dnes je 13.6.2021

Input:

Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanie

15.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.8.2 Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanie

Ing. Eva Gášpárová


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky(adresa)  
Názov vnútropodnikovej smernice Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanie  
Prílohy  
Číslo smernice  
Rozsah platnosti   
Za správnosť smernice zodpovedá  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá  
Schválil   

I. Úvodné ustanovenia

 1. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre všetkých zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.
 2. Zamestnávateľ má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok, tzv. gastrolístkov, so sprostredkovateľskou spoločnosťou ....................................
 3. Zamestnávateľ od 1. marca 2021 umožňuje zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.
 4. Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie, ak:
  1. zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť zabezpečené stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok,
  2. ide o zamestnanca vykonávajúceho prácu z domu (home office), domácku prácu alebo teleprácu.
 5. Zamestnanec má nárok na stravovaciu poukážku alebo na príspevok na stravovanie, ak v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.

II. Výber zamestnanca medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie

 1. Zamestnanec je oprávnený výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom realizovať na tlačive Rozhodnutie zamestnanca o výbere medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie, vzor ktorého je v prílohe tejto smernice.
 2. Zamestnávateľ je povinný akceptovať výber zamestnanca od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zamestnanec rozhodnutie predložil zamestnávateľovi.
 3. Do uskutočnenia výberu zo strany zamestnanca zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom stravovacej poukážky.
 4. Zamestnanec je viazaný svojim výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.
 5. Ak zamestnanec po uplynutí 12 mesiacov svoj výber nezmení podaním nového Rozhodnutia zamestnanca o výbere medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie, zamestnávateľ uplatní naďalej dovtedajší výber zamestnanca.

III. Stravovacie poukážky

 1. Hodnota stravovacej poukážky je ....4,50..... €.
 2. Rozúčtovanie hodnoty stravovacej poukážky je nasledovné:
  1. príspevok zamestnávateľa: ......2,80.... €,
  2. príspevok zo sociálneho fondu: .......0,70.... €,
  3. úhrada od zamestnanca: ......1,00..... €.

 1. Rozpis hodnoty stravovacej poukážky zamestnávateľ prehodnotí pri zmene § 152 Zákonníka práce a zmene výšky stravného poskytovaného pri pracovných cestách v trvaní 5 až 12 hodín, od ktorých je odvodená výška minimálneho a maximálneho príspevku zamestnávateľa.
 2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravovacie poukážky na príslušný kalendárny mesiac dopredu v počte, ktorý zamestnancovi prináleží.

IV. Finančný príspevok na stravovanie

 1. Finančný príspevok na stravovanie je v rovnakej výške ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie formou stravovacích poukážok, t. j. .....2,80..... € na jedno jedlo.
 2. Zamestnávateľ poskytuje aj príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu v rovnakej výške ako pri stravovaní formou stravovacích poukážok, t. j. ...0,70... € na jedno jedlo.
 3. Finančný príspevok na stravovanie a finančný príspevok zo sociálneho fondu zúčtuje zamestnávateľ zamestnancovi vo vyúčtovaní mzdy za príslušný kalendárny mesiac vo výške, ktorá