Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Úbytky a škody v účtovníctve ROPO, obcí a VUC v roku 2019

16.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.1 Úbytky a škody v účtovníctve ROPO, obcí a VUC v roku 2019

Ing. Ingrid Šabíková, PhD

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve inventarizácia je činnosť, ktorou účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

Podľa § 30 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve inventarizačnými rozdielmi sú:

 1. manko – ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom. Pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok
 2. prebytok – ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom (účtovným dokladom).

Podľa „Postupy účtovania”(opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky) inventarizačnými rozdielmi nie sú:

 • - neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie majetku v dôsledku živelných

pohrôm (podľa § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve je škoda),

 • - úbytky zásob v rámci prirodzených úbytkov, a to v prípade materiálu, tovaru, nedokončenej výroby, polotovarov vlastnej výroby, hotových výrobkov, pokiaľ ich výška nepresiahne normu prirodzených úbytkov, ktoré sa účtujú na účte 501 – Spotreba materiálu, na účte 504 – Predaný tovar alebo na účtoch účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, 
 • - nutné porážky zvierat základného stáda a nezavinené úhyny zvierat, ktoré sú zaradené do zásob,
 • - odstrániteľné poškodenie dlhodobého majetku (t. j. opravy a udržiavanie),
 • - rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia podľa § 26 a 27 zákona o účtovníctve sa

neposudzujú ako inventarizačné rozdiely,

 • - prebytky nakúpených zásob, ktoré vznikli chybným účtovaním pri vyskladnení.

Z definície manka ďalej vyplýva, že nie všetky rozdiely, ktoré vzniknú z porovnania nižšieho skutočného stavu majetku s vyšším účtovným stavom, sa považujú za manká, resp. schodok. Ak je možné zistené rozdiely doložiť účtovným dokladom alebo sa dajú zdôvodniť napr. prirodzenými úbytkami zásob v rámci noriem prirodzených úbytkov, v tomto prípade neúčtujeme o inventarizačných rozdieloch. Škodou sa podľa § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve rozumie neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie majetku. Z definície ďalej vyplýva, že je potrebné dôsledne rozlišovať odstrániteľné a neodstrániteľné poškodenie majetku, pretože ak dôjde k poškodeniu majetku, ktoré účtovná jednotka opravou odstráni, predmetom účtovania nie je účtovanie o škode, ale účtovanie o oprave. 


Účtovanie nákladov na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku

Druh stavebnej úpravy Suma v €  Zatriedenie uskutočnených prác MD D 
Došlá faktúra za výmenu interiérových dverí v pôvodných kancelárskych priestoroch bez zmeny ich veľkosti a osadenia  2 460 €  oprava  511  321  
Došlá faktúra za opravu nefunkčného výťahu budovy (výťah v budove bol)  1 700 €  oprava  511  321  
Došlá faktúra za výmenu starých okien za nové bez zmeny veľkosti okna  6 866 €  oprava  511  321  
Došlá faktúra za výmenu starých PVC krytín za dlažbu  1 992 €  oprava  511  321  
Výmena schodiskového zábradlia  3 130 €  oprava  511  321  
Maľovanie interiéru budovy – došlá faktúra za udržiavacie práce obce  2 234 €  oprava  511  321  

Legenda: 321 – Dodávatelia, 511 – Opravy a udržiavanie.

V praxi sa často nesprávne rozlišujú výdavky na obstaranie technického zhodnotenia a opravy a udržiavanie. Podľa „Postupy účtovania” opravou nedochádza k zmene technických parametrov, ani k zvýšeniu výkonnosti a ani k zmene účelu použitia. Opravou sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie za účelom uvedenia majetku do prevádzkyschopného stavu, zabezpečuje sa bezpečnosť a plynulosť používania hmotného majetku. Poškodenie hmotného majetku, ktoré sa dá odstrániť opravou, sa nepovažuje za škodu. Škodou rozumieme neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu majetku.

Manká a škody upravuje i zákon o dani z príjmov v ustanovení § 21 ods. 2. Za daňové výdavky podľa tohto ustanovenia považuje manká a škody len do výšky prijatých náhrad. Zákon o dani z príjmov v § 21 ods. 2 písm. e)za manko a škodu nepovažuje:  

 • stratné v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom, 

 • nezavinené úhyny mladých zvierat, zvierat vo výkrme, ktoré nie sú na účely zákona o dani z príjmov hmotným majetkom,  

 • úhyn alebo nutnú porážku zvieraťa základného stáda. 

Za nezavinené úhyny zvierat je možné považovať všetky preukázateľné úhyny vznikajúce pri chove alebo výkrme zvierat, ktoré nie sú súčasťou základného stáda a nepovažujú za dlhodobý hmotný majetok, ale sú zaradené do zásob na účte 124 – Zvieratá. Ide hlavne o zvieratá vo výkrme, mladé zvieratá, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek, chovné a strážne psy. Preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa základného stáda sa nepovažuje za škodu. Škoda veľmi úzko súvisí s náhradou škody. Prijatá alebo predpísaná náhrada škody je v zásade zdaniteľným príjmom. 

Škoda v účtovníctve vzniká vo výške zostatkovej ceny zistenej z účtovníctva ku dňu vzniku škody pri dlhodobom majetku a vo výške obstarávacej ceny zásob, v ktorej sú tieto evidované v účtovníctve. Rozdielna výška škody v účtovníctve a podľa zákona o dani z príjmov môže teda vzniknúť pri dlhodobom majetku, a to z dôvodu rozdielov medzi účtovnými a daňovými odpismi. Škoda na daňové účely vzniká vo výške zostatkovej ceny zistenej zo vstupnej ceny určenej zákonom o dani z príjmov, zníženej o daňové odpisy a vo výške obstarávacej ceny zásob zachytenej v účtovníctve. Daňovými výdavkami sú škody upravené v § 19 ods. 3 písm. g), ktoré sú uznaným daňovým výdavkom v plnej výške bez ohľadu na to, či a v akej výške došlo alebo malo dôjsť k náhradám týchto škôd. Ide o tieto nezavinené škody, ktoré vznikli v dôsledku živelnej pohromy (t. j. mimo ľudského zavinenia - povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku, zemetrasenia, zosuvu pôdy a pod.), škody, ktoré boli podľa potvrdenia polície spôsobené neznámym páchateľom a nutné porážky zvierat. 


Účtovania inventarizačných rozdielov, úbytkov a škody

P. č. Text účtovného prípadu MD D 
1.  Schodok peňažných prostriedkov a cenín  335  211, 213  
2.  Zistený prebytok odpisovaného DHM a DNM ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou (ROC)  01x, 02x  384  
3.  Prebytok neodpisovaného DM – umeleckého diela v štátnej rozpočtovej organizácii (ŠRO)  032  353  
4.  Prebytok neodpisovaného DM – umeleckého diela v obecnej rozpočtovej organizácii  032  355  
5.  Prebytok neodpisovaného DHM – umeleckého diela v príspevkovej organizácii  032  648  
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: