Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. od 1.1.2014 - Výdavky rozpočtu obce a vyššieho územného celku

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5 Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. od 1.1.2014 - Výdavky rozpočtu obce a vyššieho územného celku

Ing. Iveta Harušťáková

Poskytovanie dotácií sa viaže na limitovanie dlhu obce. Dotácie sa rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Všetky bez výnimky podliehajú povinnosti ročného zúčtovania s rozpočtom obce. Poskytnutím dotačných prostriedkov nemožno zvýšiť celkový dlh obce. Výdavky hradené z rozpočtov obcí sa realizujú ako bežné a kapitálové výdavky.

Bežné výdavky (neinvestičné, prevádzkové) sa využívajú na zabezpečenie činnosti územnej samosprávy vo všetkých jej oblastiach. V prípade obcí ide najmä o nasledovné druhy výdavkov:

a) výdavky na samosprávne funkcie obcí:

  • výdavky na činnosť orgánov obce, zriaďovanie a prevádzku zariadení obce, zabezpečovanie verejného poriadku,

  • výdavky na spoločenskú činnosť obce spojenú s kultúrnou, športovou, spoločenskou a podobnou činnosťou,

  • výdavky na technickú činnosť obce spojenú so zabezpečovaním života v obci – výdavky na cesty, dopravu, verejné osvetlenie, požiarnu ochranu, cintoríny a pod.;

b) výdavky na tvorbu a ochranu životného prostredia (na udržiavanie parkov, zelene, čistoty ovzdušia a pod.);

c) výdavky pre rozpočtové organizácie a príspevky príspevkovým organizáciám zriadeným obcou;

d) výdavky na prenesený výkon štátnej správy.

Kapitálové (investičné výdavky) sú využívané na financovanie investičných potrieb obce.

V ustanovení § 7 odseku 6 sa na konci pripojila veta, podľa ktorej na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu, pričom zákon sa priamo odkazuje na § 31 rozpočtových pravidiel VS.

Právna

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: