dnes je 20.2.2020
Input:

Účtovanie prevodu správy majetku

22.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.1 Účtovanie prevodu správy majetku

Ing. Miriam Majorová, PhD.

V predchádzajúcom čísle časopisu sme sa venovali účtovaniu zámeny dlhodobého majetku. Pri téme majetku a jeho „premiestňovania” medzi účtovnými jednotkami zostaneme aj v tomto príspevku, ktorý je zameraný na účtovanie prevodu správy majetku. Zásadný rozdiel v porovnaní so zámenou majetku je v tom, že kým pri zámene majetku nastáva aj zmena vlastníctva, tak pri prevode správy sa vlastník nemení.

Podľa § 22 ods. 5 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, sa „dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.”

V praxi to znamená, že pri prevode správy majetku sa odúčtuje majetok z účtovníctva pôvodného správcu a zaúčtuje sa v rovnakom ocenení v účtovníctve nového správcu.

Pri prevode správy odpisovaného majetku, nový správca pokračuje v odpisovaní predmetného majetku v súlade s § 28 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovanie prevodu správy budovy v rámci štátnej správy medzi dvomi rozpočtovými organizáciami jedného zriaďovateľa


Pôvodný správca

Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Kúpa dlhodobého hmotného majetku – budovy v obstarávacej cene, vznik záväzku na základe zmluvy  200 000  042  321  
Úhrada záväzku voči predávajúcemu  200 000  321  225  
Použitie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov - zúčtovanie financovania  200 000  352  353  
Zaradenie do užívania  200 000  021  042  
Účtovný odpis budovy za 1. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)   10 000  551  081  
Zúčtovanie kapitálového transferu vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi   10 000  353  682  
Zúčtovanie vyčerpaných rozpočtových prostriedkov (výdavkov) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  200 000  225  352  
Účtovný odpis budovy za 2. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)   10 000  551  081  
Zúčtovanie kapitálového transferu vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi   10 000  353  682  
Účtovanie prevodu správy majetku v 3. roku užívania    
Doúčtovanie zostatkovej ceny budovy  180 000  353  081  
Vyradenie budovy v obstarávacej cene  200 000  081  021  

Účtovanie u nového správcu

Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Zaradenie budovy v obstarávacej cene: - zaúčtovanie oprávok - zaúčtovanie transferového vzťahu vo výške zostatkovej ceny   20 000180 000  021021  081353  

Účtovanie prevodu správy budovy v rámci štátnej správy medzi dvomi príspevkovými organizáciami jedného zriaďovateľa

Pôvodný správca

Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Príjem kapitálového transferu od zriaďovateľa  200 000  221  352  
Kúpa dlhodobého hmotného majetku – budovy v obstarávacej cene, vznik záväzku na základe zmluvy  200 000  042  321  
Úhrada záväzku voči predávajúcemu  200 000  321  221  
Použitie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov - zúčtovanie financovania  200 000  352  353  
Zaradenie do užívania  200 000  021  042  
Účtovný odpis budovy za 1. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)   10 000  551  081  
Zúčtovanie kapitálového transferu vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi   10 000  353  682  
Účtovný odpis budovy za 2. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)   10 000  551  081  
Zúčtovanie kapitálového transferu vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi   10 000  353  682  
Účtovanie prevodu správy majetku v 3. roku užívania    
Doúčtovanie zostatkovej ceny budovy  180 000  353  081  
Vyradenie budovy v obstarávacej cene  200 000  081  021  

Účtovanie u nového správcu

Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Zaradenie budovy v obstarávacej cene: - zaúčtovanie oprávok, - zaúčtovanie transferového vzťahu vo výške zostatkovej ceny.   20 000180 000  021021  081353  

Účtovanie prevodu správy neodpisovaného majetku (pozemku) medzi rozpočtovou a príspevkovou organizáciou jedného zriaďovateľa

Pôvodný správca – štátna rozpočtová organizácia

Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Kúpa dlhodobého hmotného majetku – pozemku v obstarávacej cene, vznik záväzku na základe zmluvy  300 000  042  321  
Úhrada záväzku voči predávajúcemu  300 000  321  225  
Uvedenie do používania  300 000  031  042  
Použitie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov - zúčtovanie financovania  300 000  352  353  
Zúčtovanie vyčerpaných rozpočtových prostriedkov (výdavkov) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  300 000  225  352  
Účtovanie prevodu správy majetku     
Vyradenie pozemku v obstarávacej cene  300 000  353  021  

Nový správca – štátna príspevková organizácia

Popis účtovného prípadu Suma MD D 
Pozemok získaný prevodom správy  300 000  042  353  
Zaradenie pozemku do užívania  300 000  031  042  

Účtovanie prevodu správy zásob medzi štátnymi rozpočtovými organizáciami jedného zriaďovateľa

Pôvodný správca – štátna rozpočtová organizácia

Popis účtovného prípadu MD D 
Nákup zásob, vznik záväzku voči dodávateľovi  112  321  
Úhrada faktúry  321  225  
Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a v časovej súvislosti s výdavkami  352  681  
Bezodplatný prevod zásob rozpočtovej organizácii v rámci konsolidovaného celku  587  112  

Nový správca – štátna rozpočtová organizácia

Popis účtovného prípadu MD D 
Príjem zásob od rozpočtovej organizácie v rámci konsolidovaného celku  112  384  
Použitie (spotreba) zásob  501  112  
Zúčtovanie výnosov budúcich období vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi  384  683  

Účtovanie prevodu správy majetku medzi obcou jej podriadenou rozpočtovou organizáciou:

Účtovanie v obci

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Kúpa dlhodobého hmotného majetku – budovy, v obstarávacej cene, vznik záväzku na základe zmluvy  200 000  042  321  
Úhrada záväzku voči predávajúcemu  200 000  321  221  
Uvedenie do používania  200 000  021  042  
Účtovný odpis budovy za 1. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 2. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovanie prevodu správy majetku v 3. roku užívania:    
Zaúčtovanie transferového vzťahu k zriaďovateľovi vo výške zostatkovej ceny budovy  180 000  355  081  
Vyradenie budovy v obstarávacej cene  200 000  081  021  

Účtovanie u nového správcu – obecnej rozpočtovej organizácii

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Zaradenie majetku v obstarávacej cene: - zaúčtovanie oprávok, - zaúčtovanie transferového vzťahu k zriaďovateľovi (obci) vo výške zostatkovej ceny   20 000180 000  021021  081355  
Zaúčtovanie odpisov (odpisový plán sa nemenil)   10 000  551  081  
Zúčtovanie kapitálového transferu vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi   10 000  355  692  

Účtovanie prevodu správy medzi dvoma obecnými rozpočtovými organizáciami

Účtovanie u odovzdávajúcej obecnej rozpočtovej organizácii

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa na obstaranie budovy na výdavkový rozpočtový účet  200 000  222  354  
Kúpa dlhodobého hmotného majetku – budovy, v obstarávacej cene, vznik záväzku na základe zmluvy  200 000  042  321  
Úhrada záväzku voči predávajúcemu  200 000  321  222