestnancov zamestnaných v pracovnom pomere.

 2. Fyzické osoby činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 3. Podmienky poskytovania cestovných náhrad budú dohodnuté individuálne pri uzatváraní dohôd.

 4. Poslancov obecného zastupiteľstva. Tí v podmienkach príspevkovej organizácie nefigurujú

 5. Na osoby, ktoré plnia pre právnickú osobu úlohy a nie sú k právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu ani v inom právnom vzťahu, ak je to dohodnuté.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

 1. Pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

 2. Zahraničná pracovná cesta je čas pracovnej cesty v zahraničí, vrátane výkonu práce v zahraničí, do skončenia tejto cesty.

 3. Pravidelné pracovisko je miesto písomne dohodnuté so zamestnancom. Ak také miesto nie je dohodnuté, je pravidelným pracoviskom miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Článok 3

Vedúci zamestnanci oprávnení povoliť pracovnú cestu

 1. Zamestnanca na pracovnú cestu (tuzemskú i zahraničnú) vysiela:

  • starosta,

  • prednosta (vedúci zamestnanec obce).

 2. Riaditeľ/vedúci zamestnanec vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí podmienky pracovnej cesty:

  • miesto jej nástupu,

  • miesto výkonu práce,

  • čas trvania,

  • spôsob dopravy,

  • miesto skončenia pracovnej cesty môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty.

 3. Pracovná cesta môže byť povolená zamestnancom jedným rozhodnutím, ak ide o častú zmenu pracoviska, ktorá vyplýva z osobitnej povahy povolania:

  • pre viacerých zamestnancov (kontroly, .............),

  • pre viacero pracovných ciest zamestnanca (vodič,...).

 4. Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí:

  • náhrada preukázaných cestovných výdavkov,

  • náhrada preukázaných výdavkov na ubytovanie,

  • stravné,

  • náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,

  • náhrada preukázaných cestovných výdavkov na cesty na návštevu jeho rodiny.

 5. Preukazovanie výdavkov podľa predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na prípady, ak zamestnávateľ uzná výdavky zamestnancovi iným spôsobom ustanoveným zákonom o cestovných náhradách:

  • § 34 - paušálne náhrady, vtedy sa už výdavky nedokladujú,

  • § 35 - zamestnávateľ môže uznať zamestnancovi výdavky aj bez preukázania.

Je potrebné ustanoviť, že v prípade príspevkovej organizácie je týmto vysielateľom štatutár, a to riaditeľ organizácie, ktorý vystupuje v pozícii zamestnávateľa.

Po novele zákona o cestovných náhradách zákonom č. 503/2011 Z. z. účinnej od 1. júla 2012 patrí do práv zamestnanca (v prípade dočasného vyslania zamestnancom) na náhradu výdavkov spojených so zabezpečením vzdelania detí zamestnanca. Základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny na dieťa na jeden školský rok ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo zahraničných vecí na obdobie troch školských rokov každé tri roky s účinnosťou od 1. júla príslušného roka. Náhradu výdavkov na vzdelanie zamestnávateľ poskytuje najviac do výšky základnej sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny a dieťa.

Článok 4

Vedľajšie výdavky

 1. V súlade s ustanovením § 4 zákona o cestovných náhradách za potrebné vedľajšie výdavky zamestnancov na pracovnej ceste a to pri tuzemskej i zahraničnej, považuje zamestnávateľ nasledovné výdavky:

  • parkovné, poplatky za garážovanie, diaľničné poplatky,

  • výdavky za MHD,

  • výdavky na pohonné látky,

  • poplatky za odoslanie faxovej správy zamestnávateľovi,

  • poplatky za nutné telefónne hovory súvisiace s výkonom práce,

  • vstupné za výstavy a veľtrhy, ak je pracovná cesta za týmto účelom,

  • a všetky ostatné potrebné výdavky, ktoré zamestnancovi vznikli pri plnení úloh na pracovnej ceste.

 2. Vedľajšie výdavky môžu byť zamestnancovi uhradené len po ich preukázaní dokladom o úhrade.

Článok 5

Stravné

 1. Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty ustanovené zákonom o cestovných náhradách. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania je rozložený na časové pásma :

  • 5 až 12 hodín,

  • nad 12 hodín až 18 hodín,

  • nad 18 hodín.

 2. Sumu stravného ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 3. Ak zamestnávateľ vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, neumožní zamestnancovi stravovať sa zvyčajným spôsobom, poskytne mu stravné až do sumy stravného ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Ďalšou možnosťou v zmysle ustnanenia § 5 ods. 3 zákona o cestovných náhradách je bezplatné stravovanie.

 4. Ak zamestnanec, u ktorého častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania

  • kalendárneho dňa viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest. Ak aspoň jedna cesta v priebehu kalendárneho dňa trvá dlhšie ako 5 hodín má zamestnanec nárok na stravné len na túto pracovnú cestu, ostatné pracovné cesty sa nepripočítavajú,

  • dvoch kalendárnych dní pracovnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín.

 5. Stravné pri zahraničných pracovných cestách : Pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnancovi patrí za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty stravné v cudzej mene. Stravné je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky v kalendárnom dni, pričom čas trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky je rozdelený na časové pásma :

  • do 6 hodín vrátane.

  • nad 6 hodín až 12 hodín.

  • nad 12 hodín.

 6. Základné sadzby stravného v cudzej mene sú ustanovené v zmysle opatrenia, ktoré vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

 7. Ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni

  • do 6 hodín vrátane patrí zamestnancovi stravné vo výške 25% zo základnej sadzby

  • stravného,

  • nad 6 hodín až 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné vo výške 50% zo základnej sadzby stravného,

  • nad 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného.

  • 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky,

  • 40% za bezplatne poskytnutý obed,

  • 35% za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo: nad 18 hodín pre tuzemské pracovné cesty nad 12 hodín pre zahraničné pracovné cesty.

 8. Stravné v cudzej mene zamestnávateľ poskytne v mene a výške stravného ustanovené pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávi v kalendárnom dni najviac hodín. Ak zamestnanec strávi v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, zamestnávateľ poskytne stravné v cudzej mene, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie.

 9. Krátenie stravného pre tuzemské a zahraničné pracovné cesty : Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje. Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ stravné kráti :

 10. Miera krátenia stravného vyjadrená v menovitej hodnote sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

 11. Ak je pri tuzemskej pracovnej ceste v účtovnom doklade o ubytovaní preukázané poskytnutie raňajok, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravnéznížené o:

  • preukázanú sumu za poskytnuté raňajky alebo

  • 25%, ak preukázaná suma výdavku za poskytnuté raňajky je vyššia ako 25% zo stravného, alebo ak suma výdavku za poskytnuté raňajky nie je vyčíslená.

 12. Ak je pri zahraničnej pracovnej ceste v doklade o ubytovaní preukázané poskytnutie raňajok, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravné v cudzej mene znížené o:

  • preukázanú sumu za poskytnuté raňajky alebo

  • 25%, ak preukázaná suma výdavku za poskytnuté raňajky je vyššia ako 25% zo stravného, alebo ak suma výdavku za poskytnuté raňajky nie je vyčíslená.

 13. Občerstvenie nie je poskytnutie jedla, ktoré má charakter raňajok, obeda alebo večere.

Článok 6

Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel

 1. Použitie iného cestného motorového vozidla, ako cestného motorového vozidla zamestnávateľa, na pracovné účely je možné len vtedy, ak je to ekonomicky výhodné. Použitie iného cestného motorového vozidla na pracovné účely je možné len na základe písomnej dohody a so súhlasom starostu obce alebo prednostu obecného úradu.

 2. Náhrady za používanie iných cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa budú poskytovať nasledovne:

  • základná náhrada za každý l km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky,

  • v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy (cestovné 2. triedou rýchlika alebo autobusu podľa toho, čo je pre zamestnanca výhodnejšie).

 3. Druh náhrady za použitie iného cestného motorového vozidla, ako cestného motorového vozidla zamestnávateľa, určí zamestnanec poverený predbežnou finančnou kontrolou podľa predchádzajúceho odseku pri povolení na použitie iného cestného motorového vozidla na pracovné účely v „Dohode o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu“.

 4. Výsledná suma základnej náhrady a výsledná suma náhrady za spotrebované pohonné látky sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

 5. Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok platných v čase použitia

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: