Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 111 - Obstaranie materiálu

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.1 Účet 111 - Obstaranie materiálu

Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Aktívny účet kalkulačný, nemá začiatočný ani konečný zostatok. Aktívny zostatok sa pri uzatváraní účtovných kníh preúčtuje na účet 119 – Obstaranie materiálu a pasívny zostatok sa preúčtuje na účet 326 – Nevyfakturované dodávky, ak účtovná jednotka vie presnú sumu alebo na účet 323 – Krátkodobé rezervy, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu.

Na účte 111 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


111  MD D 
 Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  neúčtuje sa  neúčtuje sa  
111  MD D 
 Dodanie materiálu v obstarávacej cene  111  321  
111  MD D 
 Obstaranie materiálu    
 - cena materiálu  111  321, 471  
 - vedľajšie náklady (provízie, poistné, doprava)  111  321, 471  
 - clo  111  379  
 - DPH vyrubená colnicou  111  379  
 - spotrebná daň, ak nie je nárok na odpočet  111  379  
111  MD D 
 Doprava materiálu vo vlastnej réžii  111  622  
111  MD D 
 Vynaložené vlastné náklady súvisiace so spracovaním materiálu vo vlastnej réžii  111  622  
111  MD D 
 Nákup potravín do závodnej jedálne  111  321, 211  
111  MD D 
 Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúr od dodávateľov  111  321, 325  
111  MD D 
 Storno dodávateľskej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky (súčasne sa účtuje na podsúvahovom účte – Zásoby prijaté do úschovy)  321, 325  111  
111  MD D 
 Prevzatie materiálu na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene  111  323  
111  MD D 
 Materiál získaný bezodplatne  111  648  
111  MD D 
 Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene:   
 - cena obstarania  112 AÚ  111  
 - náklady spojené s obstaraním  112 AÚ  111  
111  MD D 
 Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene:   
 - vopred stanovená cena obstarania (tzv. priemerná skladová cena)  112 AÚ  111  
 - rozdiel medzi skladovou cenou a skutočnou cenou obstarania  +112 AÚ  +111  
 - náklady spojené s obstaraním  112 AÚ  111  
111  MD D 
 Prevzatie obehových obalov v obstarávacích cenách  112  111  
111  MD D 
 Prevod súm, o ktoré sa zvyšuje cena materiálu po jeho prevzatí zo spracovania na sklad  112  111  
111  MD D 
 Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom:   
 - ak faktúra nebola zaplatená  321, 325  111  
 - ak faktúra bola zaplatená  315  111  
111  MD D 
 Manká a škody zistené pri prevzatí materiálu na sklad:   
 - nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov  501  111  
 - zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov  549  111  
 - zavinené dodávateľom alebo dopravcom  315, 321  111  
111  MD D 

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: