dnes je 3.6.2020

Input:

Subjekt verejnej správy ako mikrodaňovník v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2021

14.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.60 Subjekt verejnej správy ako mikrodaňovník v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2021

Ing. Michaela Vidová

S cieľom zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky sa novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) schválenou NR SR (11. 9. 2019) s účinnosťou od 1. 1. 2021 zavádza status mikrodaňovníka.

Mikrodaňovníkom okrem daňovníka – fyzickej osoby po splnení ZDP stanovených podmienok môže byť aj právnická osoba, ktorej všetky výnosy dosiahnuté za príslušné zdaňovacie obdobie sú maximálne vo výške sumy stanovenej na účely registrácie na daň z pridanej hodnoty, t. j. v súčasnosti 49 790 eur. Pre nadobudnutie statusu mikrodaňovníka nie je podstatné, či príjmy (výnosy) sú predmetom dane alebo nie, ani či príjmy (výnosy) sú zdaniteľné alebo nie.

Mikrodaňovníkom môže byť aj subjekt verejnej správy, ak spĺňa podmienku výšky zaúčtovaných výnosov. Posudzuje sa celková výška výnosov za každé príslušné účtovné – zdaňovacie obdobie zvlášť, t. j. vrátane výnosov účtovaných v rámci hlavnej nezdaňovanej činnosti subjektu.ZDP priamo vymedzuje situácie kedy aj napriek splneniu podmienky dosiahnutia príjmov (výnosov) do 49 790 eur sa daňovník nepovažuje za mikrodaňovníka. Ide o daňovníka:

- ktorý je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) ZDP a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,

- na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,

- ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie z dôvodu úmrtia.

ZDP sa pre mikrodaňovníkov zaviedli zjednodušené opatrenia v 3 oblastiach:

Uplatnenie daňových odpisov: Pri majetku zaradenom v odpisových skupinách 0 až 4 (hnuteľný majetok) s výnimkou osobných automobilov, ktorých vstupná cena je 48 000 a viac, má mikrodaňovník možnosť uplatniť daňové odpisy najdlhšie počas doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu, do ktorej je majetok zaradený. To znamená, že mikrodaňovník má možnosť uplatniť si daňové odpisy najviac počas počtu zdaňovacích období, ktoré zodpovedajú dobe odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu, pričom výška daňového odpisu je v tomto prípade na dobrovoľnom rozhodnutí mikrodaňovníka. Tento spôsob uplatnenia daňových odpisov umožňuje zahrnutie vstupnej ceny, resp. vstupnej ceny zvýšenej o technické zhodnotenie majetku aj v jednom zdaňovacom období, pričom mikrodaňovník je povinný aplikovať ostatné ustanovenia týkajúce sa uplatňovania daňových výdavkov hmotného majetku, ako je napr. ustanovenie § 24 ods. 5, § 19 ods. 3 písm. b) ZDP. Zvýhodnený spôsob odpisovania podľa § 26 ods. 13 ZDP je možné použiť na hmotný majetok, ktorý je zaradený do užívania v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka a uplatňuje uvedený spôsob daňových odpisov aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach nehľadiac na skutočnosť, či v týchto zdaňovacích obdobiach má alebo nemá status mikrodaňovníka. V prípade vyradenia majetku pred uplynutím doby odpisovania alebo predlženej doby odpisovania, je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný