Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov a o dni uskutočnenia účtovného prípadu v PO

4.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.2.2 Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov a o dni uskutočnenia účtovného prípadu v PO

Ing. Miriam Majorová

Mgr. Jozef Sýkora

MBA.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:

 

 

 

Názov internej smernice:

 

Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov,
deň uskutočnenia účtovného prípadu

 

Poradové číslo smernice:

 

 

 

Dátum vyhotovenia internej smernice:

 

 

 

Za správnosť smernice zodpovedá:

 

 

 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá:

 

 

 

Článok I

Právna úprava

Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov upravujú §§ 24 až 27 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25189/2008-311a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24240/2009-31 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 a opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31 a opatrenia MF SR z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31

Článok II

Spôsoby oceňovania v príspevkovej organizácii

Jednotlivé zložky majetku a záväzkov v účtovníctve a v účtovnej závierke oceňuje účtovná jednotka nasledovnými záväznými spôsobmi:

- nakúpený dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou podľa § 25 zákona o účtovníctve, t.j.

 • cenou, za ktorú sa majetok obstaral – nákupnou cenou majetku, a

 • nákladmi súvisiacimi s obstaraním hmotného majetku,

 • nákladmi súvisiacimi s obstaraním nehmotného majetku.

- dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne, resp. novozistený a v účtovníctve doteraz nezachytený, resp. nadobudnutý bezodplatne podľa zmluvy o kúpe najatej veci, resp. ak vlastné náklady majetku vytvoreného vlastnou činnosťou sú vyššie ako reálna cena sa oceňuje reálnou hodnotou,

- dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi podľa § 25 zákona o účtovníctve.

- nakúpené zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou podľa § 25 zákona o účtovníctve, t.j.

 • cenou, za ktorú sa zásoby obstarali – nákupnou cenou zásob a

 • nákladmi súvisiacimi s obstaraním zásob.

- zásoby nadobudnuté bezodplatne, resp. novozistené a v účtovníctve doteraz nezachytené, odpad a zvyškové produkty sa oceňujú reálnou hodnotou.

- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi podľa § 35 ods. 7 opatrenia o postupoch účtovania.

- peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou podľa § 25 ods. 4 písm. d) zákona o účtovníctve.

- podiely na základnom imaní obchodných spoločností, cenné papiere a deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou podľa § 25 zákona o účtovníctve.

- pohľadávky a záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou podľa § 25 zákona o účtovníctve.

- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí a záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou podľa § 25 zákona o účtovníctve.

- finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou podľa § 25 zákona o účtovníctve.

- majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu EURO referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prípadne ku dňu uzatvorenia obchodu alebo realizovania nákupu (v zmysle § 24 os. 3 zákona o účtovníctve).

- kúpa a predaj cudzej meny za menu EURO- použije sa kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

- ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a v účtovnej závierke sa upravuje o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenie. Tieto predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Opravné položky sa vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku a zrušia sa, ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené. Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku.

V zmysle § 7 ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve sa spôsoby oceňovania v priebehu účtovného obdobia môžu meniť, pričom nové účtovné zásady a metódy oceňovania je účtovná jednotka povinná používať od prvého dňa tohto účtovného obdobia.

Článok III

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

V zmysle § 2 opatrenia o postupoch účtovania je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň, v ktorom dôjde:

 • k vzniku pohľadávky a záväzku,

 • platbe záväzku, inkasu pohľadávky,

 • postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky,

 • poskytnutiu preddavku alebo prijatiu preddavku,

 • prevzatiu dlhu,

 • výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo cenných papierov,

 • pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu a

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: