dnes je 13.6.2021

Input:

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.3 Účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 335 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


335

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

335

 

701

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Poskytnutie preddavku zamestnancovi na cestovné výdavky, drobné nákupy v hotovosti, úhrady služieb v hotovosti a pod.

 

335

 

211

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Poskytnutie cenín zamestnancom (napr. telefónne a iné karty, z ktorých sa dá čerpať hodnota)

 

335

 

213

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie spotrebovaných cenín

 

518, 538

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátenie nepoužitých cenín

 

213

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátenie preddavku po jeho vyúčtovaní

 

211

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Výdavky realizované z preddavkov na výplaty miezd

 

331

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup materiálu v hotovosti

 

501

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie použitého preddavku na pracovné cesty

 

512

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie použitého preddavku na reprezentačné

 

513

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie použitého preddavku na úhradu telekomunikačných a poštovných poplatkov

 

518

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie použitého preddavku na úhradu výdavkov za spotrebovanú energiu

 

502

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie použitého preddavku na prepravné a na rôzne iné služby

 

518

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie použitého preddavku na nákup pohonných látok

 

501

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Predpis úhrady zamestnancom za súkromné telefonické hovory pri zúčtovávaní telefónneho účtu

 

335

 

321

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Predpis úhrady zamestnancom za súkromné telefonické hovory po zúčtovávaní telefónnych poplatkov

 

335

 

518

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol nižší ako cestovný účet):

- výška cestovného výdavku

- zúčtovanie preddavku

 

512

333

 

333

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Manko zistené v pokladnici predpísané hmotne zodpovednému zamestnancovi

 

335

 

211

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Manko zistené pri ceninách predpísané hmotne zodpovednému zamestnancovi

 

335

 

213

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie pohľadávok za predaj:

- výrobkov, tovaru, zvierat

- vyradeného investičného majetku, materiálu

 

335

335

 

601, 604

641, 642

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie dane z príjmov v prípade zvýhodneného predaja (pod cenu obvyklú)

 

335

 

342

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie pohľadávok za poskytnuté služby

 

335

 

602

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Predpis zmluvných pokút k úhrade

 

335

 

644

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Náhrady za zavinené nepodarky vo výrobe

 

335

 

648

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Predpis náhrad za škody spôsobené zamestnancami

 

335

 

648

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Poskytnutie pôžičky zamestnancovi

 

335

 

211, 221

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté úhrady predpísaných náhrad od zamestnancov

 

211, 221, 222, 225

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie použitých odberných kariet na PHL, prípadne iných kariet vydaných preddavkovo

 

501, 518

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Inkaso pohľadávok od zamestnancov

 

211, 221, 222, 225

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrady pohľadávok od zamestnancov zrážkami zo mzdy

 

331

 

335

 

335

 

 

MD

 

D

 

 

Odpis nevymožiteľnej pohľadávky voči zamestnancovi

 

546

 

335

 

335

 

 

MD

 

D