dnes je 13.12.2019
Input:

Účtovanie zámeny dlhodobého majetku v štátnej správe a samospráve

29.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.1 Účtovanie zámeny dlhodobého majetku v štátnej správe a samospráve

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Zámena majetku je špecifickou oblasťou účtovania organizácií verejnej správy, a preto tento príspevok venujeme postupom účtovania tejto problematiky na príkladoch.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, upravuje postup účtovania zámeny majetku v § 22 ods. 7.

K zámene majetku bolo vydané aj posledné uverejnené metodické usmernenie ministerstva financií, konkrétne Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008942/2019-352 zo dňa 16. 04. 2019 o spôsobe účtovania zámeny majetku.

Základné pravidlá účtovania zámeny dlhodobého majetku:

 • nadobudnutie nového majetku získaného zámenou sa účtuje na príslušný majetkový účet v reálnej hodnote,

 • pôvodný správca odúčtuje majetok súvzťažne s účtom oprávok a účtom transferov a účtom 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku,

 • rozdiel medzi reálnou hodnotou a zostatkovou cenou pôvodného majetku sa podľa povahy rozdielu účtuje na vecne príslušný nákladový účet alebo výnosový účet.

Pre názorné pochopenie zaúčtovania jednotlivých transakcií uvádzame vo všetkých príkladoch hypotetické sumy.


Príklad 1 účtovania zámeny odpisovaného dlhodobého majetku medzi obcou a samosprávnym krajom

Obec XX obstarala kúpou budovu A. Na túto transakciu vynaložila z vlastných prostriedkov 200 000 eur. Budovu odpisovala 2 roky, každý rok predstavovali odpisy 10 000 eur.

Na základe aktuálneho a potenciálneho využitia budovy uzatvorila obec XX zámennú zmluvu so samosprávnym krajom YY. Predmetom zámeny je budova, ktorú obec XX zamieňa s budovou vo vlastníctve samosprávneho kraja YY.

Samosprávny kraj YY obstaral kúpou budovu B. Na túto transakciu vynaložil z vlastných prostriedkov 300 000 eur. Budovu odpisoval 10 rokov, každý rok predstavovali odpisy 10 000 eur.

Účtovanie o budove A v obce XX

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Kúpa dlhodobého hmotného majetku – budovy, v obstarávacej cene, vznik záväzku na základe zmluvy  200 000  042  321  
Úhrada záväzku voči predávajúcemu  200 000  321  221  
Uvedenie do používania  200 000  021  042  
Účtovný odpis budovy za 1. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 2. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  

Vplyv na výsledok hospodárenia je každoročne vo výške nákladov (odpisov), náklady znižujú výsledok hospodárenia. Po dvoch rokoch je zostatková cena budovy A v účtovníctve obce XX 180 000 eur (t. j. obstarávacia cena 200 000 eur znížená o dvojročné oprávky 20 000 eur).

Účtovanie o budove B v samosprávnom kraji YY

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Kúpa dlhodobého hmotného majetku – budovy, v obstarávacej cene, vznik záväzku na základe zmluvy  300 000  042  321  
Úhrada záväzku voči predávajúcemu  300 000  321  221  
Uvedenie do používania  300 000  021  042  
Účtovný odpis budovy za 1. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 2. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 3. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 4. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 5. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 6. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 7. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 8. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 9. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 10. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  

Vplyv na výsledok hospodárenia je každoročne vo výške nákladov (odpisov), náklady znižujú výsledok hospodárenia. Po desiatich rokoch je zostatková cena budovy B v účtovníctve samosprávneho kraja YY 200 000 eur (t. j. obstarávacia cena 300 000 eur znížená o desaťročné oprávky 100 000 eur).

Zmluva o zámene budovy A s budovou B medzi obcou XX a samosprávnym krajom YY predstavuje zároveň zmenu vlastníctva. Budova A prejde z vlastníctva obce XX do vlastníctva samosprávneho kraja YY a budova B prejde z vlastníctva samosprávneho kraja YY do vlastníctva obce XX. Obidve budovy sa ocenia reálnou hodnotou.

Reálna hodnota budovy A je 190 000 eur a reálna hodnota budovy B je 190 000 eur.

Účtovanie zámeny budov v obci XX

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Odovzdanie budovy A na základe zámennej zmluvy samosprávnemu kraju YY doúčtovanie zostatkovej ceny  180 000  541  081  
Vyradenie budovy A  200 000  081  021  
Odovzdanie budovy A, vznik pohľadávky vo výške reálnej hodnoty budovy A  190 000  378  641  
Nadobudnutie budovy B, vznik záväzku vo výške reálnej hodnoty budovy B  190 000  042  379  
Uvedenie budovy B do používania  190 000  021  042  
Zápočet pohľadávky a záväzku vzniknutých z reálnych hodnôt budovy A a budovy B  190 000  379  378  

Výsledok zámeny budov v účtovníctve obce XX :

 • zvýšenie aktív o 10 000 eur (o túto sumu je totiž vyššia hodnota nadobudnutej budovy B v porovnaní so zostatkovou cenou odovzdávanej budovy A),

 • zvýšenie hodnoty pasív o 10 000 eur (konkrétne vlastného imania v položke výsledok hospodárenia ako rozdielu výnosov účtovaných na účte 641 a nákladov účtovaných na účte 541, t. j. kladného výsledku hospodárenia).

Účtovanie zámeny budov v samosprávnom kraji YY

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Odovzdanie budovy B na základe zámennej zmluvy obci XX doúčtovanie zostatkovej ceny  200 000  541  081  
Vyradenie budovy B  300 000  081  021  
Odovzdanie budovy B, vznik pohľadávky vo výške reálnej hodnoty budovy B  190 000  378  641  
Nadobudnutie budovy A, vznik záväzku vo výške reálnej hodnoty budovy A  190 000  042  379  
Uvedenie budovy A do používania  190 000  021  042  
Zápočet pohľadávky a záväzku vzniknutých z reálnych hodnôt budovy A a budovy B  190 000  379  378  

Výsledok zámeny budov v účtovníctve samosprávneho kraja YY :

 • zníženie aktív o 10 000 eur (o túto sumu je totiž nižšia hodnota nadobudnutej budovy A v porovnaní so zostatkovou cenou odovzdávanej budovy B),

 • zníženie hodnoty pasív o 10 000 eur (konkrétne vlastného imania v položke výsledok hospodárenia ako rozdielu výnosov účtovaných na účte 641 a nákladov účtovaných na účte 541, t. j. záporného výsledku hospodárenia).


Príklad 2 účtovania zámeny odpisovaného dlhodobého majetku medzi obcou a samosprávnym krajom

Obec XX obstarala kúpou budovu A. Na túto transakciu vynaložila z vlastných prostriedkov 200 000 eur. Budovu odpisovala 2 roky, každý rok predstavovali odpisy 10 000 eur.

Na základe aktuálneho a potenciálneho využitia budovy uzatvorila obec XX zámennú zmluvu so samosprávnym krajom YY. Predmetom zámeny je budova, ktorú obec XX zamieňa s budovou vo vlastníctve obce YY. Rozdiel medzi reálnymi hodnotami oboch budov sa nebude finančne vysporiadavať.

Samosprávny kraj YY obstaral kúpou budovu B. Na túto transakciu vynaložil z vlastných prostriedkov 300 000 eur. Budovu odpisoval 10 rokov, každý rok predstavovali odpisy 10 000 eur.

Účtovanie o budove A v obce XX

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Kúpa dlhodobého hmotného majetku – budovy, v obstarávacej cene, vznik záväzku na základe zmluvy  200 000  042  321  
Úhrada záväzku voči predávajúcemu  200 000  321  221  
Uvedenie do používania  200 000  021  042  
Účtovný odpis budovy za 1. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 2. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  

Vplyv na výsledok hospodárenia je každoročne vo výške nákladov (odpisov), náklady znižujú výsledok hospodárenia. Po dvoch rokoch je zostatková cena budovy A v účtovníctve obce XX 180 000 eur (t. j. obstarávacia cena 200 000 eur znížená o dvojročné oprávky 20 000 eur).

Účtovanie o budove B v samosprávnom kraji YY

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Kúpa dlhodobého hmotného majetku – budovy, v obstarávacej cene, vznik záväzku na základe zmluvy  300 000  042  321  
Úhrada záväzku voči predávajúcemu  300 000  321  221  
Uvedenie do používania  300 000  021  042  
Účtovný odpis budovy za 1. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 2. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 3. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 4. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 5. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 6. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 7. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 8. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 9. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  
Účtovný odpis budovy za 10. rok (účtuje sa mesačne, no pre zjednodušenie uvádzame v jednej sume s jedným súvzťažným zápisom)  10 000  551  081  

Vplyv na výsledok hospodárenia je každoročne vo výške nákladov (odpisov), náklady znižujú výsledok hospodárenia. Po desiatich rokoch je zostatková cena budovy B v účtovníctve samosprávneho kraja YY 200 000 eur (t. j. obstarávacia cena 300 000 eur znížená o desaťročné oprávky 100 000 eur).

Zmluva o zámene budovy A s budovou B medzi obcou XX a samosprávnym krajom YY predstavuje zároveň zmenu vlastníctva. Budova A prejde z vlastníctva obce XX do vlastníctva samosprávneho kraja YY a budova B prejde z vlastníctva samosprávneho kraja YY do vlastníctva obce XX. Obidve budovy sa ocenia reálnou hodnotou.

Reálna hodnota budovy A je 190 000 eur a reálna hodnota budovy B je 210 000 eur.

Účtovanie zámeny budov v obci XX

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Odovzdanie budovy A na základe zámennej zmluvy samosprávnemu kraju YY doúčtovanie zostatkovej ceny  180 000  541  081  
Vyradenie budovy A  200 000  081  021  
Odovzdanie budovy A, vznik pohľadávky vo výške reálnej hodnoty budovy A  190 000  378  641  
Nadobudnutie budovy B, vznik záväzku vo výške reálnej hodnoty budovy B  210 000  042  379  
Uvedenie budovy B do používania  210 000  021  042  
Zápočet pohľadávky a záväzku vzniknutých z reálnych hodnou budovy A a budovy B  190 000  379  378  
Vznik výnosu vo výške pozitívneho rozdielu medzi reálnymi hodnotami budovy A a budovy B, t. j. v hodnote, ktorá nebola predmetom zápočtu pohľadávky a záväzku  20 000  379  641  

Výsledok zámeny budov v účtovníctve obce XX :

 • zvýšenie aktív o 30 000 eur (o túto sumu je totiž vyššia hodnota nadobudnutej budovy B v porovnaní so zostatkovou cenou odovzdávanej budovy A),

 • zvýšenie hodnoty pasív o 30 000 eur (konkrétne vlastného imania v položke výsledok hospodárenia ako rozdielu výnosov účtovaných na účte 641 a nákladov účtovaných na účte 541, t. j. kladného výsledku hospodárenia)

Účtovanie zámeny budov v samosprávnom kraji YY

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Odovzdanie budovy B na základe zámennej zmluvy obci XX doúčtovanie zostatkovej ceny  200 000  541  081  
Vyradenie budovy B  300 000  081  021  
Odovzdanie budovy B, vznik pohľadávky vo výške reálnej hodnoty budovy B  210 000  378  641  
Nadobudnutie budovy A, vznik záväzku vo výške reálnej hodnoty budovy A  190 000  042  379  
Uvedenie budovy A do používania  190 000  021  042  
Zápočet pohľadávky a záväzku vzniknutých z reálnych hodnôt budovy A a budovy B  190 000  379  378  
Vznik nákladu vo výške negatívneho rozdielu medzi reálnymi hodnotami budovy A a budovy B, t. j. v hodnote, ktorá nebola predmetom zápočtu pohľadávky a záväzku  20 000  541  378  

Výsledok zámeny budov v účtovníctve samosprávneho kraja YY :

 • zníženie aktív o 10 000 eur (o túto sumu je totiž vyššia hodnota nadobudnutej budovy B v porovnaní so zostatkovou cenou odovzdávanej budovy A),

 • zníženie hodnoty pasív o 10 000 eur (konkrétne vlastného imania v položke výsledok hospodárenia ako rozdielu výnosov účtovaných na účte 641 a nákladov účtovaných na účte 541, t. j. záporného výsledku hospodárenia).


Príklad 3 účtovania zámeny neodpisovaného dlhodobého majetku medzi účtovnou jednotkou štátnej správy (štátnou rozpočtovou organizáciou) a obcou

Štátna rozpočtová organizácia XX nadobudla pozemok A z prostriedkov od svojho zriaďovateľa v obstarávacej cene 500 000 eur.

Obec YY nadobudla pozemok B z vlastných prostriedkov v obstarávacej cene 400 000 eur.

Účtovanie o pozemku A v štátnej rozpočtovej organizácii XX

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Kúpa dlhodobého hmotného majetku – pozemku v obstarávacej cene, vznik záväzku na základe zmluvy  500 000  042  321  
Úhrada záväzku voči predávajúcemu  500 000  321  225  
Uvedenie do používania  500 000  031  042  
Použitie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov - zúčtovanie financovania  500 000  352  353  
Zúčtovanie vyčerpaných rozpočtových prostriedkov (výdavkov) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  500 000  225  352  

Účtovanie o pozemku B v obci YY

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Kúpa dlhodobého hmotného majetku – pozemku v obstarávacej cene, vznik záväzku na základe zmluvy  400 000  042  321  
Úhrada záväzku voči predávajúcemu  400 000  321  221  
Uvedenie do používania  400 000  031  042  

Štátna rozpočtová organizácia XX uzatvorila zámennú zmluvu s obcou YY. Štátna rozpočtová organizácia XX zamieňa pozemok A v reálnej hodnote 600 000 eur s obcou YY za pozemok B v reálnej hodnote 600 000 eur.

Účtovanie zámeny pozemkov v štátnej rozpočtovej organizácii XX

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Odovzdanie pozemku A na základe zámennej zmluvy obci YY, vyradenie v obstarávacej cene  500 000  353  031  
Zúčtovanie zámeny vo výške nespotrebovaného transferu pôvodného majetku  500 000  378  353  
Zúčtovanie rozdielu medzi reálnou hodnotou pozemku B a obstarávacou cenou pozemku A  100 000  378  641  
Nadobudnutie pozemku B, vznik záväzku vo výške reálnej hodnoty pozemku B  600 000  042  379  
Uvedenie pozemku B do používania  600 000  031  042  
Zápočet pohľadávky a záväzku vzniknutých z reálnych hodnôt pozemku A a pozemku B  600 000  379  378  

Výsledok zámeny pozemkov v účtovníctve štátnej rozpočtovej organizácii XX :

 • zvýšenie aktív o 100 000 eur (o túto sumu je totiž vyššia hodnota nadobudnutého pozemku B v porovnaní s obstarávacou cenou odovzdávaného pozemku A),

 • zvýšenie hodnoty pasív o 100 000 eur (konkrétne vlastného imania v položke výsledok hospodárenia ako kladného výsledku hospodárenia).

Účtovanie zámeny pozemkov v obci YY

Popis účtovného prípadu Suma v eur MD D 
Odovzdanie pozemku B na základe zámennej zmluvy štátnej rozpočtovej organizácii XX  400 000  541  031  
Vznik pohľadávky vo výške reálnej hodnoty pozemku B  600 000  378  641  
Nadobudnutie pozemku A, vznik záväzku vo výške reálnej hodnoty budovy A  600 000  042  379