Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov a o dni uskutočnenia účtovného prípadu v PO

3.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.2.2 Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov a o dni uskutočnenia účtovného prípadu v PO

Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov,
deň uskutočnenia účtovného prípadu
 
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    

Článok I

Právna úprava

Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov upravujú § 24 až 27 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Článok II

Spôsoby oceňovania v príspevkovej organizácii

Jednotlivé zložky majetku a záväzkov v účtovníctve a v účtovnej závierke oceňuje účtovná jednotka nasledovnými záväznými spôsobmi:

 • nakúpený dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou podľa § 25 zákona o účtovníctve, t.j.

  • - cenou, za ktorú sa majetok obstaral – nákupnou cenou majetku, a
  • - nákladmi súvisiacimi s obstaraním hmotného majetku,
  • - nákladmi súvisiacimi s obstaraním nehmotného majetku.

dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne, resp. novozistený a v účtovníctve doteraz nezachytený, resp. nadobudnutý bezodplatne podľa zmluvy o kúpe najatej veci sa oceňuje reálnou hodnotou,

dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi podľa § 25 zákona o účtovníctve.

nakúpené zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou podľa § 25 zákona o účtovníctve, t.j.

 • - cenou, za ktorú sa zásoby obstarali – nákupnou cenou zásob a
 • - nákladmi súvisiacimi s obstaraním zásob.

zásoby nadobudnuté bezodplatne, resp. novozistené a v účtovníctve doteraz nezachytené, odpad a zvyškové produkty sa oceňujú reálnou hodnotou.

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi podľa § 35 ods. 7 opatrenia o postupoch účtovania.

peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou podľa § 25 ods. 4 písm. d) zákona o účtovníctve.

podiely na základnom imaní obchodných spoločností, cenné papiere a deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou podľa § 25 zákona o účtovníctve.

pohľadávky a záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou podľa § 25 zákona o účtovníctve.

pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí a záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou podľa § 25 zákona o účtovníctve.

finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou podľa § 25 zákona o účtovníctve.

majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu EURO referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prípadne ku dňu uzatvorenia obchodu alebo realizovania nákupu (v zmysle § 24 os. 3 zákona o účtovníctve).

kúpa a predaj cudzej meny za menu EURO- použije sa kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a v účtovnej závierke sa upravuje o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenie. Tieto predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Opravné položky sa vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku a zrušia sa, ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené. Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku.

V zmysle § 7 ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve sa spôsoby oceňovania v priebehu účtovného obdobia môžu meniť, pričom nové účtovné zásady a metódy oceňovania je účtovná jednotka povinná používať od prvého dňa tohto účtovného obdobia.

Článok III

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

V zmysle § 2 opatrenia o postupoch účtovania je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň, v ktorom dôjde:

 • k vzniku pohľadávky a záväzku,

 • platbe záväzku, inkasu pohľadávky,

 • postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky,

 • poskytnutiu preddavku alebo prijatiu preddavku,

 • prevzatiu dlhu,

 • výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo cenných papierov,

 • pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami,

 • splneniu dodávky,

 • zisteniu manka, schodku majetku, prebytku majetku, škody na majetku,

 • pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: