Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 512 - Cestovné

23.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.2 Účet 512 – Cestovné

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte sa účtujú prvotné náklady účtovnej jednotky spojené s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami ako i iné náhrady vyplývajúce zo zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cestovné náhrady zamestnancov môžeme rozdeliť do dvoch skupín a to:

  1. nárokové,
  2. nenárokové.

Nárokové cestovné náhrady sú náhrady, ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť. Zamestnanec si pri uplatňovaní práva na nárokové náhrady musí splniť zákonom stanovené podmienky.

Nárokové cestovné náhrady nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti, ak sa poskytujú v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok.

Nenárokové cestovné náhrady nie je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi. Ich poskytovanie je založené na dohode:

  • zamestnávateľa a zamestnanca v pracovnej zmluve alebo inej písomnej dohode,

  • zamestnávateľa a odborovej organizácie, t. j. ich poskytovanie je dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo

  • ich poskytovanie závisí od rozhodnutia zamestnávateľa (napr. na základe vnútorného predpisu).

Nenárokové cestovné náhrady sa považujú u zamestnanca za predmet dane a sú pre neho zdaniteľným príjmom.

Na tento účet sa neúčtujú cestovné náhrady poskytované iným osobám, ako ich vymedzuje zákon o cestovných náhradách. Pokiaľ však takáto úhrada bola dohodnutá v zmluve, poskytnuté náhrady sa účtujú na príslušný účet ku ktorému sa vzťahujú (napr. 04x, 1xx, 511,518).

V ostatných prípadoch na účet 513.

Na základe vyššie uvedeného vyžaduje sa pre účtovanie cestovného vytvoriť analytickú evidenciu a v zmysle vnútornej smernice a vytvorenej analytickej evidencii účtovať správne nárokové a nenárokové cestovné náhrady, ako aj cestovné náhrady vyplatené cudzím zamestnancom, ktoré budú refakturované.

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia.

Na účte 512 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


por. číslo Účtovný prípad MD D 
1. Zúčtovanie predpisu cestovných náhrad pri pracovných cestách (ak nebol poskytnutý preddavok) vo výške:
- stravného
- vreckového (pri zahraničnej pracovnej ceste)
- preukázaných výdavkov na ubytovanie
- uhradené cestovné (hromadnými dopravnými prostriedkami, taxislužbou)
- prípadne vyúčtovanie náhrad za použitie vlastného motorového vozidla  
512  333  

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: