dnes je 13.6.2021

Input:

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku alebo oprava z praktického pohľadu

16.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.1.1 Technické zhodnotenie dlhodobého majetku alebo oprava z praktického pohľadu

Ing. Jana Hvojníková

V predchádzajúcom článku sme sa venovali problematike technického zhodnotenia majetku a naznačili sme si základné rozdiely medzi technickým zhodnotením a opravou dlhodobého majetku. V tejto časti si na konkrétnych príkladoch ukážeme rozdiely medzi týmito dvoma kategóriami.

Na úvod tabuľka, ktorá nám pomôže rozlíšiť niektoré výdavky charakteru technického zhodnotenia a opráv:


Popis výdavku – zásahu na majetku Charakter výdavku Účet - MD 
Výmena radiátorov za nové  oprava  511  
Výmena drevených okien za plastové  oprava  511  
Výmena oplotenia so zmenou trasy  technické zhodnotenie  021  
Zabudovanie klimatizácie v administratívnej budove  technické zhodnotenie  021  
Zateplenie budovy  technické zhodnotenie  021  
Výmena strešnej krytiny bez zmeny sklonu strechy, v dôsledku veternej smršte (škoda na majetku)  oprava  511  
Výmena strechy, zvýšenie krovu a vybudovanie skladovacích priestorov pod strechou  technické zhodnotenie  021  
Výmena drevených okien za plastové a zväčšenie rozmeru okien, vybúranie nových okien  technické zhodnotenie  021  
Výmena medziokenných žalúzií a vonkajších drevených roliet za plastové  oprava  511  
Prvá montáž bezpečnostných mreží  technické zhodnotenie  021  
Výmena kotlov pri zmene paliva a výkonu  technické zhodnotenie  021  
Výmena zábradlia na schodisku v budove  oprava  511  
Výmena osobného výťahu za väčší, bezbariérový  technické zhodnotenie  021  
Vymaľovanie exteriéru a interiéru budovy, výmena podláh, zmena vnútorných priečok bez potreby stavebného povolenia, výmena sanity  opravy  511  

Z uvedených príkladov je zrejmé, že pokiaľ ide o také zásahy na majetku, ktoré znamenajú iba výmenu starých, opotrebovaných prvkov za nové, bez akejkoľvek zmeny rozmeru, výkonu, budú sa tieto zásahy účtovať ako oprava a údržba majetku, na ťarchu nákladov.

Ak sa však majetok nejakým spôsobom „zveľadí”, teda zlepšia sa jeho kvalitatívne vlastnosti, jeho výkonnosť – pôjde o technické zhodnotenie. Pre technické zhodnotenie je charakteristické, že mnohokrát ide o také zásahy, ktoré majú za následok predĺženie životnosti majetku (nie je to však jednoznačné pravidlo). Technické zhodnotenie navyšuje obstarávaciu cenu majetku a odpisuje sa spolu s majetkom.


Obec v rámci zabezpečenia pracovných miest pre občanov prevádzkuje v budove bývalého roľníckeho družstva malú potravinársku výrobu. Vo výrobnej hale, ktorú má v prenájme, uskutočnila niektoré stavebné úpravy, napr. vybúranie a montáž okien iných rozmerov, zamurovanie pôvodných dverí a vybúranie nových dverí, montáž výrobnej linky. Súčasťou technologického zariadenia (výrobnej linky) je aj vzduchotechnické (odvetrávacie) zariadenie, ako nevyhnutná súčasť výroby. Zároveň musela obec vybudovať aj malú kotolňu, vrátane potrebných kotlov a rozvodov, ktorá zásobuje teplom a teplou vodou výrobnú prevádzku. Kotolňa je taktiež vybudovaná v prenajatých priestoroch, ktoré musela vymaľovať, a vymeniť vstupné dvere.

Zároveň obec uskutočnila stavebné úpravy v budove obecného úradu. Stavebné úpravy zahŕňali montáž klimatizácie v budove, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy spojeného s rozšírením dverového priestoru a s výmenou klasických vstupných dverí za automatické. Zároveň budovu zateplila a vymenila staré linoleá za dlažby a plávajúce podlahy.

Ako zaradí a zaúčtuje obec jednotlivé stavebné úpravy?

Riešenie:

Popis výdavku – zásahu na majetku Charakter výdavku Účet - MD 
Vybúranie a montáž okien iných rozmerov ako boli pôvodné - vo výrobnej časti  Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti  029  
Zamurovanie pôvodných dverí a vybúranie nových dverí a ich osadenie vo výrobnej časti  Technické zhodnotenie prenajatej nehnuteľnosti  029  
Montáž výrobnej linky  Samostatné technologické zriadenie  022  
Vzduchotechnika (klimatizácia v súvislosti s výrobným procesom)  Súčasť technológie výroby  022  
Vybavenie kotolne novými kotlami a rozvodmi  Samostatné technologické zaradenie  022  
Vymaľovanie kotolne a výmena dverí bez zmeny osadenia a rozmerov  Oprava  511  
Montáž klimatizácie v budove obecného úradu  Technické zhodnotenie budovy, alebo podľa rozhodnutia účtovnej jednotky, môže ísť o samostatný hnuteľný majetok  021  
Vybudovanie bezbariérového vstupu s novými vstupnými dverami  Technické zhodnotenie budovy  021  
Zateplenie budovy obecného úradu  Technické zhodnotenie budovy  021  
Výmena starej podlahy za novú  Oprava  511  

Z príkladu vyplýva, že v prípade technického zhodnotenia prenajatej nehnuteľnosti, sa technické zhodnotenie účtuje na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok (§ 32 ods. 11 Postupov). Taktiež je podstatné si všimnúť, že zabudovanie klimatizácie vo výrobe sa nepovažuje za technické zhodnotenie budovy a účtuje sa na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, nakoľko jej montáž bola vyvolaná charakterom technologického procesu výroby, a preto sa stáva súčasťou technológie.

Rovnako aj vybavenie kotolne nie je považované za technické zhodnotenie nehnuteľnosti, v ktorej je kotolňa umiestnená, ale ide o samostatné technologické zariadenie, ktoré zásobuje teplom výrobný proces.

V prípade stavebných prác na budove obecného úradu je podstatné si všimnúť, ako sa posúdi a zaúčtuje montáž klimatizácie v budove. V tejto súvislosti má účtovná jednotka 2 varianty riešenia:

1. buď sa rozhodne, že obstaranie a montáž klimatizácie bude považovať za technické zhodnotenie budovy a bude ho odpisovať spolu s nehnuteľnosťou, teda navýši obstarávaciu cenu budovy, alebo

2. využije ustanovenie § 22 ods. 15 a pristúpi k tzv. „komponentnému” odpisovaniu – to znamená, že z hmotného majetku podľa § 22 ods. 2 písm. b) (budovy a stavby), je možné vyčleniť na samostatné odpisovanie len tie jednotlivé oddeliteľné súčasti, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 zákona o dani z príjmov, a to:

  1. Rozvody počítačových sietí
  2. Klimatizačné zariadenia
  3. Osobné a nákladné výťahy
  4. Eskalátory a pohyblivé schody

To znamená, že nainštalovanú klimatizáciu budovy nebude obec odpisovať spolu s nehnuteľnosťou, ale ako samostatnú hnuteľnú vec, na základe vypracovaného odpisového plánu pre klimatizačnú jednotku. Zaradenie klimatizácie do užívania sa však aj v tomto prípade zaúčtuje na účet 021 – Stavby, pretože klimatizácia je pevne spojená so stavbou, stala sa jej súčasťou.

Ustanovenie § 22 je možné použiť prvýkrát na majetok uvedený do užívania v účtovnom období roku 2009.


Štátna rozpočtová organizácia XYZ sídli v budove starého kaštieľa, ktorý je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou. Kaštieľ získala do správy, prevodom správy majetku štátu v roku 2008. Obstarávacia cena zistená z dokladov o nadobudnutí majetku u predchádzajúceho správcu bola 80 000 eur. Súčasťou prevodu správy nehnuteľnosti boli aj historické obrazy a nábytok, ktoré sa nachádzali v interiéri kaštieľa. Tieto hnuteľné veci však nemali samostatné ocenenie a boli zahrnuté v cene nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí správy majetku v roku 2008, účtovná jednotka XYZ zaradila nehnuteľnosť do účtovníctva v zmysle § 22 ods. 5 opatrenia, to znamená, že majetok bol ocenený cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve, a pokračovala v odpisovaní tak, ako sa majetok odpisoval u predchádzajúceho správcu - odpisovala ju ako celok, spolu s interiérovým vybavením, s dobou odpisovania 20 rokov. Suma oprávok ku dňu prevodu správy bola 48 000 eur a zostatková doba životnosti bola 8 rokov. Účtovná jednotka účtovala nehnuteľnosť ma účte 021 – Stavby, a odpisy účtovala na účet oprávok – 081 – Oprávky k stavbám.

V roku 2009 zrealizovala účtovná jednotka technické zhodnotenie nehnuteľnosti v celkovej hodnote 35 000 eur. Obstarávacia cena nehnuteľnosti sa tým zvýšila na 115 000 eur.

Odpisový plán účtovnej jednotky bol nasledovný:

Rok Odpis Oprávky TZ Zostatková cena 
2008  4000  52000   28000  
2009  9000  61000  35000  54000  
2010  9000  70000   45000  
2011  9000  79000   36000  
2012  9000  88000   27000  
2013  9000  97000   18000  
2014  9000  106000   9000  
2015  9000  115000   0  

Aj napriek tomu, že nehnuteľnosť bola v roku 2015 úplne odpísaná, účtovná jednotka ju má zaradenú v účtovníctve.

V roku 2017 účtovná jednotka XYZ pristúpila k oprave odpisov v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013292/2017-352 o odpisovaní dlhodobého majetku.

Vzhľadom na to, že účtovná jednotka nemala spoľahlivé ocenenie kaštieľa ako nehnuteľnosti – nakoľko cena bola stanovená spolu s hnuteľnými vecami, ktoré sa v objekte nachádzali, musí opraviť aj účtovanie v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017827/2015-31 z 23. 7. 2015 o účtovaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok. V zmysle tohto metodického usmernenia v prípade, ak účtovná jednotka má v správe nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, a nemá k dispozícii dokumenty, ktoré by dokazovali spoľahlivé ocenenie konkrétnej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, avšak napriek tomu účtovala na účte 021 – Stavby, vykoná opravu účtovania tak, že príslušná suma vyjadrujúca ocenenie nehnuteľnosti sa odúčtuje z účtu 021 – Stavby, súvzťažne s účtom 081 – Oprávky k stavbám. V tomto prípade sa nehnuteľná kultúrna pamiatka účtuje iba na podsúvahových účtoch.

Súčasťou doterajšieho účtovania bolo aj technické zhodnotenie tejto nehnuteľnosti, preto sa suma technického zhodnotenia preúčtuje z účtu 021 – Stavby na účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok, a oprávky vytvorené k tomuto technickému zhodnoteniu sa preúčtujú z účtu 081 – Oprávky k stavbám, na účet 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku. To znamená, že účtovná jednotka uskutoční účtovný zápis:

Text účtovného prípadu Suma MD D 
Preúčtovanie ceny obstarania technického zhodnotenia  35 000  029  021  
Preúčtovanie oprávok technického zhodnotenia  35 000  081  089  

Zároveň účtovná jednotka posúdi, či doba odpisovania technického zhodnotenia bola stanovená správne. Technické zhodnotenie nehnuteľnosti účtovná jednotka odpisovala počas rokov 2009 – 2015, teda spolu 7 rokov. Na základe odborných posudkov dospela účtovná jednotka k záveru, že doba odpisovania technického zhodnotenia mala byť stanovená na 30 rokov, odo dňa jej zaradenia do užívania. Účtovná jednotka si zostaví nový odpisový plán a uskutoční prepočet odpisov technického zhodnotenia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky od roku 2009, v zmysle spomínaného metodického usmernenia č. MF/013292/2017-352 zo dňa 29. 5. 2017 v znení dodatku č. 1 zo dňa 29. 1. 2018.

Výpočet rozdielu odpisov technického zhodnotenia:
35 000 : 30 rokov = 1 166,67 eur ročne
Za roky 2009 až 2016 by sa takto odpísalo:
8 rokov x 1 166,67 eur = 9 333, 36 eur
Odpísané bolo: 35 000 eur
Zostatková cena technického zhodnotenia k 31. 12. 2016 bude:
35 000 – 9 333,36 = 25 666,64 eur
O túto sumu sa zaúčtovalo viac do oprávok.
 

Oprava odpisov sa zaúčtuje ako oprava nákladov minulých účtovných období, na účet 428 – Výsledok hospodárenia minulých rokov, súvzťažne s účtom oprávok 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku vo výške 25 666,64 eura. Zároveň sa zaúčtuje aj oprava transferových vzťahov, súvzťažne s účtom 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov rovnako o sumu 25 666,64 eura. Zároveň za rok 2017 už