dnes je 6.6.2020

Input:

Uplatnenie daňových výdavkov osobného automobilu subjektu verejnej správy

20.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.54 Uplatnenie daňových výdavkov osobného automobilu subjektu verejnej správy

Ing. Michaela Vidová

Osobný automobil sa na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) považuje za hmotný odpisovaný majetok, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky výšky vstupnej ceny, samostatného technicko-ekonomického určenia a prevádzkovo-technických funkcií.

V súvislosti s osobným automobilom používaným na dosahovanie zdaniteľných príjmov má subjekt verejnej správy možnosť zahŕňať do základu dane:

-výdavky na obstaranie automobilu – v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sa výdavky na obstaranie automobilu nepovažujú za jednorazové daňové výdavky, ale do daňových výdavkov sa osobný automobil zahŕňa postupne vo forme odpisov. Osobný automobil sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov a z ktorého vychádza príloha č. 1 zákona o dani z príjmov, zaraďuje do odpisovej skupiny 1 (položka 1-24 – KP 29.10.2) s dobou odpisovania 4 roky,

-výdavky na technické zhodnotenie automobilu,

-výdavky na jeho opravy a udržiavanie,

-výdavky na pohonné látky,

-iné súvisiace výdavky spojené s používaním automobilu (daň z motorových vozidiel, diaľničné známky a pod.).

Základnou podmienkou uplatňovania daňových odpisov z osobného automobilu je, aby:

-Bol používaný za účelom zabezpečenia zdaniteľných príjmov, t. j. príjmov, ktoré sú predmetom dane daňovníka a ktoré nie sú podľa zákona o dani z príjmov oslobodené. Táto podmienka uplatnenia daňových odpisov je umocnená aj povinnosťou prerušenia uplatňovania daňových odpisov podľa § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom daňovník hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. V prípade subjektov verejnej správy ako daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie je uplatňovanie daňových odpisov priamo závislé od skutočnosti, či sa používa výlučne na hlavnú (nezdaňovanú) činnosť alebo čiastočne aj na vedľajšiu (podnikateľskú – zdaňovanú) činnosť. V prípade, že subjekt verejnej správy využíva automobil iba na hlavnú činnosť, na ktorú bol zriadený, nemá nárok na uplatňovanie daňových odpisov z tohto automobilu a je povinný v súlade s § 21 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov vylúčiť odpisy zo základu dane. Ak subjekt využíva automobil aj na vedľajšiu činnosť, má možnosť uplatniť si do daňových výdavkov odpisy v pomernej časti pripadajúcej na túto vedľajšiu činnosť (§ 24 ods. 4 zákona o dani z príjmov), a to v súlade s interným predpisom, v ktorom si stanoví rozvrhový kľúč na uplatnenie daňových odpisov napr. prostredníctvom pomeru príjmov dosahovaných z vedľajšej činnosti k celkovým príjmom subjektu verejnej správy.

-Bol zaúčtovaný v súlade so zákonom o účtovníctve - zaúčtovaním sa rozumie uvedenie majetku do užívania. Postupy účtovania vymedzujú pojem „uvedenie do užívania” ako zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností určených právnymi predpismi ako napr. zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vstupná cena osobného automobilu, z ktorej sa určujú daňové odpisy, závisí od spôsobu obstarania automobilu. V súlade s § 25 ods. 1 sa za vstupnú cenu osobného automobilu subjektu verejnej správy považuje predovšetkým:

-obstarávacia cena – pri automobile obstaranom odplatne, pričom touto cenou sa rozumie cena, za ktorú bol automobil obstaraný vrátane nákladov súvisiacich s jeho