Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 111 - Obstaranie materiálu

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.1 Účet 111 – Obstaranie materiálu

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Aktívny účet kalkulačný, nemá začiatočný ani konečný zostatok. Aktívny zostatok sa pri uzatváraní účtovných kníh preúčtuje na účet 119 – Obstaranie materiálu a pasívny zostatok sa preúčtuje na účet 326 – Nevyfakturované dodávky, ak účtovná jednotka vie presnú sumu alebo na účet 323 – Krátkodobé rezervy, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu

Na účte 111 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


111

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

neúčtuje sa

 

neúčtuje sa

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Dodanie materiálu v obstarávacej cene

 

111

 

321

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Obstaranie materiálu

-  cena materiálu

-  vedľajšie náklady (provízie, poistné, doprava)

-  clo

-  DPH vyrubená colnicou

-  spotrebná daň, ak nie je nárok na odpočet

 

111

111

111

111

111

 

321, 471

321, 471

379

379

379

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Doprava materiálu vo vlastnej réžii

 

111

 

622

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Vynaložené vlastné náklady súvisiace so spracovaním materiálu vo vlastnej réžii

 

111

 

622

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Nákup potravín do závodnej jedálne

 

111

 

321, 211

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúr od dodávateľov

 

111

 

321, 325

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Storno dodávateľskej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky (súčasne sa účtuje na podsúvahovom účte – Zásoby prijaté do úschovy)

 

321, 325

 

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Prevzatie materiálu na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene

 

111

 

323

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Materiál získaný bezodplatne

 

111

 

648

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene:

-  cena obstarania

-  náklady spojené s obstaraním

 

112 AÚ

112 AÚ

 

111

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene:

-  vopred stanovená cena obstarania (tzv. priemerná skladová cena)

-  rozdiel medzi skladovou cenou a skutočnou cenou obstarania

-  náklady spojené s obstaraním

 

112 AÚ

+112 AÚ

112 AÚ

 

111

+111

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Prevzatie obehových obalov v obstarávacích cenách

 

112

 

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Prevod súm, o ktoré sa zvyšuje cena materiálu po jeho prevzatí zo spracovania na sklad

 

112

 

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom:

-  ak faktúra nebola zaplatená

-  ak faktúra bola zaplatená

 

321, 325

315

 

111

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Manká a škody zistené pri prevzatí materiálu na sklad:

-  nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov

-  zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov

-  zavinené dodávateľom alebo dopravcom

 

501

549

315, 321

 

111

111

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie aktívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh (účtovná jednotka obdržala faktúru, ale materiál ešte nebol dodaný)

 

119

 

111

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: