Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica subjektu verejnej správy o vnútornom kontrolnom systéme

18.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.1 Smernica subjektu verejnej správy o vnútornom kontrolnom systéme

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora

MBA.

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO)

 

 

 

Názov vnútropodnikovej smernice

 

Smernica o vnútornom kontrolnom systéme ......(doplniť názov subjektu verejnej správy; v názve príp. použiť ten druh vnútorného predpisu, ktorý sa v subjekte verejnej správy bežne vydáva, napr. pokyn, príkaz, príkazný list)

 

Prílohy

 

 

 

Číslo smernice

 

 

 

Rozsah platnosti

 

 

 

Za správnosť smernice zodpovedá

 

 

 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá

 

 

 

Platnosť smernice pre obdobie

 

 

 

Schválil

 

 

 


Stiahnuť dokument

Smernica je skorigovaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je potrebné rozlišovať termíny kontrolná skupina, vedúci kontrolnej skupiny v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe od termínu kontrolný orgán v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. V texte sú uvedené doplnenia v zmysle novelizovaných predpisov a pod textom poznámky a komentár kurzívou. Tým je myslené i rozlišovanie právnych noriem v oblasti finančných kontrol v subjektom štátnej správy (zákon o kontrole v štátnej správe) alebo v subjektom územnej samosprávy (zákon o finančnej kontrole a  audite).

Porada vedenia subjektu verejnej správy(názov a sídlo)/alebo iný orgán subjektu verejnej správy dňa ............ schválila Smernicu o vnútornom kontrolnom systéme (alebo uviesť taký druh vnútorného predpisu, ktorý sa v subjekte verejnej správy bežne vydáva, napr. pokyn, príkazný list).................(doplniť názov subjektu verejnej správy).

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čl. I

Predmet úpravy

(1) Táto smernica ustanovuje vnútorný kontrolný systém a upravuje základné pravidlá, ciele a spôsoby vykonávania vnútornej kontrolnej činnosti v ................. (názov subjektu verejnej správy, ďalej len „organizácia“) ako právnickej osoby, zriadenej podľa osobitného predpisu 1) alebo osobitným predpisom v súlade s organizačným poriadkom tejto organizácie.

(2) Účelom tejto smernice je zabezpečiť funkčnosť vnútorného kontrolného systému organizácie s prihliadnutím na postavenie organizácie v rámci verejnej správy.

Čl. II

Vnútorný kontrolný systém

(1) Vnútorný kontrolný systém organizácie (ďalej len „vnútorná kontrola“) zahŕňa:

(2) Postup pri kontrole plnenia úloh tejto organizácie upravuje osobitný interný akt riadenia.

(3) Kontrola nakladania s majetkom organizácie sa vykonáva podľa osobitného predpisu6)

(4) Prešetrovanie a vybavovanie sťažností, príp. prešetrovanie a vybavovanie petícií upravuje osobitný interný akt riadenia7).

(5) Úlohy určené vnútorným kontrolným systémom organizácie plnia:

 1. odbory, oddelenia, referáty a pod.

 2. regionálne organizačné útvary vnútorne nečlenené (ak sú)

(6) Mimoriadne kontroly sa vykonávajú len na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu organizácie (alebo určiť iný rozhodovací orgán).

(7) Vykonávanie vnútorného auditu nie je predmetom tejto smernice.

Čl. III

Odbor vnútornej kontroly

(1) Odbor vnútornej kontroly vykonáva kontrolu podľa Čl. II ods. 1 písm. a), d) – h).

Okrem toho odbor vnútornej kontroly:

 1. metodicky usmerňuje, koordinuje, sleduje a vyhodnocuje vykonávanie kontrol v rámci vnútorného kontrolného systému organizácie,

 2. vypracúva návrhy zamerania kontroly plnenia úloh organizácie a  finančnej kontroly,

 3. v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi organizácie vypracováva návrh plánu kontrolnej činnosti organizácie na príslušný kalendárny rok,

 4. vypracúva správu o kontrolách, vykonávaných v rámci vnútorného kontrolného systému organizácie,

 5. vypracúva ročnú správu o výsledkoch finančných kontrol,

 6. .

(2) Výkon kontroly v rámci vnútorného kontrolného systému organizácie na príslušný kalendárny rok určuje plán kontrolnej činnosti, vydaný osobitným interným aktom riadenia.

(3) Zamestnanci odboru vnútornej kontroly nesmú vykonávať základnú alebo administratívnu finančnú kontrolu okrem vedúcich zamestnancov pri plnení úloh súvisiacich s vykonávaním ich funkcie.

Čl. IV

Pôsobnosť organizačných útvarov organizácie

(1) Kontrolu plnenia úloh (štátnej správy) vykonávajú zamestnanci odboru vnútornej kontroly a ďalší zamestnanci organizácie vždy na základe poverenia, vydaného štatutárnym orgánom organizácie alebo ním splnomocneného zástupcu (spravidla riaditeľa odboru vnútornej kontroly).

(2) finančnú kontrolu na mieste vykonávajú zamestnanci odboru vnútornej kontroly alebo iní zamestnanci len na základe poverenia, vydaného štatutárnym orgánom organizácie.

(3) Základnú a administratívnu finančnú kontrolu finančnej operácie alebo jej časti, pripravovanej v organizácii, vykonávajú zamestnanci toho organizačného útvaru (odboru, oddelenia, referátu a pod.), ktoré finančnú operáciu pripravuje a vedúci zamestnanci tohto organizačného útvaru (odboru, oddelenia, referátu a pod.).

(4) Ak finančnú operáciu pripravuje oddelenie členené na referáty, základnú finančnú kontrolu vykonávajú zamestnanci toho referátu, ktorý finančnú operáciu pripravuje.

(6) V odbore členenom len na oddelenia (referáty nie sú zriadené), základnú finančnú kontrolu finančnej operácie vykonávajú zamestnanci toho oddelenia, ktorý finančnú operáciu pripravilo;

(7) V organizačnom útvare, ktorý nie je organizačne členený, sa základná finančná kontrola vykoná zamestnancami tohto organizačného útvaru;

Čl. V

Pôsobnosť regionálnych organizačných útvarov

Tieto ustanovenia ostávajú v platnosti iba v pôsobnosti smernice v subjekte štátnej správy (kapitoly štátneho rozpočtu)

(1) Kontrolu plnenia úloh na regionálnych organizačných útvaroch (ak sú zriadené) vykonávajú zamestnanci odboru vnútornej kontroly a ostatní zamestnanci organizácie výlučne na základe poverenia, vydaného štatutárnym orgánom organizácie (finančná kontrola na mieste).

(2) Finančnú kontrolu na mieste na regionálnych organizačných útvaroch vykonávajú zamestnanci odboru vnútornej kontroly na základe poverenia, vydaného štatutárnym orgánom organizácie.

(3) Základnú finančnú kontrolu finančnej operácie alebo jej časti na regionálnych organizačných útvaroch vykonávajú zamestnanci tohto útvaru.

Čl. VI

Zamestnanci

(1) Zamestnanci organizácie vykonávajú základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú kontrolu v súlade s touto smernicou.

(2) Ďalšie kontroly vykonávajú zamestnanci organizácie na základe písomného poverenia štatutárneho orgánu organizácie alebo v súlade s touto smernicou.

Čl. VII

Vonkajšia kontrola

S vonkajšími kontrolnými orgánmi spolupracujú vecne príslušné organizačné útvary. Ak je orgánom vonkajšej kontroly Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, spolupracuje s ním odbor vnútornej kontroly.

III. ČASŤ

FINANČNÁ KONTROLA

Čl. VIII

Predmet úpravy

(1) Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v podmienkach organizácie overuje:

 1. hospodárny, efektívny a účinný výkon verejnej správy organizáciou,

 2. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov fondom pri hospodárení s verejnými prostriedkami,

 3. dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,

 4. včasné a spoľahlivé informovanie štatutára subjektu o úrovni hospodárenie s verejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách

 5. predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,

 6. správnosť a overiteľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva, ochranu majetku a informácií.

(2) Finančná kontrola sa vykonáva ako:

 1. základná finančná kontrola,

 2. administratívna finančná kontrola,

 3. finančná kontrola na mieste.

(3) Základná finančná kontrola sa vykonáva pred uskutočnením finančnej operácie alebo počas nej, prípadne len v časti finančnej operácie. Základnú finančnú kontrolu vykonáva zamestnanec povinne pri každej finančnej operácii alebo jej časti. Postupy vykonávania základnej finančnej kontroly sú upravené v IV. časti tejto smernice.

(4) Administratívna finančná kontrola sa vykonáva len v prípade poskytovania prostriedkov z rozpočtu subjektu, ak nejde o poskytovanie prostriedkov v zmysle správneho konania, súdneho, či certifikačného konania alebo konania v zmysle zákona o sociálnom poistení, či poskytovania prostriedkov, kedy sa realizuje rozhodnutie v zmysle osobitného predpisu.

(5) Finančná kontrola na mieste sa vykonáva po uskutočnení finančnej operácie alebo jej časti (napr. po realizácii výdavku) výberovým spôsobom, a to na základe poverenia štatutára alebo ním povereného vedúceho zamestnanca. Postupy vykonávania finančnej kontroly na mieste sú upravené v VI. časti tejto smernice.

IV. ČASŤ

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Čl. IX

Predmet úpravy a postup pri jej vykonávaní

(1) Základná finančná kontrola sa vykonáva pri každej finančnej operácii alebo jej časti s prihliadnutím na postavenie organizácie v rámci verejnej správy.

(2) Finančnou operáciou sa rozumie príjem, poskytnutie, alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti (do pokladne) alebo bezhotovostne (bezhotovostný prevod alebo poštová poukážka), právny úkon (napr. uzatvorenie zmluvy) alebo iný úkon majetkovej povahy (napr. prevody majetku, vyradenie a zaradenie majetku, zodpovednosť za škodu, zverejnenie zámeru verejného obstarávania tovaru, nakladanie s ceninami).

(3) Základnou finančnou kontrolou sa overuje súlad každej finančnej operácie alebo jej časti:

 • so schváleným rozpočtom organizácie,

 • s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky v prípade verejného obstarávania v štátnej rozpočtovej organizácii (ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

 • s osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia ,

 • s uzatvorenými zmluvami,

 • s rozhodnutiami vydanými podľa osobitných predpisov,

 • vnútornými predpismi

 • inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.

(4) Pri finančnej operácii alebo jej časti, ktorá je právnym úkonom, sa základnou finančnou kontrolou overuje uzatvorenie zmluvy a následne aj realizácia výdavku, resp. príjmu vyplývajúceho zo zmluvy. Pri rámcových zmluvách podlieha základnej finančnej kontrole aj rámcová zmluva.

(5) Základnú finančnú kontrolu vykonávajú vedúci zamestnanci organizačného útvarua zodpovední zamestnanci organizačného útvaru organizácie, ktoré finančnú operáciu alebo jej časť pripravuje (zamestnanci organizácie zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie).

(6) Základnú finančnú kontrolu nevykonáva zamestnanec odboru vnútornej kontroly s výnimkou základnej finančnej kontroly, ktorú vykonáva riaditeľ odboru vnútornej kontroly pri plnení úloh, súvisiacich s vykonávaním jeho funkcie.

(7) Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú osoby podľa ods. 5 svojim podpisom, menom a priezviskoma uvedením dátumu vykonania základnej finančnej kontroly na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou, ktorým môže byť aj osobitný kontrolný list. Súčasťou výkonu základnej finančnej kontroly je súhlas s vykonaním/pokračovaním finančnej operácie alebo jej časti. Takýto súhlas udeľuje svojím podpisom vedúci zamestnanec alebo štatutár. Kontrolný list je neoddeliteľnou súčasťou spisu finančnej operácie a podlieha registračnej povinnosti ako záznam ex – offo.

(8) Za doklad súvisiaci s  finančnou operáciou alebo jej časťou sa nepovažuje spisový obal overovanej finančnej operácie.

(9) Finančné operácie alebo jej časti podľa ods. 2 tohto článku nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia základnou finančnou kontrolou. Finančnú operáciu nemožno vykonať alebo v nej pokračovať, ak zamestnanci zákonom na to určení vo svojom vyjadrení uvedú, že finančná operácia nie je v súlade so skutočnosťami uvedenými zákone.

(10) Závažné nedostatky zistené pri vykonávaní základnej finančnej kontroly, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať alebo v jej príprave pokračovať, sú zamestnanci podľa ods. 5 povinní bezodkladne písomne oznámiť štatutárnemu orgánu organizácie.

(11) Povinnosť výkonu základnej finančnej kontroly v organizácii sa nevzťahuje na prípady odstraňovania dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme predchádzania ďalším škodám na majetku organizácie, na plnenie úloh Hasičského zboru a záchranného zboru, colnej správy, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície a spravodajských služieb, ak ich vykonanie neznesie odklad. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch odstraňovania dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme predchádzania ďalším škodám na majetku.

(12) Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú v súlade s opismi pracovných činností a ods. 5 tohto článku minimálne dvaja zamestnanci organizácie (v prílohe č. 1 je vzor kontrolného listu pre potreby základnej finančnej kontroly, ak sa jej vykonanie potvrdzuje na osobitnom kontrolnom liste).

VI. ČASŤ

finančná kontrola NA MIESTE

Čl. XI

Predmet úpravy

(1) Finančná kontrola na mieste je časťou finančnej kontroly, ktorá sa vykonáva po uskutočnení finančnej operácie (napr. po realizácii výdavku, po realizovaní právoplatnej zmluvy, po uskutočnení prevodu vlastníctve alebo správy majetku). finančnú kontrolu vykonáva kontrolný orgán výberovým spôsobom na základe poverenia Povinnou osobou je organizácia.

__________

(2) V rámci vnútorného kontrolného systému organizácie úlohu kontrolného orgánu vo vzťahu k  finančnej kontrole na mieste plní odbor vnútornej kontroly alebo iní zamestnanci poverení štatutárom..

(3) Odbor vnútornej kontroly finančnou kontrolou na mieste overuje vybranú realizovanú finančnú operáciu v rámci rozpočtu organizácie vrátane verejných prostriedkov poskytnutých z tohto rozpočtu právnickým a fyzickým osobám.

(4)Pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste odbor vnútornej kontroly a kontrolované subjekty postupujú v súlade so základnými pravidlami finančnej kontroly.

(5) Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú zamestnanci odboru vnútornej kontroly a prizvané osoby, či iní poverení zamestnanci len na základe písomného poverenia na vykonanie finančnej kontroly na mieste, vydaného štatutárnym orgánom organizácie. Vzor poverenia je súčasťou prílohy č. 3 tejto smernice.

(6) Kontrolovaným subjektom v rámci výkonu finančnej kontroly na mieste je organizácia a jej organizačné útvary (základné organizačné útvary, ďalšie organizačné útvary, regionálne organizačné útvary), právnické a fyzické osoby, ktorým organizácia v rámci svojho rozpočtu alebo správca kapitoly v rámci kapitoly štátneho rozpočtu (platné len v prípade subjektu štátnej správy), ktorú spravuje, poskytla verejné prostriedky, príp. štátny účelový fond, ktorý organizácia spravuje, vrátane verejných prostriedkov poskytnutých z tohto fondu právnickým osobám a fyzickým osobám, ďalej právnická osoba, ku ktorej vykonáva organizáciu funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa, ako i právnická osoba, v ktorej vykonáva akcionárske práva, alebo štátny podnik, ktorého je zakladateľom (platí pre všetky kontrolné orgány s výnimkou ministerstva financií).

(7) Prizvanou osobou sa rozumie zamestnanec iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzická osoba, ktoré organizácia môže s ich súhlasom prizvať na vykonanie finančnej kontroly, ak je to odôvodnené osobitnou povahou finančnej kontroly na mieste. Prizvaná osoba musí s účasťou na výkone finančnej kontroly na mieste súhlasiť.

(8) Treťou osobou sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má ku kontrolovanému subjektu vzťah dodávateľa výkonov, tovarov, prác alebo služieb (dodávateľ v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov).

(9) Finančnou operáciou sa rozumie príjem alebo použitie, poskytnutie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon (uzatvorenie zmluvy) alebo iný úkon majetkovej povahy (prevody majetku, nakladanie s ceninami).

(10) Hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality,

(11) Efektívnosťou sa rozumie maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom.

(12) Účinnosťou sa rozumie vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.

__________________

(13) Účelnosťou sa rozumie vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom ich použitia.

(14) Verejnými prostriedkami na účely tohto pokynu sú prostriedky, s ktorými nakladá a hospodári organizácia.

Čl. XII

Pôsobnosť odboru vnútornej kontroly

(1) Odbor vnútornej kontroly vo vzťahu k  finančnej kontrole:

 1. vykonáva finančnú kontrolu na mieste v rámci vnútorného kontrolného systému organizácie,

 2. vypracováva správu/návrh správy o výsledku finančnej kontroly na mieste, prípadne, navrhuje opatrenia a odporúčania, kontroluje plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku,

 3. metodicky usmerňuje a koordinuje výkon finančnej kontroly v organizácii,

 4. oznamuje porušenie finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu11) kontrolnému orgánu podľa osobitného predpisu, 12)

 5. systémové nedostatky zistené pri výkone finančných kontrol na mieste využíva na zlepšenie existujúcich a tvorbu nových predpisov a postupov zabezpečujúcich efektívnu a účinnú činnosť organizácie,

 6. spolupracuje a predkladá návrhy pri tvorbe interných aktov riadenia v oblasti finančnej kontroly,

 7. prostredníctvom príslušného organizačného odboru (napr. právneho odboru) oznamuje podozrenia z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov a poskytuje súčinnosť pre tieto orgány,

 8. spracováva podklady pre rozhodnutia o námietkach kontrolovaných subjektov o nepredpojatosti zamestnancov odboru vnútornej kontroly ako aj o oznámeniach týchto osôb zakladajúcich pochybnosti o ich nepredpojatosti,

 9. zabezpečuje archiváciu a uchovávanie relevantnej dokumentácie súvisiacej s činnosťou

 10. spracováva zameranie finančných kontrol na mieste organizácie a predkladá ho štatutárnemu orgánu na schválenie,

 11. koordinuje zameranie, plánovanie a vykonávanie finančnej kontroly na mieste v rámci vnútorného kontrolného systému organizácie,

 12. určuje rozsah spolupráce vo finančnej kontrole s príslušnými organizačnými útvarmi organizácie,

 13. riadi vykonávanie finančnej kontroly, monitoruje a hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly,

 14. vykonáva mimoriadne finančné kontroly na základe pokynov štatutárneho orgánu.

(2) Bez predchádzajúceho písomného povolenia štatutárneho orgánu organizácie, vydaného pre každý prípad osobitne, odbor vnútornej kontroly nie je oprávnený poskytovať tretím osobám informácie o svojich kontrolných zisteniach.

________________

11) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12) § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Čl. XIII

Účel kontrolnej činnosti

Účelom finančnej kontroly je overenie:

 1. objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi, s internými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,

 2. dodržania podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov a dodržania podmienok ich použitia,

 3. vykonania základnej a administratívnej finančnej kontroly,

 4. ,

 5. splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.

Čl. XIV

Príprava na výkon finančnej kontroly na mieste

(1) Príprava finančnej kontroly na mieste je činnosť zameraná na dôsledné oboznámenie sa zamestnancov odboru vnútornej kontroly s predmetom finančnej kontroly v rozsahu umožňujúcom efektívny a účinný výkon tejto kontroly v kontrolovanom subjekte po odbornej, organizačnej a metodickej stránke.

(2) Účelom prípravy je získanie poznatkov a informácií o predmete j finančnej kontroly v kontrolovanom subjekte a dôsledné oboznámenie sa s kontrolovanou problematikou.

(3) Prípravu výkonu finančnej kontroly na mieste organizačne zabezpečuje vedúci kontrolnej skupiny s členmi kontrolnej skupiny. Vedúci a členovia kontrolnej skupiny pri získavaní podkladov na efektívny výkon finančnej kontroly spolupracujú s ostatnými organizačnými útvarmi organizácie.

Čl. XV

Program finančnej kontroly na mieste

(1) Základným dokumentom vypracovaným v čase prípravy na výkon finančnej kontroly na mieste je program j finančnej kontroly na mieste (ďalej len program finančnej kontroly), ktorý obsahuje:

 1. predmet kontroly a kontrolované obdobie,

 2. vybraný kontrolovaný subjekt,

 3. zameranie kontroly (body programu) vymedzené predmetom kontroly,

 4. organizačné zabezpečenie kontroly,

 5. časový harmonogram kontroly,

 6. meno, priezvisko a podpis vedúceho kontrolnej skupiny, ktorý zodpovedá za správnosť a kvalitu spracovaného programu,

 7. schválenie programu kontroly riaditeľom odboru vnútornej kontroly.

V podmienkach subjektu verejnej správy nemusí isť o kontrolnú skupinu, môže isť o jednotlivca, pričom je treba takto zosúladiť i internú smernicu (najmä v podmienkach obcí a VÚC a ich organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti funguje len inštitút hlavného kontrolóra).

(2) Program finančnej kontroly je záväzný pre všetkých členov kontrolnej skupiny; pričom zmeny programu následnej finančnej kontroly pred začatím jej výkonu schvaľuje dodatkom štatutárny orgán organizácie.

(3) Program finančnej kontroly je možné dodatkom rozšíriť o ďalšie oblasti aj počas priebehu finančnej kontroly, ak sa v rámci doterajšieho priebehu výkonu finančnej kontroly zistili skutočnosti zakladajúce pochybnosti kontrolnej skupiny o ich zákonnosti a súlade s príslušnými predpismi a internými aktmi riadenia; tento dodatok schvaľuje štatutárny zástupca organizácie. Vzor programu je súčasťou prílohy č. 3 tejto smernice.

Čl. XVI

Poverenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste

(1) Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú zamestnanci odboru vnútornej kontroly a prizvané osoby len na základe písomného poverenia na vykonanie finančnej kontroly na mieste, vydaného štatutárnym orgánom organizácie (vedúci organizácie).

(2) Písomné poverenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste spravidla obsahuje:

 1. označenie oprávnenej osoby

 2. označenie povinnej osoby,

 3. mená a priezviská osôb poverených vykonaním finančnej kontroly,

 4. predmet finančnej kontroly,

 5. kontrolované obdobie,

 6. dátum začatia kontroly,

 7. podpis štatutárneho orgánu organizácie

(3) Štatutárny zástupca schvaľuje na základe odporúčania riaditeľa odboru vnútornej kontroly (ak je to odôvodnené osobitnou povahou následnej finančnej kontroly) účasť prizvanej osoby na výkone finančnej kontroly na mieste. Prizvaná osoba musí byť uvedená v poverení na výkon finančnej kontroly na mieste.

Čl. XVII

Základné pravidlá finančnej kontroly

(1) Oprávnenia a povinnosti zamestnancov odboru vnútornej kontroly a kontrolovaného subjektu pri vykonávaní finančnej kontroly, vrátane povinností tretích osôb a oprávnení a povinnosti prizvaných osôb ustanovuje osobitný predpis.

(2) Pri vzniku pochybností o nepredpojatosti zamestnancov odboru vnútornej kontroly a prizvaných osôb (ako oprávnenej osoby):

 1. zamestnanci odboru vnútornej kontroly a prizvané osoby, ktorým sú známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti o ich nepredpojatosti so zreteľom na ich vzťah k predmetu následnej finančnej kontroly alebo ku kontrolovaným subjektom, sú povinní tieto skutočnosti písomne oznámiť štatutárnemu orgánu,

_______________

 1. vedúci kontrolovaného subjektu môže proti účasti zamestnancov odboru vnútornej kontroly a prizvaných osôb na finančnej kontrole podať písomné námietky štatutárnemu orgánu s uvedením dôvodu, zakladajúceho pochybnosti o nepredpojatosti zamestnancov kontrolného orgánu alebo prizvaných osôb; podanie námietok nemá odkladný účinok,

 2. zamestnanci odboru vnútornej kontroly a prizvané osoby, proti ktorým podal kontrolovaný subjekt námietky podľa písm. b), sú oprávnení vykonať pri finančnej kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad,

 3. štatutárny orgán rozhodne o námietkach podľa písmena b) najneskôr do troch pracovných dní od ich uplatnenia a písomne oboznámi s týmto rozhodnutím toho, kto námietku uplatnil; na rozhodovanie o nepredpojatosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní13).

(3)Základné pravidlách finančnej kontroly platia aj pre výkon administratívnej finančnej kontroly. Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú rovnakí zamestnanci a vedúci zamestnanec/štatutár, ktorí predtým vykonali základnú finančnú kontrolu. Administratívna finančná kontrola sa nevykonáva v prípade výnimiek podľa ustanovenia Čl. VIII ods. 4 Smernice.

Čl. XVIII

Výkon finančnej kontroly na mieste

(1) Pri začatí výkonu finančnej kontroly na mieste (ďalej len finančnej kontroly) sú zamestnanci odboru vnútornej kontroly povinní:

 1. oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel a termín začatia finančnej kontroly vopred, v prípade možného zmarenia účelu finančnej kontroly najneskôr pri začatí finančnej kontroly,

 2. preukázať sa písomným poverením na vykonanie finančnej kontroly, predložiť preukaz totožnosti alebo služobný preukaz,

 3. prerokovať s kontrolovaným

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: