Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica subjektu verejnej správy o vnútornom kontrolnom systéme

3.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.1 Smernica subjektu verejnej správy o vnútornom kontrolnom systéme

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO)  
   
Názov vnútropodnikovej smernice  Smernica o vnútornom kontrolnom systéme ......(doplniť názov subjektu verejnej správy; v názve príp. použiť ten druh vnútorného predpisu, ktorý sa v subjekte verejnej správy bežne vydáva, napr. pokyn, príkaz, príkazný list)  
Prílohy     
Číslo smernice     
Rozsah platnosti     
Za správnosť smernice zodpovedá     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá     
Platnosť smernice pre obdobie     
Schválil     

Porada vedenia subjektu verejnej správy (názov a sídlo)/alebo iný orgán subjektu verejnej správy dňa ............ schválila Smernicu o vnútornom kontrolnom systéme (alebo uviesť taký druh vnútorného predpisu, ktorý sa v subjekte verejnej správy bežne vydáva, napr. pokyn, príkazný list).................(doplniť názov subjektu verejnej správy).

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čl. I

Predmet úpravy

(1)Táto smernica ustanovuje vnútorný kontrolný systém a upravuje základné pravidlá, ciele a spôsoby vykonávania vnútornej kontrolnej činnosti v ................. (názov subjektu verejnej správy, ďalej len „organizácia”) ako právnickej osoby, zriadenej podľa osobitného predpisu  alebo osobitným predpisom v súlade s organizačným poriadkom tejto organizácie.

(2)Účelom tejto smernice je zabezpečiť funkčnosť vnútorného kontrolného systému organizácie s prihliadnutím na postavenie organizácie v rámci verejnej správy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. II

Vnútorný kontrolný systém

(1)Vnútorný kontrolný systém organizácie (ďalej len „vnútorná kontrola”) zahŕňa:

 1. základnú finančnú kontrolu3),
 2. administratívnu finančnú kontrolu4),
 3. finančnú kontrolu na mieste5),
 4. kontrolu nakladania s majetkom organizácie6),
 5. spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní,
 6. prešetrovanie a vybavovanie sťažností,
 7. plnenie Národného programu boja proti korupcii,
 8. plnenie ďalších úloh podľa tejto smernice.

(2)Postup pri kontrole plnenia úloh tejto organizácie upravuje osobitný interný akt riadenia.

(3)Kontrola nakladania s majetkom organizácie sa vykonáva podľa osobitného predpisu (zákon o majetku obcí, zákon o správe majetku štátu)

(4)Prešetrovanie a vybavovanie sťažností, príp. prešetrovanie a vybavovanie petícií upravuje osobitný interný akt riadenia7).

(5)Úlohy určené vnútorným kontrolným systémom organizácie plnia:

a)odbor vnútornej kontroly,

b)organizačné útvary organizácie, ktorými sú :

 1. odbory, oddelenia, referáty a pod.
 2. regionálne organizačné útvary vnútorne nečlenené (ak sú)

c)zamestnanci organizácie.

(6)Mimoriadne kontroly sa vykonávajú len na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu organizácie (alebo určiť iný rozhodovací orgán).

(7)Vykonávanie vnútorného auditu nie je predmetom tejto smernice.

Čl. III

Odbor vnútornej kontroly

(1)Odbor vnútornej kontroly vykonáva kontrolu podľa Čl. II ods. 1 písm. a), d) – h).

Okrem toho odbor vnútornej kontroly:

 1. metodicky usmerňuje, koordinuje, sleduje a vyhodnocuje vykonávanie kontrol v rámci vnútorného kontrolného systému organizácie,
 2. vypracúva návrhy zamerania kontroly plnenia úloh organizácie a následnej finančnej kontroly,
 3. v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi organizácie vypracováva návrh plánu kontrolnej činnosti organizácie na príslušný kalendárny rok,
 4. vypracúva správu o kontrolách, vykonávaných v rámci vnútorného kontrolného systému organizácie,
 5. vypracúva ročnú správu o výsledkoch finančných kontrol,

(2)Výkon kontroly v rámci vnútorného kontrolného systému organizácie na príslušný kalendárny rok určuje plán kontrolnej činnosti, vydaný ............. (štatutárom, kompetentným orgánom, kontrolórom a podobne).

(3)Zamestnanci odboru vnútornej kontroly nesmú vykonávať základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú kontrolu (ak sú na túto kontrolu prizvaní na základe poverenia štatutára) okrem vedúcich zamestnancov pri plnení úloh súvisiacich s vykonávaním ich funkcie.

Čl. IV

Pôsobnosť organizačných útvarov organizácie

(1)Ak finančnú operáciu pripravuje a realizuje oddelenie členené na referáty, základnú finančnú kontrolu vykonávajú zamestnanci toho referátu, ktorý finančnú operáciu alebo jej časť pripravuje a je za ňu zodpovedný (ďalej len kontrolný orgán alebo oprávnená osoba).

(2)V odbore členenom len na oddelenia (referáty nie sú zriadené), základnú finančnú kontrolu finančnej operácie alebo jej časti vykonávajú zamestnanci toho oddelenia, ktorý finančnú operáciu alebo jej časť pripravilo (kontrolný orgán alebo oprávnená osoba);

(3)V organizačnom útvare, ktorý nie je organizačne členený, sa základná finančná kontrola vykoná zamestnancami tohto organizačného útvaru;

Čl. V

Pôsobnosť regionálnych organizačných útvarov

(1)Finančnú kontrolu na mieste na organizačných útvaroch vykonávajú zamestnanci odboru vnútornej kontroly na základe poverenia, vydaného štatutárnym orgánom organizácie (ako kontrolný orgán alebo oprávnená osoba).

(2)Základnú finančnú kontrolu finančnej operácie alebo jej časti realizovanej na organizačných útvaroch vykonávajú zamestnanci tohto útvaru.

Čl. VI

Zamestnanci

(1)Zamestnanci organizácie vykonávajú základnú finančnú kontrolu v súlade s touto smernicou.

(2)Ďalšie kontroly vykonávajú zamestnanci organizácie na základe písomného poverenia štatutárneho orgánu organizácie alebo v súlade s touto smernicou.

Čl. VII

Vonkajšia kontrola

S vonkajšími kontrolnými orgánmi spolupracujú vecne príslušné organizačné útvary. Ak je orgánom vonkajšej kontroly Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, či Úrad vládneho auditu, spolupracuje s ním odbor vnútornej kontroly.

III. ČASŤ

FINANČNÁ KONTROLA

Čl. VIII

Predmet úpravy

(1)Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v podmienkach organizácie overuje:

 1. hospodárny, efektívny a účinný výkon verejnej správy organizáciou,
 2. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov fondom pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
 3. dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
 4. včasné a spoľahlivé informovanie generálneho riaditeľa o úrovni hospodárenie s verejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách
 5. prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov,
 6. výlučenie zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu v organizácii
 7. overovanie plnenia podmienok na poskytovanie a používanie verejných prostriedkov
 8. predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam,
 9. správnosť a overiteľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva, ochranu majetku a informácií.

(1)Finančná kontrola sa vykonáva ako:

 1. základná finančná kontrola,
 2. administratívna finančná kontrola,
 3. finančná kontrola na mieste.

IV. ČASŤ

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Čl. IX

Predmet úpravy a postup pri jej vykonávaní

(1)Základná finančná kontrola sa vykonáva pri každej finančnej operácii alebo jej časti s prihliadnutím na postavenie organizácie v rámci verejnej správy.

(2) Finančnou operáciou sa rozumie príjem, poskytnutie, alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti (do pokladne) alebo bezhotovostne (bezhotovostný prevod alebo poštová poukážka), právny úkon (napr. uzatvorenie zmluvy) alebo iný úkon majetkovej povahy (napr. prevody majetku, vyradenie a zaradenie majetku, zodpovednosť za škodu, zverejnenie zámeru verejného obstarávania tovaru, nakladanie s ceninami).

(3) Základnou finančnou kontrolou sa overuje súlad každej finančnej operácie alebo jej časti:

 • so schváleným rozpočtom organizácie,

 • s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky v prípade verejného obstarávania v štátnej rozpočtovej organizácii (ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov),

 • s osobitnými predpismi,

 • s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

 • s uzatvorenými zmluvami,

 • s rozhodnutiami vydanými podľa osobitných predpisov,

 • vnútornými predpismi,

 • inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.

(4)Pri finančnej operácii alebo jej časti, ktorá je právnym úkonom, sa základnou finančnou kontrolou overuje uzatvorenie zmluvy a následne aj realizácia výdavku, resp. príjmu vyplývajúceho zo zmluvy. Pri rámcových zmluvách podlieha základnej finančnej kontrole aj rámcová zmluva.

(5) Základnú finančnú kontrolu vykonávajú vedúci zamestnanci organizačného útvaru a zodpovední zamestnanci organizačného útvaru organizácie, ktoré finančnú operáciu alebo jej časť pripravuje (zamestnanci organizácie zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie).

6)Základnú finančnú kontrolu nevykonáva zamestnanec odboru vnútornej kontroly s výnimkou základnej finančnej kontroly, ktorú vykonáva riaditeľ odboru vnútornej kontroly pri plnení úloh, súvisiacich s vykonávaním jeho funkcie.

(7)Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú osoby podľa ods. 5 svojim podpisom, menom a priezviskom, uvedením dátumu vykonania na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou, ktorým môže byť aj osobitný kontrolný list. Súčasťou výkonu základnej finančnej kontroly je aj uvedenie súhlasu s vykonaním finančnej operácie alebo jej časti. Kontrolný list je neoddeliteľnou súčasťou spisu finančnej operácie a podlieha registračnej povinnosti ako záznam ex – offo.

(8) Za doklad súvisiaci s  finančnou operáciou alebo jej časť sa nepovažuje spisový obal overovanej finančnej operácie.

(9)Finančné operácie alebo jej časti podľa ods. 2 tohto článku nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia základnou finančnou kontrolou. Finančnú operáciu nemožno vykonať alebo v nej pokračovať, ak zamestnanci zákonom na to určení vo svojom vyjadrení uvedú, že finančná operácia nie je v súlade so skutočnosťami uvedenými zákone (§ 6 ods. 4).

(10) Závažné nedostatky zistené pri vykonávaní základnej finančnej kontroly, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu alebo jej časť vykonať alebo v jej príprave pokračovať, sú zamestnanci podľa ods. 5 povinní do troch pracovných dní písomne oznámiť štatutárnemu orgánu organizácie.

(11) Povinnosť výkonu základnej finančnej kontroly v organizácii sa nevzťahuje na prípady odstraňovania dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme predchádzania ďalším škodám na majetku organizácie, na plnenie úloh Hasičského zboru a záchranného zboru, colnej správy, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície a spravodajských služieb, ak ich vykonanie neznesie odklad. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch odstraňovania dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme predchádzania ďalším škodám na majetku.

(12) Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú v súlade s opismi pracovných činností a ods. 5 tohto článku minimálne dvaja zamestnanci organizácie (v prílohe č. 1 je vzor kontrolného listu pre potreby základnej finančnej kontroly, ak sa jej vykonanie potvrdzuje na osobitnom kontrolnom liste).

V. ČASŤ

ADMINISTRATÍVNA FINANČNÁ KONTROLA

Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú zamestnanci, ktorí vykonávali základnú finančnú kontrolu a to v prípade poskytovania verejných prostriedkov. Administratívna finančná kontrola sa nevykonáva v prípade poskytovania preddavkov, záloh zamestnancom alebo dodávateľom. Pri poskytovaní prostriedkov sa overuje súlad s § 6 ods. 4 na doklade, ktorý súvisí s finančnou operáciou alebo jej časťou alebo na druhej strane finančnej operácie alebo jej časti. Administratívna finančná kontrola sa nevykonáva, ak ide o poskytovanie prostriedkov v správnom/súdnom/certifikačnom alebo inom konaní podľa osobitných predpisov, ak ide o vecnú pôsobnosť, napojenosť iného orgánu na rozpočet poskytovateľa a podobne. Z vykonanej administratívnej finančnej kontroly sa vyhotovuje návrh správy alebo správa (ak sa nezistia nedostatky).

VI. ČASŤ

FINANČNÁ KONTROLA NA MIESTE

Čl. XI

Predmet úpravy

(1) Finančná kontrola na mieste je časťou finančnej kontroly, ktorá sa vykonáva po uskutočnení finančnej operácie (napr. po realizácii výdavku, po realizovaní právoplatnej zmluvy, po uskutočnení prevodu vlastníctve alebo správy majetku). fnančnú kontrolu na mieste vykonáva kontrolný orgán výberovým spôsobom. Kontrolným orgánom je organizácia.

(2) (3) Pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste odbor vnútornej kontroly alebo poverení zamestnanci a kontrolované subjekty postupujú v súlade so základnými pravidlami finančnej kontroly

(4) finančnú kontrolu na mieste vykonávajú zamestnanci odboru vnútornej kontroly a poverené osoby len na základe písomného poverenia na vykonanie finančnej kontroly na mieste , vydaného štatutárnym orgánom organizácie. Vzor poverenia je súčasťou prílohy č. 3 tejto smernice.

(5) Kontrolovaným subjektom v rámci výkonu finančnej kontroly na mieste je organizácia a jej organizačné útvary (základné organizačné útvary, ďalšie organizačné útvary, regionálne organizačné útvary), právnické a fyzické osoby, ktorým organizácia v rámci svojho rozpočtu alebo správca kapitoly v rámci kapitoly štátneho rozpočtu (platné len v prípade subjektu štátnej správy), ktorú spravuje, poskytla verejné prostriedky, príp. štátny účelový fond, ktorý organizácia spravuje, vrátane verejných prostriedkov poskytnutých z tohto fondu právnickým osobám a fyzickým osobám, ďalej právnická osoba, ku ktorej vykonáva organizáciu funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa, ako i právnická osoba, v ktorej vykonáva akcionárske práva, alebo štátny podnik, ktorého je zakladateľom (platí pre všetky kontrolné orgány s výnimkou ministerstva financií).

(6) Prizvanou osobou sa rozumie zamestnanec iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzická osoba, ktoré organizácia môže s ich súhlasom prizvať na vykonanie finančnej kontroly na mieste, ak je to odôvodnené osobitnou povahou finančnej kontroly na mieste. Prizvaná osoba musí s účasťou na výkone finančnej kontroly na mieste súhlasiť.

(7) Treťou osobou sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má ku kontrolovanému subjektu vzťah dodávateľa výkonov, tovarov, prác alebo služieb (dodávateľ v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov).

(8) Finančnou operáciou sa rozumie príjem, poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon (uzatvorenie zmluvy) alebo iný úkon majetkovej povahy (prevody majetku, nakladanie s ceninami).

(9) Hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality,

(10) Efektívnosťou sa rozumie maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom.

(11) Účinnosťou sa rozumie vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.

(12) Účelnosťou sa rozumie vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom ich použitia.

(13) Verejnými prostriedkami na účely tohto pokynu sú prostriedky, s ktorými nakladá a hospodári organizácia.

(14) Bez predchádzajúceho písomného povolenia štatutárneho orgánu organizácie, vydaného pre každý prípad osobitne, odbor vnútornej kontroly nie je oprávnený poskytovať tretím osobám informácie o svojich kontrolných zisteniach.

Čl. XIII

Účel kontrolnej činnosti prostredníctvom finančnej kontroly na mieste

Účelom finančnej kontroly na mieste je overenie:

 1. objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi, s internými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
 2. dodržania podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov a dodržania podmienok ich použitia,
 3. vykonania základnej alebo administratívnej finančnej kontroly,
 4. splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.

Čl. XIV

Príprava na výkon finančnej kontroly na mieste

(1)Príprava finančnej kontroly na mieste je činnosť zameraná na dôsledné oboznámenie sa zamestnancov odboru vnútornej kontroly a poverených zamestnancov s predmetom finančnej kontroly na mieste v rozsahu umožňujúcom efektívny a účinný výkon tejto kontroly v kontrolovanom subjekte po odbornej, organizačnej a metodickej stránke.

(2)Účelom prípravy je získanie poznatkov a informácií o predmete finančnej kontroly na mieste v kontrolovanom subjekte a dôsledné oboznámenie sa s kontrolovanou problematikou.

(3)Prípravu výkonu finančnej kontroly na mieste organizačne zabezpečujúpoverení zamestnanci. Vedúci a členovia kontrolnej skupiny pri získavaní podkladov na efektívny výkon finančnej kontroly na mieste spolupracujú s ostatnými organizačnými útvarmi organizácie.

Čl. XVI

Poverenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste

(1) Finančnú kontrolu na miestevykonávajú zamestnanci odboru vnútornej kontroly a poverené osoby len na základe písomného poverenia na vykonanie finančnej kontroly na mieste, vydaného štatutárnym orgánom organizácie (vedúci organizácie).

(2) Písomné poverenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste spravidla obsahuje:

 1. označenie kontrolného orgánu,
 2. označenie kontrolovaného subjektu,
 3. mená a priezviská osôb poverených vykonaním finančnej kontroly na mieste,
 4. predmet finančnej kontroly,
 5. kontrolované obdobie,
 6. dátum začatia kontroly,
 7. podpis štatutárneho orgánu organizácie

(3) Štatutárny zástupca schvaľuje na základe odporúčania riaditeľa odboru vnútornej kontroly (ak je to odôvodnené osobitnou povahou finančnej kontroly na mieste) účasť prizvanej osoby na výkone finančnej kontroly na mieste. Prizvaná osoba musí byť uvedená v poverení na výkon finančnej kontroly na mieste.

Čl. XVII

Základné pravidlá finančnej kontroly na mieste

(1) Oprávnenia a povinnosti zamestnancov odboru vnútornej kontroly a kontrolovaného subjektu pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste, vrátane povinností tretích osôb a oprávnení a povinnosti prizvaných osôb ustanovuje osobitný predpis.12)

(2) Pri vzniku pochybností o nepredpojatosti zamestnancov odboru vnútornej kontroly a poverených osôb:

 1. zamestnanci odboru vnútornej kontroly a poverené osoby, ktorým sú známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti o ich nepredpojatosti so zreteľom na ich vzťah k predmetu finančnej kontroly na mieste alebo ku kontrolovaným subjektom, sú povinní tieto skutočnosti písomne oznámiť štatutárnemu orgánu,
 2. b)vedúci kontrolovaného subjektu môže proti účasti zamestnancov odboru vnútornej kontroly a poverených osôb na finančnej kontrole na mieste podať písomné námietky štatutárnemu orgánu s uvedením dôvodu, zakladajúceho pochybnosti o nepredpojatosti zamestnancov kontrolného orgánu alebo prizvaných osôb; podanie námietok nemá odkladný účinok,
 3. zamestnanci odboru vnútornej kontroly a poverené osoby, proti ktorým podal kontrolovaný subjekt námietky podľa písm. b),
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: