Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2017 vo verejnej správe - Uzatvorenie účtov rezerv v rámci uzávierkových účtovných prípadov účtovného obdobia roku 2017

1.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.4 Uzatvorenie účtovníctva za rok 2017 vo verejnej správe - Uzatvorenie účtov rezerv v rámci uzávierkových účtovných prípadov účtovného obdobia roku 2017

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Rezervy sa podľa § 14 ods. 9 opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, vytvárajú na:

  1. rekultiváciu pozemkov, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí,
  2. zamestnanecké pôžitky,
  3. náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov alebo obalov,
  4. nevyfakturované dodávky a služby,
  5. náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy, týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,
  6. prebiehajúce a hroziace súdne spory,
  7. iné významné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.

Základné pravidlá účtovania rezerv:

- tvorba rezerv sa účtuje na ťarchu nákladov, ich použitie a zrušenie v prospech výnosov,

- rezerva sa môže použiť len na účel, na ktorý bola vytvorená,

- pokiaľ bola rezerva tvorená na nevyfakturovanú dodávku materiálu alebo dlhodobého majetku, teda na náklady súvisiace s obstaraním majetku, neúčtuje sa jej tvorba na ťarchu nákladov, ale so súvzťažným zápisom na účet majetku; obdobné pravidlo sa uplatňuje aj pri použití alebo zrušení.

Pre účtovanie o rezervách sú určené nasledovné súvahové účty:

- na účte 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napríklad na nevyfakturované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku. Na tomto účte sa účtujú zákonné aj ostatné krátkodobé rezervy, pričom postupy účtovania požadujú samostatný analytický účet na zákonnú krátkodobú rezervu. Zákonné krátkodobé rezervy v nadväznosti na zákon o dani z príjmu sa tvoria v súvislosti so zdaňovanou činnosťou účtovnej jednotky štátnej správy a samosprávy,

- na účte 451 – Rezervy zákonné sa účtujú dlhodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu (zákon o odpadoch). Zákonné dlhodobé rezervy v nadväznosti na zákon o dani z príjmu sa tvoria v súvislosti so zdaňovanou činnosťou účtovnej jednotky štátnej správy a samosprávy,

- na účte 459 – Ostatné rezervy sa účtujú ostatné dlhodobé rezervy

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: