dnes je 13.6.2021

Input:

Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku na príkladoch

9.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.3 Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku na príkladoch

Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA

Príklad účtovania obstarania dlhodobého nehmotného majetku


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Poskytnutie preddavku na nákup účtovného softvéru z bankového účtu  800  051  22x  
Faktúra od dodávateľa za softvér:  
– za právo na využívanie softvéru  2500  041  321  
– za náklady na zaškolenie pracovníkov pre prácu s novým softvérom  250  518  321  
Zúčtovanie poskytnutého preddavku  800  321  051  
Uvedenie účtovného softvéru do užívania  2500  013  041  

Príklad účtovania odpisovania dlhodobého nehmotného majetku


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Softvér zakúpený v októbri začala účtovná jednotka odpisovať. Podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky.(ročný odpis: 2 500/4 = 625mesačný odpis: 625/12 = 52, odpisy za 3 mesiace)  156  551  073  

Príklad účtovania vyraďovania dlhodobého nehmotného majetku

Ak účtovná jednotka dlhodobý nehmotný majetok nepoužíva a neplánuje ho používať ani v budúcnosti (nebudú z neho plynúť ekonomické úžitky), je dôvod na jeho vyradenie z účtovníctva.

Pri vyraďovaní môže ísť o odpisovaný dlhodobý nehmotný majetok, ktorý je v čase vyradenia plne odpísaný, alebo sa vyraďuje dlhodobý nehmotný majetok, ktorý ešte nie je plne odpísaný. V tomto prípade sa zostatková cena daného majetku zaúčtuje do nákladov.


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Účtovanie vyradenia plne odpísaného oceniteľného práva, licencie, ktorú už účtovná jednotka nepoužíva pri svojej činnosti obstarávacia cena 35 000 €  35 000  074  014  
Vyradenie oceniteľného práva, licencie, ktorá nie je plne odpísaného(zostatková cena: OC – oprávky = 8 750 €)  8750  551  074  
Vyradenie oceniteľného práva  35 000  074  014  
Vyradenie v dôsledku predaja– zúčtovanie zostatkovej ceny  8750  541  074  
Vyradenie oceniteľného práva  35 000  074  014  
Vyradenie v dôsledku škody(stal sa z neho nepoužiteľný majetok)  8750  549  074  
Vyradenie oceniteľného práva  35 000  074  014  

Príklady účtovania sú zostavené pre rôzne typy účtovných jednotiek, aby si čitatelia uvedomili rozdielnosť používania bankových účtov a účtov vyjadrujúcich zúčtovacie vzťahy v rámci účtovej triedy 3.

Príklad účtovania softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou

Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Vznik nákladov pri obstaraní softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie  3000  521  331  
Aktivácia nákladov na obstaranie softvéru vlastnou činnosťou  3000  041  623  
Zaradenie softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou do používania  3000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (3000/4 = 750)  750  551  073  

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Vznik nákladov pri obstaraní softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie)  3000  521  331  
Aktivácia nákladov na obstaranie softvéru vlastnou činnosťou  3000  041  623  
Zaradenie softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou do používania  3000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (3000/4 = 750)  750  551  073  

Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Vznik nákladov pri obstaraní softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie)  3000  521  331  
Aktivácia nákladov na obstaranie softvéru vlastnou činnosťou  3000  041  623  
Zaradenie softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou do používania  3000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (3000/4 = 750)  750  551  073  

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Vznik nákladov pri obstaraní softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie)  3000  521  331  
Aktivácia nákladov na obstaranie softvéru vlastnou činnosťou  3000  041  623  
Zaradenie softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou do používania  3000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (3000/4 = 750)  750  551  073  

Účtovanie v obci a vo vyššom územnom celku


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Vznik nákladov pri obstaraní softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou (vnútroorganizačné kalkulácie)  3000  521  331  
Aktivácia nákladov na obstaranie softvéru vlastnou činnosťou  3000  041  623  
Zaradenie softvéru vytvoreného vlastnou činnosťou do používania  3000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (3000/4 = 750)  750  551  073  

Príklad účtovania softvéru obstaraného dodávateľským spôsobom

Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Faktúra za nakúpený softvér  6000  041  321  
Úhrada faktúry za nakúpený softvér z účtu štátnych rozpočtových výdavkov- z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu  6000  321  225  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  6000  352  353  
Uvedenie softvéru do používania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  1500  353  682  

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Faktúra za nakúpený softvér  6000  041  321  
Úhrada faktúry za nakúpený softvér z výdavkového rozpočtového účtu– z kapitálového transferu od zriaďovateľa  6000  321  222  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  6000  354  355  
Uvedenie softvéru do používania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  1500  355  692  

Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Faktúra za nakúpený softvér  6000  041  321  
Úhrada faktúry za nakúpený softvér z bežného účtu  6000  321  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  6000  352  353  
Uvedenie softvéru do používania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  1500  353  682  


Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Faktúra za nakúpený softvér  6000  041  321  
Úhrada faktúry za nakúpený softvér z bežného účtu  6000  321  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  6000  354  355  
Uvedenie softvéru do používania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov  1500  355  692  


Účtovanie v obci a vo vyššom územnom celku


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Obstaranie softvéru z vlastných prostriedkov samosprávy  
Faktúra za nakúpený softvér  6000  041  321  
Úhrada faktúry za nakúpený softvér z bežného účtu  6000  321  221  
Uvedenie softvéru do používania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Obstaranie softvéru z prostriedkov zo štátneho rozpočtu  
Prijatie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtuna nákup softvéru  6000  221  357  
Faktúra za nakúpený softvér  6000  041  321  
Úhrada faktúry za nakúpený softvér z bežného účtu  6000  321  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR  6000  357  384  
Uvedenie softvéru do používania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  1500  384  694  


Príklad účtovania bezodplatne nadobudnutého softvéru

Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Prijatie darovaného softvéru  6000  041  384  
Uvedenie softvéru do používania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanievýnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia  1500  384  688  


Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Prijatie darovaného softvéru  6000  041  384  
Uvedenie softvéru do používania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanievýnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia  1500  384  698  


Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Prijatie darovaného softvéru  6000  041  384  
Uvedenie softvéru do používania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanievýnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia  1500  384  688  


Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Prijatie darovaného softvéru  6000  041  384  
Uvedenie softvéru do používania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanievýnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia  1500  384  698  


Účtovanie v obci a vo vyššom územnom celku


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Prijatie darovaného softvéru od subjektu mimo VS  6000  041  384  
Uvedenie softvéru do používania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 rok (6 000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia  1500  384  698  


Príklad účtovania softvéru obstaraného dodávateľským spôsobom s poskytnutím preddavku

Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Poskytnutie preddavku na nákup softvéru  2000  051  225  
Zúčtovanie kapitálového transferu  2000  352  353  
Faktúra od dodávateľa za softvér  6000  041  321  
Zúčtovanie poskytnutého preddavku  2000  321  051  
Úhrada doplatku faktúry  4000  321  225  
Zúčtovanie kapitálového transferu  4000  352  353  
Uvedenie účtovného softvéru do užívania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6 000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  1500  353  682  


Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Poskytnutie preddavku na nákup softvéru  2000  051  222  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  2000  354  355  
Faktúra od dodávateľa za softvér  6000  041  321  
Zúčtovanie poskytnutého preddavku  2000  321  051  
Úhrada doplatku faktúry  4000  321  222  
Zúčtovanie kapitálového transferu  4000  354  355  
Uvedenie účtovného softvéru do užívania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  1500  355  692  


Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Poskytnutie preddavku na nákup softvéru  2000  051  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  2000  352  353  
Faktúra od dodávateľa za softvér  6000  041  321  
Zúčtovanie poskytnutého preddavku  2000  321  051  
Úhrada doplatku faktúry  4000  321  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu  4000  352  353  
Uvedenie účtovného softvéru do užívania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  1500  353  682  


Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Poskytnutie preddavku na nákup softvéru  2000  051  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  2000  354  355  
Faktúra od dodávateľa za softvér  6000  041  321  
Zúčtovanie poskytnutého preddavku  2000  321  051  
Úhrada doplatku faktúry  4000  321  221  
Zúčtovanie kapitálového transferu  4000  354  355  
Uvedenie účtovného softvéru do užívania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov  1500  355  692  


Účtovanie v obci a vo vyššom územnom celku


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Poskytnutie preddavku na nákup softvéru z vlastných prostriedkov  2000  051  221  
Faktúra od dodávateľa za softvér  6000  041  321  
Zúčtovanie poskytnutého preddavku  2000  321  051  
Úhrada doplatku faktúry  4000  321  221  
Uvedenie účtovného softvéru do užívania  6000  013  041  
Odpisy – podľa odpisového plánu odpisuje účtovná jednotka softvér 4 roky (6000/4 = 1 500)  1500  551  073  


Príklad účtovania vyradenia softvéru

Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Účtovanie vyradenia plne odpísaného softvéru  6000  073  013  
Vyradenie likvidáciou  
Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  353  682  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  353  682  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od podnikateľa Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  688  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  551  073  
– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  688  
– softvéru vyradenie z používania  6000  073  013  
Vyradenie v dôsledku predaja  
Vyradenie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)  2500  316  641  
– softvéru vyradenie z používania  6000  073  013  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  224  316  
Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  353  682  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  541  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  353  682  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)  2500  316  641  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  224  316  
Vyradenie v dôsledku škody  
Vyradenie softvéru v dôsledku škody (stal sa z neho nepoužiteľný majetok), pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  353  682  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  549  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  353  682  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
Vyradenie softvéru v dôsledku škody, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od podnikateľa Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  688  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  549  073  
– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  688  
– softvéru vyradenie z používania  6000  073  013  


Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Účtovanie vyradenia plne odpísaného softvéru  6000  073  013  
Vyradenie likvidáciou  
Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  355  692  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  355  692  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  694  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  541  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  694  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  698  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  551  073  
– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou softvéru  875  384  698  
– vyradenie z používania  6000  073  013  
Vyradenie v dôsledku predaja  
Vyradenie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)  2500  318  641  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  223  318  
Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  694  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  541  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  694  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)  2500  318  641  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  223  318  
Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  355  692  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  541  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  355  692  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)  2500  318  641  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  223  318  
Vyradenie v dôsledku škody  
Vyradenie softvéru v dôsledku škody (stal sa z neho nepoužiteľný majetok), pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  355  692  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  549  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  355  692  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
Vyradenie softvéru v dôsledku škody (stal sa z neho nepoužiteľný majetok), pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  694  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  549  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  694  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
Vyradenie softvéru v dôsledku škody, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  698  
– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  549  073  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  384  698  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  


Účtovanie v štátnej príspevkovej organizácii


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Účtovanie vyradenia plne odpísaného softvéru  6000  073  013  
Vyradenie likvidáciou  
Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  353  682  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  353  682  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  688  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  551  073  
– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  688  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
Vyradenie v dôsledku predaja  
Vyradenie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)  2500  311  641  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  221  311  
Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z vlastných prostriedkov Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  541  073  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)  2500  311  641  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  221  311  
Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  688  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  541  073  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)  2500  311  641  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  221  311  
Vyradenie v dôsledku škody  
Vyradenie softvéru v dôsledku škody, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  688  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  549  073  
– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  688  
– softvéru vyradenie z používania  6000  073  013  


Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo VÚC


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Účtovanie vyradenia plne odpísaného softvéru  6000  073  013  
Vyradenie likvidáciou  
Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  355  692  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  355  692  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  698  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  551  073  
– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  698  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
Vyradenie v dôsledku predaja  
Vyradenie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)  2500  311  641  
– softvéru vyradenie z používania  6000  073  013  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  221  311  
Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z vlastných prostriedkov Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  541  073  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)  2500  311  641  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  221  311  
Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  694  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  541  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  694  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– tržby z predaja softvéru  2500  311  641  
– inkaso pohľadávky  2500  221  311  
Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  355  692  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  541  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  355  692  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– tržby z predaja softvéru  2500  311  641  
– inkaso pohľadávky  2500  221  311  
Vyradenie v dôsledku škody  
Vyradenie softvéru v dôsledku škody, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  698  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  549  073  
– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  698  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  


Účtovanie v obci a vo vyššom územnom celku


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Účtovanie vyradenia plne odpísaného softvéru  6000  073  013  
Vyradenie likvidáciou  
Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  694  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  694  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z vlastných prostriedkov Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €  625  551  073  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  551  073  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
Vyradenie softvéru likvidáciou, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  698  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  551  073  
– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  698  
– softvéru vyradenie z používania  6000  073  013  
Vyradenie v dôsledku predaja  
Vyradenie úplne odpísaného softvéru v dôsledku predaja  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)  2500  318  641  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  221  318  
Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  694  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  541  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  694  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)  2500  318  641  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  221  318  
Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  698  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  541  073  
– zúčtovanie do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  698  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra  2500  318  641  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  221  318  
Vyradenie softvéru v dôsledku predaja, pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z vlastných prostriedkov Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  541  073  
– tržby z predaja softvéru (vyšlá faktúra)  2500  318  641  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
– inkaso pohľadávky z predaja softvéru  2500  221  318  
Vyradenie v dôsledku škody  
Vyradenie softvéru v dôsledku škody (stal sa z neho nepoužiteľný majetok), pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu. Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €  625  551  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi  625  384  694  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  549  073  
– zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou  875  384  694  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  
Vyradenie softvéru v dôsledku škody (stal sa z neho nepoužiteľný majetok), pričom softvér nie je úplne odpísaný. Softvér bol nadobudnutý z vlastných zdrojov Vyradenie je po troch rokoch, v máji:  
– odpis do mája (6 000/4/12 =125x5 =625 €)  625  551  073  
– zúčtovanie zostatkovej ceny softvéru  875  549  073  
– vyradenie softvéru z používania  6000  073  013  


Postup účtovania poskytnutia rôznych typov preddavkov na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Účtovanie v obci – preddavok poskytnutý z vlastných prostriedkov


Popis účtovného prípadu  MD   
Poskytnutý preddavok na dlhodobý nehmotný majetok na základe zmluvyz bankového účtu  051  221  
Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý nehmotný majetok  041  321  
Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom  321  051  
Úhrada nedoplatku za dlhodobý nehmotný majetok z bankového účtu na základe faktúry  321  221  
Zaradenie majetku do užívania  01x  041  
Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku  551  07x  
Poskytnutý preddavok na dlhodobý nehmotný majetok na základe zmluvy priamo z úveru  051  461, 231  
Vyúčtovacia faktúra od dodávateľa za dlhodobý nehmotný majetok  041  321  
Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom  321  051  
Úhrada nedoplatku za dlhodobý nehmotný majetok priamo z úveru na základe faktúry  321  461, 231  


Účtovanie v obci – preddavok poskytnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu


Popis účtovného prípadu  MD   
Prijatý kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku  221  357