dnes je 1.4.2020
Input:

Účtovanie členského v organizáciách verejnej správy v roku 2020

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.1 Účtovanie členského v organizáciách verejnej správy v roku 2020

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok je bližšie venovaný pravidlám účtovania a výkonu základnej finančnej kontroly pri úhrade členského v sektore verejnej správy. V prípade príkladov s účtovnými predkontáciami sa bližšie zaoberám samosprávou a spôsobom účtovania, ak je obec alebo mesto sídlom združenia alebo jej členom.

Úvodom je potrebné uviesť, že samotné účtovanie členského v prípade združení subjektov verejnej správy upravuje opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Na účte 396 – Spojovací účet pri združení sa v účtovníctve účastníka združenia povereného správou združenia a v účtovníctve účastníkov združenia účtuje o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch. Združené prostriedky sa vedú na samostatnom účte v banke.

Upozornenie:

Združené prostriedky nie sú vedené mimo rozpočtu a ani na mimorozpočtovom účte.

O vložených prostriedkoch a operáciách združenia sa účtuje prostredníctvom spojovacieho účtu 396 u účastníka združenia povereného správou združenia.

Upozornenie do praxe z opatrenia ministerstva financií:

Účtovanie na účte 396 sa usporiada tak, aby jednotliví účastníci združenia zabezpečili údaje o svojom podiele na majetku, záväzkoch, výnosoch a nákladoch združenia. 


Obec ako účastník združenia

Ustanovenie § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov umožňuje obciam spolupracovať, pričom definuje možnosti spolupráce, napríklad na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo na základe zmluvy o zriadení združenia obcí.

Príjem prostriedkov (transferu) zo štátneho rozpočtu, resp. iného subjektu

Ak prostriedky do obce prichádzajú z iného subjektu na iný účet obce, obec (v ktorej je sídlo združenia) ich preúčtuje prostredníctvom účtu 395 – Vnútorné zúčtovanie.

Účtovanie možno zaznamenať nasledovne:

Popis účtovného prípadu MD D 
Prevod vlastných prostriedkov združeniu (ak ide o obec – správcu združenia)  395   221  
Prijatý bežný transfer od účastníkov združenia   221  396  
Prijatý bežný transfer zo štátneho rozpočtu   221  357  
Prijatý bežný transfer od obce, ktorá je sídlom združenia – vlastné prostriedky  221  395  

Ako sa zúčtováva takýto príjem členského od účastníka združenia?

Popis účtovného prípadu MD D 
Zúčtovanie bežného transferu s účastníkom združenia   396  693  
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov  357  693  


Akým spôsobom účtuje o úhrade členského účastník združenia?

Vypracovanie:

Účastník združenia účtuje o úhrade prostriedkov cez účet 396 súvzťažne s účtom 221 (rozpočtová organizácia rovnako s účtovaním cez samostatný účet 221). Náklad na úhradu členského (zúčtovací predpis) je účtovaný cez účet 585 súvzťažne s účtom 396.


Ako sa následne účtuje o úhrade nákladov z členských prostriedkov?

Vypracovanie:

Subjekt verejnej správy účtuje všeobecne o nákladoch nasledovným spôsobom:

Popis účtovného prípadu MD D 
Vznik záväzku z realizácie výkonu   5xx  3xx  
Úhrada záväzku   3xx  221  


Obce sa rozhodli spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, t. j., nevzniká spoločná úradovňa, ale v zmluve sa určí obec, v ktorej je sídlo. Ako sa bude o uvedenej skutočnosti účtovať?

Vypracovanie:

Obec účtuje o prijatí transferu cez účet 221 súvzťažne so zúčtovacím účtom 357. Následný prevod prostriedkov členského inej obci sa účtuje cez účet 359 súvzťažne s účtom 221. Je potrebné uviesť, že v tomto prípade sa účet 379 nepoužije. Uvedený spôsob účtovania možno graficky znázorniť i nasledovne:

Popis účtovného prípadu MD D 
Prijatý bežný transfer zo štátneho rozpočtu   221  357  
Obec zasiela prijatý bežný transfer zo štátneho rozpočtu obci, v ktorej je sídlo v zmysle zmluvy na uskutočnenie konkrétnej úlohy  359  221  

Zároveň obec, ktorá je sídlom združenia, účtuje o príjme členského zo združených obcí cez účet 359 súvzťažne s účtom 221. Prijatý bežný transfer zo štátneho rozpočtu od obce, ktorá je sídlom, je zasa účtovaný cez účet 357 na strane Dal. Účtovné