dnes je 6.7.2020

Input:

Špecifiká DPH pre rozpočtové a príspevkové organizácie v roku 2019

29.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.2 Špecifiká DPH pre rozpočtové a príspevkové organizácie v roku 2019

Ing. Ján Mintál

Pojem „zdaniteľná osoba” je vymedzený v rámci § 3 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”), vychádzajúc z ktorého sa za takúto považuje pre účely DPH každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

Ekonomickou činnosťou (ďalej len „podnikanie”) sa pritom na účely zákona o DPH rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem (malo by ísť o pravidelné vykonávanie činnosti na pokračujúcej báze) a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov (napr. znalci, tlmočníci...), duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku. Z uvedeného vyplýva, že zdaniteľné osoby zahŕňajú širší okruh osôb, ktoré sú považované na účely zákona o DPH za „podnikateľa” v porovnaní s ustanovením § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. Okruh zdaniteľných osôb teda pre účely DPH zahŕňa aj osoby, ktoré nie sú zriadené alebo založené na účely podnikania. Pre správne uplatňovanie DPH je dôležitá skutočnosť, či príslušná osoba vykonáva ekonomickú činnosť definovanú v § 3 ods.2 zákona o DPH, z ktorej dosahuje príjem. Práve posúdenie skutočnosti, ktorá osoba sa považuje za zdaniteľnú osobu, je dôležité predovšetkým pri plnení registračnej povinnosti podľa zákona o DPH.

Vychádzajúc z § 3 ods.4 zákona o DPH okrem iného platí, že orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou, ak táto činnosť narušuje alebo môže narušiť hospodársku súťaž, a s výnimkou, ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 k zákonu o DPH a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.

Rozpočtové a príspevkové organizácie štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy

V zmysle § 21 ods.1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o rozpočtových pravidlách”) je rozpočtová organizácia právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtové organizácie podľa uvedeného zákona sú všetky štátne orgány s výnimkou štátnych orgánov, ktoré sú organizáciami podľa § 22 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách. Ak je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie štátny orgán, ktorý je organizáciou podľa § 22 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách, príjmy a výdavky ním zriadenej rozpočtovej organizácie sú zapojené na rozpočet rozpočtovej organizácie, ktorej vnútornou organizačnou jednotkou je tento štátny orgán.

Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z osobitných predpisov. Rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie nemožno zriadiť na výkon rozhodovacích právomocí, ktoré pre zriaďovateľa vyplývajú z osobitných predpisov.

Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. Rozpočtová organizácia zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý zahŕňa všetky prostriedky, s ktorými hospodári vrátane príjmov a výdavkov uvedených v § 22 ods.4 a v § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zriaďovateľom. Peňažné dary sa použijú v súlade s ich určeným účelom; ak účel nie je určený, rozpočtová organizácia použije peňažné dary na ďalší rozvoj a skvalitnenie svojej činnosti.

Rozpočtová organizácia nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení zostávajú v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti rozpočtovej organizácie. Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o financovaní vedľajšieho hospodárstva.

Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Peňažné dary sa použijú v súlade s ich určeným účelom; ak účel nie je určený, príspevková organizácia použije peňažné dary na ďalší rozvoj a skvalitnenie svojej činnosti. Príjem z prevodu správy alebo z prevodu vlastníctva majetku štátu v správe štátnej príspevkovej organizácie, ak zriaďovateľ pri rozpise záväzných ukazovateľov na príslušný rozpočtový rok nerozhodne o jeho odvode do príjmov štátneho rozpočtu možno použiť len na financovanie obstarávania hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho technického zhodnotenia a na financovanie opráv a údržby hmotného majetku; uvedené neplatí, ak je štátna príspevková organizácia zdravotníckym zariadením, ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu. Príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom.

Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť pritom musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

Hlavná činnosť, vedľajšia činnosť a narušovanie hospodárskej súťaže

Pri posúdení, či subjekt uvedený v § 3 ods.4 zákona o DPH ako nezdaniteľná osoba narušuje svojou činnosťou výrazne hospodársku súťaž, je potrebné vychádzať z nasledujúcich kritérií:

1. Konanie (plnenie) vo verejnom záujme – Uvedené osoby v rámci svojej hlavnej činnosti spravidla konajú vo verejnom záujme, resp. prijímateľom ich činností je vo všeobecnosti verejnosť. Ak tieto osoby v rámci hlavnej činnosti poskytujú plnenia, ktoré nie sú plnením ich úloh vo verejnom záujme ako napr. poskytovanie plnení súkromným osobám na základe zmluvy, pričom by išlo o také plnenie, ktoré si môže súkromná osoba objednať aj u podnikateľa, je možné považovať takúto činnosť na účely DPH za činnosť, ktorá nie je vykonávaná vo verejnom záujme a ak takáto činnosť z hľadiska postavenia poskytovateľa ako nezdaniteľnej osoby výrazne narušuje hospodársku súťaž, t. j. znevýhodňuje v súťaži podnikateľov poskytujúcich obdobné plnenia, považujú sa uvedené osoby v rozsahu takejto činnosti za zdaniteľné osoby.

2. Predmet plnenia – či môže činnosť vykonávať aj podnikateľ alebo len subjekt verejnej správy, resp. územnej samosprávy, príp. či zo strany takéhoto subjektu existuje ponuka na poskytnutie plnenia napr. formou reklamy alebo priama ponuka na poskytnutie plnenia.

3. Kto je objednávateľom plnenia – či koná rozpočtová, resp. príspevková organizácia na základe zákona alebo pre iné osoby na zmluvnom základe.

4. Cena plnenia – cena (odplata) za poskytnuté plnenie v porovnaní s cenou za rovnaké alebo obdobné plnenie poskytnuté platiteľom dane narušuje konkurenčné podmienky na trhu tým, že je nižšia z dôvodu, že rozpočtová, resp. príspevková organizácia ako nezdaniteľná osoba nemusí uplatniť k cene svojho plnenia daň z pridanej hodnoty.

Pokiaľ rozpočtová, resp. príspevková organizácia vykonáva činnosti spojené s úradnou právomocou, resp. vykonáva činnosti vo verejnom záujme, cieľom nie je zárobková aktivita, ale cieľom ich činnosti je plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona. Rozpočtová, resp. príspevková organizácia v rámci svojej hlavnej činnosti prevažne spĺňa kritérium nezdaniteľnej osoby v celom rozsahu. Avšak určité činnosti môžu vykazovať znaky ekonomickej činnosti zdaniteľnej osoby. Určiť hranicu medzi činnosťou vykonávanou vo verejnom záujme a ekonomickou činnosťou je potrebné vždy pri zohľadnení všetkých vlastností poskytovaného plnenia za protihodnotu u každého konkrétneho subjektu osobitne z dôvodu, že každý z týchto subjektov vykonáva určité špecifické