Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Výnosy z transferov - účtovanie a vykazovanie transferov

3.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.2.2 Výnosy z transferov - účtovanie a vykazovanie transferov

Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Právna úprava

Od roku 2008 je účinné Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

V tomto príspevku sú na príkladoch riešené a vysvetlené špecifiká účtovania transferov pre jednotlivé typy organizácií štátnej správy a samosprávy, teda pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, obce, VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie.

Štátna rozpočtová organizácia – účtovanie prijatých bežných a kapitálových transferov


V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, sa uhradený výdavok zaúčtovaný na účte 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov účtuje ako bežný a kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom.

Kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom sa účtuje súčasne s výdavkom uhradeným z účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov, v prospech účtu 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu a na ťarchu účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu. Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov na ťarchu účtu 353 a v prospech účtu 682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu; obdobne sa postupuje pri účtovaní mánk dlhodobého majetku.

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov na ťarchu účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu a v prospech účtu 681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa zúčtuje v štátnej rozpočtovej organizácii výška vyčerpaných rozpočtových prostriedkov na ťarchu účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov a v prospech účtu 352.

Vyššie uvedený popis účtovania znázorňujeme v nasledovných prípadoch účtovania:


Štátna rozpočtová organizácia dostala bežný transfer na krytie svojich bežných výdavkov. Účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Nákup kancelárskych potrieb    4 000    111    321    
Príjem kancelárskych potrieb na sklad    4 000    112    111    
Došlá faktúra za elektrickú energiu    15 000    502    321    
Doplnenie pokladnice (VBÚ)    2 500    261    225    
Doplnenie pokladnice (PPD)    2 500    211    261    
Úhrada v hotovosti za opravu kopírovacieho stroja    2 500    511    211    
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb    4 000    321    225    
Úhrada faktúry za elektrickú energiu    15 000    321    225    
Zúčtovanie výnosov bežných transferov vo výške výdavkov    21 500    352    681    
Spotreba kancelárskych potrieb    4 000    501    112    
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka zúčtovanie výšky vyčerpaných rozpočtových prostriedkov    21 500    225    352    


Štátna rozpočtová organizácia previedla v decembri transfer zo štátneho rozpočtu na úhradu výplat, záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia a ostatných záväzkov na bežný bankový účet a z neho uhradila výplaty, záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia a ostatné záväzky.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov – výpis z výdavkového rozpočtového účtu    494 320    261    225    
Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov – výpis z účtu cudzích prostriedkov    494 320    221    261    
Zúčtovanie výnosov z bežných transferov vo výške výdavkov    494 320    352    681    
Hrubé mzdy zamestnancov    360 000    521    331    
Záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia hradené zamestnávateľom    125 820    524    336    
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti    8 500    527    331    
Záväzky zo zdravotného a sociálneho poisteniahradené zamestnancami    48 240    331    336    
Preddavky na daň z príjmov zamestnancov    37 500    331    342    
Zákonné zrážky z miezd na základe súdnych výrokov v prospech fyzických osôb    12 000    331    379    
Splátky pôžičiek a sporenie    45 000    331    379    
Výplata miezd zamestnancom    225 760    331    221    
Úhrada záväzkov zo zdravotného a sociálneho poistenia    174 060    336    221    
Úhrada preddavku na daň z príjmov zamestnancov    37 500    342    221    
Úhrada zrážok z miezd v prospech fyzických osôb    12 000    379    221    
Odvod splátok pôžičiek a sporenia    45 000    379    221    
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka zúčtovanie výšky vyčerpaných rozpočtových prostriedkov    494 320    225    352    


Štátna rozpočtová organizácia použije prostriedky z bežného transferu na úhradu nákladov na služobné cesty.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Výber peňažných prostriedkov z výdavkového rozpočtového účtu do pokladne    5 000    261    225    
Príjem prostriedkov do pokladne    5 000    211    261    
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov    5 000    352    681    
Poskytnutie preddavku na cestovné výdavky    5 000    335    211    
Účtovanie skutočných nákladov na základe vyúčtovania služobnej cesty    4 500    512    335    
Zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok    500    211    335    
Vrátenie nepoužitého zostatku peňažných prostriedkov z pokladne    500    261    211    
Zníženie bežných výdavkov    500    225    261    
Korekcia zúčtovania bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov    500    681    352    
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zúčtovanie výšky vyčerpaných rozpočtových prostriedkov    4 500    225    352    


Štátna rozpočtová organizácia dostala kapitálový transfer na nákup prístroja v hodnote 4 800 €. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €). Stroj bol zaradený do používania v mesiaci jún.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Faktúra od dodávateľa za prístroj    4 800    042    321    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Úhrada faktúry z účtu štátnych rozpočtových výdavkov    4 800    321    225    
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa    4 800    352    353    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov    700    353    682    
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zúčtovanie výšky vyčerpaných rozpočtových prostriedkov    4 800    225    352    


Štátna rozpočtová organizácia vlastní budovu v hodnote 1000 000 €. Budova bola zaradená do užívania a podľa odpisového plánu organizácie bude odpisovaná 30 rokov (ročný odpis 33 330). V tomto účtovnom roku je odpisovaná štvrtý rok a je k nej tvorená opravná položka z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie majetku v účtovníctve.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty stavby    10 000    558    092    
Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov    10 000    353    682    
Odpis budovy    33 330    551    081    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov    33 330    353    682    
Zníženie opravnej položky, pominuli dôvody na jej existenciu    10 000    092    658    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zúčtovaním opravnej položky korekcia výšky kapitálových transferov    10 000    682    353    


Štátna rozpočtová organizácia vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný. Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov    2 760    353    682    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov    11 420    353    682    
Vyradenie dopravného prostriedku    22 000    083    023    


Štátna rozpočtová organizácia vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku škody. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný. Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Organizácia si nárokuje úhradu od poisťovne.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov    2 760    353    682    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    549    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov    11 420    353    682    
Vyradenie dopravného prostriedku    22 000    083    023    
Nárok na úhradu od poisťovne    10 500    378    648    


Vyradenie počítača v dôsledku manka, chýbajúci počítač zistený pri inventarizácii. Počítač nebol úplne odpísaný, obstarávacia cena je 1 500 €, oprávky 1 469 € a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Zúčtovanie zostatkovej ceny počítača    31    549    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov    31    353    682    
Vyradenie počítača z užívania    1 500    082    022    


Štátna rozpočtová organizácia vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku predaja. Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tržby z predaja dopravného prostriedku    11 600    316    641    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov    2 760    353    682    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    541    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov    11 420    353    682    
Vyradenie dopravného prostriedku z používania    22 000    083    023    
Inkaso pohľadávky ako nedaňový, rozpočtový príjem    11 600    224    316    
Predpis odvodu rozpočtových príjmov    11 600    588    351    
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zúčtovanie rozpočtových príjmov.    11 600    351    224    

Ak je bežný alebo kapitálový transfer viazaný na splnenie určených podmienok a ide o transakciu medzi účtovnými jednotkami v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy, prijímateľ transferu zúčtuje bežný alebo kapitálový transfer do výnosov v čase splnenie podmienok.

Ak podmienky transferu nie sú splnené, účtuje sa o transferoch v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 35.

Doteraz sme sa zaoberali účtovnými príkladmi transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. K účtovaniu všetkým transferom zo štátneho rozpočtu pristupuje štátna rozpočtová organizácia rovnako, ako k účtovaniu transferu od zriaďovateľa. Rozdielne musí postupovať, ak príjme transfer od iných subjektov, transfer ktorý nebol poskytovaný zo štátneho rozpočtu.


Transfer poskytnutý účtovnej jednotke subjektom, ktorý nie je subjektom verejnej správy, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 22 a v prospech účtu 371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami alebo v prospech účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy. Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtov 685 – Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev, alebo 687 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy v časovej a vecnej súvislosti s nákladmi a v prospech 384 – Výnosy budúcich období vo výške výdavkov, ktoré neboli zúčtované do nákladov, ak ide o bežný transfer.

Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku sa postupne rozpúšťa do výnosov v prospech účtu 686 – Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev, alebo 688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy.


Štátna rozpočtová organizácia nadobudla počítač v hodnote 700 € darom od subjektu mimo verejnej správy. Podľa vnútorných smerníc organizácie, dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena nepresiahne 1 700 €, je účtovaný ako zásoby.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Prevzatie počítača na základe darovacej zmluvy    700    112    384    
Preprava počítača darcom    20    112    384    
Zaradenie počítača do užívania    720    501    112    
Zúčtovanie výnosov z poskytnutého daru    720    384    687    


Štátna rozpočtová organizácia nadobudla prístroj v hodnote 4 800 € darom od subjektu mimo verejnej správy. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €). Stroj bol zaradený v mesiaci jún.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Prevzatie prístroja na základe darovacej zmluvy    4 800    042    384    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    700    384    688    


Štátna rozpočtová organizácia vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €) a je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania. Dopravný prostriedok bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov    2 760    384    688    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    11 420    384    688    
Vyradenie dopravného prostriedku    22 000    083    023    


Štátna rozpočtová organizácia vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku predaja. Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol obstaraný darom od subjektu mimo verejnej správy

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tržby z predaj dopravného prostriedku VF    11 600    316    641    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    2 760    384    688    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    541    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    22 000    384    688    
Vyradenie dopravného prostriedku    11 600    083    023    
Inkaso pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov    11 600    224    316    
Predpis odvodu rozpočtových príjmov    11 600    588    351    
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa zúčtuje konečný stav účtu 224 na účet 351    11 600    351    224    


Štátna rozpočtová organizácia vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku škody. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €) a je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania. Dopravný prostriedok bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy a organizácia si nárokuje úhradu od poisťovne

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    2 760    384    688    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    549    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenousa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich obdobído výnosov bežného obdobia    11 420    384    688    
Vyradenie dopravného prostriedku    22 000    083    023    
Nárok na úhradu od poisťovne    10 500    378    648    


Vyradenie počítača v dôsledku manka, chýbajúci počítač zistený pri inventarizácií. Počítač nebol úplne odpísaný, obstarávacia cena je 1 500 €, oprávky 1 469 € a bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Zúčtovanie zostatkovej ceny počítača    31    549    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    31    384    688    
Vyradenie počítača z užívania    1 500    083    023    

Štátna rozpočtová organizácia – účtovanie poskytnutých bežných a kapitálových transferov


V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň zriaďovateľom inej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, sa kapitálový transfer poskytnutý rozpočtovej organizácii v rámci príslušného konsolidovaného celku ústrednej správy účtuje súčasne s výdavkom rozpočtovej organizácie na ťarchu účtu 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku a v prospech účtu 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu. Vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku rozpočtových organizácií sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu v prospech účtu 356 a na ťarchu účtu 353.

V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň zriaďovateľom inej príspevkovej organizácie, sa kapitálový a bežný transfer poskytnutý štátnej príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy účtuje v prospech účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov a na ťarchu účtu 356. Súčasne sa účtuje zúčtovací vzťah na ťarchu účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu a záväzok voči štátnemu rozpočtu v prospech účtu 353.

Vo výške bežných výdavkov a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku štátnej príspevkovej organizácie sa zaúčtuje zníženie záväzku voči štátnemu rozpočtu na ťarchu účtu 353 a v prospech účtu 356.

Vrátenie nepoužitých rozpočtových prostriedkov od príspevkových organizácií sa zaúčtuje na ťarchu účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov a v prospech účtu 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku a súčasne na ťarchu účtu 353 a v prospech účtu 352. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa konečný zostatok účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov účtuje v prospech účtu 352.

V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou sa kapitálový a bežný transfer poskytnutý ostatným subjektom verejnej správy účtuje v prospech účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov a na ťarchu účtu 358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom a súčasne na ťarchu účtu 352 a v prospech účtu 358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa konečný zostatok účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov účtuje v prospech účtu 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu.

Pre znázornenie vyššie uvedeného popisu účtovania transferov uvádzame príklady:


Štátna rozpočtová organizácia ŠRO A má zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu ŠRO B a jednu príspevkovú organizáciu PO C. V priebehu roka dostala zo štátneho rozpočtu ŠRO A pre svoju ŠRO B:

bežný transfer    6 000 €    
kapitálový transfer    11 000 €    

Štátna rozpočtová organizácia ŠRO A o poskytnutom transfere pre svoju ŠRO B neúčtuje.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Účtovanie zúčtovacích vzťahov z dôvodu kapitálového transferu poskytnutého zriadenej ŠRO B súčasne s jej kapitálovými výdavkami    11 000    356    353    
Zúčtovanie časti kapitálového transferu, podľa informácií obdržaných od RO B pri odsúhlasovaní.    2 200    353    356    

V priebehu roka ŠRO A dostala zo štátneho rozpočtu pre svoju PO B:

bežný transfer    4 700 €    
kapitálový transfer    2 700 €    
Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Účtovanie poskytnutého bežného transferu zriadenej PO B (nákup materiálu, faktúra za elektrickú energiu, výplata miezd)    4 700    356    225    
Súčasné účtovanie zúčtovacích vzťahov vo výške bežného transferu    4 700    352    353    
Zúčtovanie bežného transferu, podľa informácií obdržaných od PO C pri odsúhlasovaní    4 700    353    356    
Účtovanie poskytnutého kapitálového transferu zriadenej PO B (nákup prístroja)    2 700    356    225    
Súčasné účtovanie zúčtovacích vzťahov vo výške kapitálového transferu    2 700    352    353    
Zúčtovanie kapitálového transferu, podľa informácií obdržaných od PO C pri odsúhlasovaní    675    353    356    


Štátna rozpočtová organizácia dostala zo štátneho rozpočtu a následne poskytla inému subjektu verejnej správy nasledovné transfery

bežný transfer    800 €    
kapitálový transfer    2 300 €    
Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Účtovanie poskytnutého bežného transferu inému subjektu verejnej správy (obci na nákup materiálu, faktúra za elektrickú energiu, výplata miezd)    800    358    225    
Súčasne účtovanie zúčtovacích vzťahov vo výške bežného transferu    800    352    358    
Účtovanie poskytnutého kapitálového transferu inému subjektu verejnej správy (obci na nákup prístroja)    2 300    358    225    
Súčasne účtovanie zúčtovacích vzťahov vo výške kapitálového transferu    2 300    352    358    

Štátna rozpočtová organizácia – účtovanie odvodu rozpočtových príjmov


Predpis rozpočtových príjmov sa v štátnej rozpočtovej organizácií účtuje na ťarchu účtu 316 a v prospech príslušných účtov výnosov účtovej triedy 6 vo vecnej a časovej súvislosti s výnosmi.

Predpis odvodu rozpočtových príjmov sa v rozpočtovej organizácii účtuje na ťarchu účtu príslušného účtu nákladov a v prospech účtu 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa. Odvod rozpočtových príjmov zriaďovateľovi sa účtuje na ťarchu účtu 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa.


Štátna rozpočtová organizácia dosiahla tržby z nedaňových rozpočtových príjmov

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tržby za poskytnuté služby    800    316    602    
Inkaso pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov    760    224    316    
Predpis odvodu rozpočtových príjmov    760    588    351    
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtuje predpis budúceho odvodu príjmov    40    589    351    
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtuje konečný stav účtu 224 na účet 351    760    351    224    

Na záver uvedieme na príkladoch, ako časové rozlíšenie nákladov a výnosov ovplyvní štátne rozpočtové organizácie a ich účtovanie transferov ako aj odvodov.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Faktúra dodávateľa za predplatné odbornej tlače na nasledujúce účtovné obdobie    600    381    321    
Úhrada predplatného    600    321    225    
Zúčtovanie výnosov z bežných transferov od zriaďovateľa    600    352    681    
Zaúčtovanie výnosov za prenájom priestorov, ktoré budú zaplatené v budúcom období    1 800    385    648    
Zaúčtovanie záväzku z odvodu budúcich príjmov z prenájmu priestorov    1 800    589    351    
Zaúčtovanie príjmu, dopredu prijaté nájomné za 1. štvrťrok nasledujúceho účtovného obdobia    1 350    224    384    
Zaúčtovanie záväzku z odvodu príjmov za prijaté nájomné    1 350    381    351    
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa zaúčtuje konečný stav účtu 224 na účet 351    1 350    351    224    
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa zaúčtuje konečný stav účtu 225 na účet 352    600    225    352    

Účtovanie v nasledujúcom účtovnom období:

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia (predplatné odbornej tlače)    600    518    381    
Platba odberateľa za prenájom priestorov týkajúcasa minulého účtovného obdobia    1 800    224    385    
Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia    1 350    384    648    
Zúčtovanie nákladov z odvodu príjmov    1 350    588    381    
Ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa zaúčtuje konečný stav účtu 224 na účet 351    1 800    351    224    

Rozpočtová organizácia obce/VÚC – účtovanie prijatých bežných a kapitálových transferov


V účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, sa bežný a kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom účtuje na ťarchu účtu 222 – Výdavkový rozpočtový účet a v prospech účtu 354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku. Kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom účtuje súčasne s výdavkom uhradeným z príslušného účtu účtovej skupiny 22, v prospech účtu 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku a na ťarchu účtu 354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku.

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov na ťarchu účtu 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku a v prospech účtu 692 – Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom; obdobne sa postupuje pri účtovaní mánk dlhodobého majetku.

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov na ťarchu účtu 354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku a v prospech účtu 691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom.

Toto účtovanie transferov je znázornené v nasledovných príkladoch:


Rozpočtová organizácia obce/VÚC dostala od zriaďovateľa bežný transfer na svoje bežné výdavky. Účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A. Hodnota výnosov z bežných transferov sa účtuje vo výške výdavkov prijímateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet, bežný transfer od zriaďovateľa    2 150    222    354    
Nákup kancelárskych potrieb    400    111    321    
Príjem kancelárskych potrieb na sklad    400    112    111    
Došlá faktúra za elektrickú energiu    1 500    502    321    
Výdaj prostriedkov do pokladne    250    261    222    
Príjem prostriedkov do pokladne    250    211    261    
Úhrada v hotovosti za opravu kopírovacieho stroja    250    511    211    
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb    400    321    222    
Úhrada faktúry za elektrickú energiu    1 500    321    222    
Zúčtovanie výnosov bežných transferov vo výške výdavkov    2 150    354    691    
Spotreba kancelárskych potrieb    400    501    112    


Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý na krytie výdavkov na služobnú cestu.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet, bežný transfer od zriaďovateľa    500    222    354    
Výber peňažných prostriedkov do pokladne    500    261    222    
Príjem prostriedkov do pokladne    500    211    261    
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov    500    354    691    
Poskytnutie preddavku na cestovné výdavky    500    335    211    
Účtovanie skutočných nákladov na základe vyúčtovania služobnej cesty    450    512    335    
Zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok    50    211    335    
Vrátenie nepoužitého zostatku peňažných prostriedkov z pokladne    50    261    211    
Príjem vrátených prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet    50    222    261    
Korekcia zúčtovania bežného transferu od zriaďovateľa    50    691    354    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC dostala bežný transfer od zriaďovateľa na výplatu miezd, záväzkov zo zdravotného a sociálneho poistenia a ostatných záväzkov.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet, bežný transfer od zriaďovateľa    16 480    222    354    
Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov – výpis z výdavkového rozpočtového účtu    16 480    261    222    
Prevod peňažných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov – výpis z účtu cudzích prostriedkov    16 480    221    261    
Zúčtovanie výnosov z bežných transferov vo výške výdavkov    16 480    354    691    
Hrubé mzdy zamestnancov    12 000    521    331    
Záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia hradené zamestnávateľom    4 194    524    336    
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti    1 500    527    331    
Záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia hradené zamestnancami    1 608    331    336    
Preddavky na daň z príjmov zamestnancov    1 248    331    342    
Zákonné zrážky z miezd na základe súdnych výkokov v prospech fyzických osôb    2 000    331    379    
Splátky pôžičiek a sporenie    1 500    331    379    
Výplata miezd zamestnancom    7 144    331    221    
Úhrada záväzkov zo zdravotného a sociálneho poistenia    5 802    336    221    
Úhrada preddavku na daň z príjmov zamestnancov    1 248    342    221    
Úhrada zrážok z miezd v prospech fyzických osôb    2 000    379    221    
Odvod splátok pôžičiek a sporenia    1 500    379    221    

V prípade nevyčerpania peňažných prostriedkov prevedených na účet cudzích prostriedkov ich organizácia zaúčtuje nasledovne

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Prevod peňažných prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet– výpis z účtu cudzích prostriedkov    500    261    221    
Prevod peňažných prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet– výpis z výdavkového rozpočtového účtu    500    222    261    
Korekcia zúčtovaného bežného transferu    500    691    354    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC dostala kapitálový transfer od zriaďovateľa na nákup prístroja v hodnote 4 800 €. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €). Stroj bol zaradený do používania v mesiaci jún.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet    4 800    222    354    
Faktúra o dodávateľa za prístroj    4 800    042    321    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Úhrada faktúry z výdavkového rozpočtového účtu    4 800    321    222    
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa    4 800    354    355    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    700    355    692    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC vlastní budovu v hodnote 1000 000 €, ktorá bola obstaraná z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Budova bola zaradená do užívania a podľa odpisového plánu organizácie bude odpisovaná 30 rokov (ročný odpis 33 330). K budove je tvorená opravná položka z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie majetku v účtovníctve.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty stavby    10 000    558    092    
Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    30 000    355    692    
Odpis budovy    33 330    551    081    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    33 330    355    692    
Zúčtovanie opravnej položky, v nasledujúcom účtovnom období pominuli dôvody na jej existenciu    10 000    092    658    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zúčtovaním opravnej položky korekcia kapitálového transferu    10 000    692    355    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    2 760    355    692    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    11 420    355    692    
Vyradenie dopravného prostriedku z užívania    22 000    083    023    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku predaja. Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tržby z predaja dopravného prostriedku VF    11 600    318    641    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    2 760    355    692    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    541    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    11 420    355    692    
Vyradenie dopravného prostriedku z používania    22 000    083    023    
Inkaso pohľadávky z nedaňových príjmov    11 600    223    318    
Predpis odvodu rozpočtových príjmov    11 600    588    351    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku škody. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 760 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Organizácia si nárokuje úhradu od poisťovne.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    2 760    355    692    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    549    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    11 420    355    692    
Vyradenie automobilu    22 000    083    023    
Nárok na úhradu z poisťovne    10 500    378    648    
Inkaso pohľadávky z nedaňových príjmov    10 500    223    378    
Predpis odvodu rozpočtových príjmov    10 500    588    351    


Vyradenie počítača dôsledku manka, chýbajúci počítač zistený pri inventarizácií. Počítač nebol úplne odpísaný, obstarávacia cena je 1 500 €, oprávky 1 469 € a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa:

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Zúčtovanie zostatkovej ceny počítača    31    549    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    31    355    692    
Vyradenie počítača z užívania    1 500    083    023    

Ak je bežný alebo kapitálový transfer viazaný na splnenie určených podmienok a ide o transakciu medzi účtovnými jednotkami v rámci konsolidovaného celku obce alebo konsolidovaného celku vyššieho územného celku, prijímateľ transferu zúčtuje bežný alebo kapitálový transfer do výnosov v čase splnenia podmienok. Ak podmienky transferu nie sú splnené, účtuje sa o transferoch v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 35.


Transfer poskytnutý účtovnej jednotke iným subjektom verejnej správy, ktorý nie je jej zriaďovateľ, sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 22, a v prospech účtu účtovej skupiny 35. Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtu 693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy v časovej a vecnej súvislosti s nákladmi a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období vo výške výdavkov, ktoré neboli zúčtované do nákladov, ak ide o bežný transfer.

Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku sa postupne rozpúšťa do výnosov v prospech účtu 694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy,

V nasledujúcom texte uvádzame účtovné príklady k týmto transferom:


Rozpočtová organizácia obce/VÚC dostala bežný transfer zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa obce/VÚC. Účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A. Hodnota výnosov z bežných transferov sa účtuje vo výške nákladov prijímateľa

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet, bežný transfer zo štátneho rozpočtu    1 900    222    357    
Nákup kancelárskych potrieb    400    111    321    
Príjem kancelárskych potrieb na sklad    400    112    111    
Došlá faktúra za elektrickú energiu    1 500    502    321    
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb    400    321    222    
Úhrada faktúry za elektrickú energiu    1 500    321    222    
Spotreba kancelárskych potrieb    400    501    112    
Zúčtovanie výnosov bežných transferov vo výške nákladov    1 900    357    693    


Účtovanie služobnej cesty z prostriedkov bežného transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa obce/VÚC.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet, bežný transfer od zriaďovateľa    500    222    357    
Výber peňažných prostriedkov do pokladne    500    261    222    
Príjem prostriedkov do pokladne    500    211    261    
Poskytnutie preddavku na cestovné výdavky    500    335    211    
Účtovanie skutočných nákladov na základe vyúčtovania služobnej cesty    500    512    335    
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov bežného obdobia    500    357    693    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC dostala kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa obce/VÚC (2 400 €) a kapitálový transfer od zriaďovateľa (2 400 €) na nákup prístroja v hodnote 4 800 €. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €).

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov od zriaďovateľa na výdavkový rozpočtový účet    2 400    222    354    
Príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa na výdavkový rozpočtový účet    2 400    222    357    
Faktúra od dodávateľa za prístroj    4 800    042    321    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Úhrada faktúry z výdavkového rozpočtového účtu    4 800    321    222    
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa    2 400    354    355    
Zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa    2 400    357    384    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    350    355    692    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období    350    384    694    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC vlastní budovu v hodnote 300 000 €, ktorá bola obstaraná z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa. Budova bola zaradená do užívania a podľa odpisového plánu organizácie bude odpisovaná 30 rokov (ročný odpis 10 000). K budove je tvorená opravná položka z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie majetku v účtovníctve.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty stavby    30 000    558    092    
Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    30 000    384    694    
Odpis budovy    10 000    551    081    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    10 000    384    694    
V nasledujúcom účtovnom období zúčtovanie opravnej položky, pominuli dôvody na jej existenciu    30 000    092    658    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zúčtovaním oprávnej položky korekcia kapitálového transferu    30 000    694    384    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    2 760    384    694    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období    11 420    384    694    
Vyradenie dopravného prostriedku z užívania    22 000    083    023    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku

likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa (11 000 €) a z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa (11 000 €).

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľado výnosov bežného obdobia    1 380    355    692    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období    1 380    384    694    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    11 420    355    692    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období    11 420    384    694    
Vyradenie dopravného prostriedku z užívania    22 000    083    023    


Transfer poskytnutý účtovnej jednotke subjektom, ktorý nie je subjektom verejnej správy, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 22 a v prospech účtu 371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami alebo v prospech účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy.

Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtov 695 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev alebo 697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy v časovej a vecnej súvislosti s nákladmi a v prospech 384 – Výnosy budúcich období vo výške výdavkov, ktoré neboli zúčtované do nákladov, ak ide o bežný transfer. Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku sa postupne rozpúšťajú do výnosov v prospech účtov 696 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev alebo 698 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy.

Účtovanie transferov poskytnutých subjektom mimo verejnej správy je znázornené na nasledovných účtovných príkladoch:


Rozpočtová organizácia obce/VÚC nadobudla počítač v hodnote 700 € darom od subjektu mimo verejnej správy. Podľa vnútorných smerníc organizácie, dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena nepresiahne 1 760 €, je účtovaný ako zásoby.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Prevzatie počítača na základe darovacej zmluvy    700    112    384    
Preprava počítača darcom    20    112    384    
Zaradenie počítača do užívania    700    501    112    
Zúčtovanie výnosov z poskytnutého daru    700    384    697    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC dostala prístroj v hodnote 4 800 € darom od subjektu mimo verejnej správy. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €). Stroj bol zaradený do dlhodobého majetku v mesiaci jún.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Prevzatie prístroja na základe darovacej zmluvy    4 800    042    384    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    700    384    698    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania. Dopravný prostriedok bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    2 760    384    698    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    11 420    384    698    
Vyradenie dopravného prostriedku z užívania    22 000    083    023    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku predaja. Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol obstaraný darom od subjektu mimo verejnej správy

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tržby z predaja dopravného prostriedku VF    11 600    318    641    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    2 760    384    698    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    541    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    11 420    384    698    
Vyradenie dopravného prostriedku    22 000    083    023    
Inkaso pohľadávky z nedaňových príjmov    11 600    223    318    
Predpis odvodu rozpočtových príjmov    11 600    588    351    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku škody. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €) a je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania. Dopravný prostriedok bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy a organizácia si nárokuje úhradu od poisťovne

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    2 760    384    698    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    549    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    11 420    384    698    
Vyradenie dopravného prostriedku    22 000    083    023    
Nárok na úhradu z poisťovne    10 500    378    648    
Inkaso pohľadávky z nedaňových príjmov    10 500    223    378    
Predpis odvodu rozpočtových príjmov    10 500    588    351    
Skutočne realizovaný prevod z príjmového rozpočtového účtu na účet obce/VÚC    10 500    351    223    


Vyradenie počítača dôsledku manka, chýbajúci počítač zistený pri inventarizácií. Počítač nebol úplne odpísaný, obstarávacia cena je 1 500 €, oprávky 1 469 € a bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy:

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Zúčtovanie zostatkovej ceny počítača    31    549    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    31    384    698    
Vyradenie počítača z užívania    1 500    083    023    

Rozpočtová organizácia obce/VÚC – účtovanie odvodu rozpočtových príjmov


Predpis rozpočtových príjmov sa v rozpočtovej organizácii obce/VÚC účtuje na ťarchu účtu 318 a v prospech príslušných účtov výnosov účtovej triedy 6 vo vecnej a časovej súvislosti s výnosmi. Predpis odvodu rozpočtových príjmov sa v rozpočtovej organizácii účtuje na ťarchu účtu príslušného účtu nákladov a v prospech účtu 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa. Odvod rozpočtových príjmov zriaďovateľovi sa účtuje na ťarchu účtu 351.


Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tržby za poskytnuté služby    800    318    602    
Inkaso pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov    760    223    318    
Predpis odvodu rozpočtových príjmov    760    588    351    
skutočne realizovaný prevod z príjmového rozpočtového účtu na účet obce/VÚC    760    351    223    
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtuje predpis budúceho odvodu príjmov    40    589    351    

Na záver uvedieme, ako ovplyvní časové rozlíšenie nákladov a výnosov rozpočtové organizácie obce/VÚC a ich účtovanie transferov ako aj odvod príjmov.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet    600    222    354    
Faktúra dodávateľa za predplatné odbornej tlače na nasledujúce účtovné obdobie    600    381    321    
Úhrada predplatného    600    321    222    
Zúčtovanie výnosov z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške výdavkov    600    354    691    
Zaúčtovanie výnosov za prenájom priestorov, ktoré budú zaplatené v budúcom období    1 800    385    648    
Zaúčtovanie záväzku z odvodu budúcich príjmov z prenájmu priestorov    1 800    589    351    
Zaúčtovanie príjmu, dopredu prijatý nájom za 1. štvrťrok nasledujúceho účtovného obdobia    1 350    223    384    
Zaúčtovanie záväzku z odvodu príjmov za prenájom stroja    1 350    381    351    
Realizovaný prevod z príjmového rozpočtového účtu    1 350    351    223    

Účtovanie v nasledujúcom účtovnom období:

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia (predplatné odbornej tlače)    600    518    381    
Platba odberateľa za prenájom priestorov týkajúca sa minulého účtovného obdobia    1 800    223    385    
Realizovaný prevod z príjmového rozpočtového účtu    1 800    351    223    
Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia (prenájom stroja)    1 350    384    648    
Zúčtovanie nákladov z odvodu príjmov    1 350    588    381    

Štátna príspevková organizácia – účtovanie prijatých bežných a kapitálových transferov


V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou, sa bežný a kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty a súvzťažne s účtom 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu.

Kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom sa účtuje súčasne s výdavkom uhradeným z účtu 221 – Bankové účty, v prospech účtu 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu a na ťarchu účtu 352. Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov na ťarchu účtu 353 a v prospech účtu 682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu; obdobne sa postupuje pri účtovaní mánk dlhodobého majetku. Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov na ťarchu účtu 352 a v prospech účtu 681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa zúčtuje vrátenie nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov na ťarchu účtu 352 a v prospech účtu 221 – Bankové účty. Vopred poukázané prostriedky na úhradu nákladov, ktoré sa účtujú v nákladoch v danom účtovnom období, sa účtujú do výnosov ako výnosy z bežných transferov v tom istom účtovnom období. Vrátenie nepoužitých prostriedkov v nasledujúcom účtovnom období sa zaúčtuje ako zníženie výnosov z bežného transferu.

Ak je bežný alebo kapitálový transfer viazaný na splnenie určených podmienok a ide o transakciu medzi účtovnými jednotkami v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy, prijímateľ transferu zúčtuje bežný alebo kapitálový transfer do výnosov v čase splnenie podmienok. Ak podmienky transferu nie sú splnené, účtuje sa o transferoch v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 35.


Štátna príspevková organizácia dostala od zriaďovateľa bežný transfer na svoje bežné výdavky. Účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A. Hodnota výnosov z bežných transferov sa účtuje vo výške výdavkov prijímateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na účet, bežný transfer od zriaďovateľa    2 150    221    352    
Nákup kancelárskych potrieb    400    111    321    
Príjem kancelárskych potrieb na sklad    400    112    111    
Došlá faktúra za elektrickú energiu    1 500    502    321    
Výdaj prostriedkov do pokladne    250    261    221    
Príjem prostriedkov do pokladne    250    211    261    
Úhrada v hotovosti za opravu kopírovacieho stroja    250    511    211    
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb    400    321    221    
Úhrada faktúry za elektrickú energiu    1 500    321    221    
Zúčtovanie výnosov z bežných transferov vo výške výdavkov    2 150    352    681    
Spotreba kancelárskych potrieb    400    501    112    


Štátna príspevková organizácia použila prostriedky z bežného transferu od zriaďovateľa na úhradu nákladov na služobné cesty.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bankový účet, bežný transfer od zriaďovateľa    500    221    352    
Výber peňažných prostriedkov do pokladne    500    261    221    
Príjem prostriedkov do pokladne    500    211    261    
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov bežného obdobia    500    352    681    
Poskytnutie preddavku na cestovné výdavky    500    335    211    
Účtovanie skutočných nákladov na základe vyúčtovania služobnej cesty    450    512    335    
Zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok    50    211    335    
Korekcia zúčtovania bežného transferu od zriaďovateľa    50    681    352    


Štátna príspevková organizácia dostala bežný transfer od zriaďovateľa na výplatu miezd, záväzkov zo zdravotného a sociálneho poistenia a ostatných záväzkov.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bankový účet, bežný transfer od zriaďovateľa    16 480    221    352    
Hrubé mzdy zamestnancov    12 000    521    331    
Záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia hradené zamestnávateľom    4 194    524    336    
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti    1 500    527    331    
Záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia hradené zamestnancami    1 608    331    336    
Preddavky na daň z príjmov zamestnancov    1 248    331    342    
Zákonné zrážky z miezd na základe súdnych výkokov v prospech fyzických osôb    2 000    331    379    
Splátky pôžičiek a sporenie    1 500    331    379    
Výplata miezd zamestnancom    7 144    331    221    
Úhrada záväzkov zo zdravotného a sociálneho poistenia    5 802    336    221    
Úhrada preddavku na daň z príjmov zamestnancov    1 248    342    221    
Úhrada zrážok z miezd v prospech fyzických osôb    2 000    379    221    
Odvod splátok pôžičiek a sporenia    1 500    379    221    
Zúčtovanie výnosov z bežných transferov vo výške výdavkov    17 694    352    681    


Štátna príspevková organizácia dostala kapitálový transfer od zriaďovateľa na nákup prístroja v hodnote 4 800 €. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €). Stroj bol zaradený do používania v mesiaci jún.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bankový účet    4 800    221    352    
Faktúra o dodávateľa za prístroj    4 800    042    321    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Úhrada faktúry z výdavkového rozpočtového účtu    4 800    321    221    
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa    4 800    352    353    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    700    353    682    


Štátna príspevková organizácia dostala kapitálový transfer od zriaďovateľa (2 400 €) na nákup prístroja v hodnote 4 800 €. Zostávajúcu hodnotu stroja organizácia financovala z vlastných zdrojov Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €). Stroj bol zaradený do používania v mesiaci jún.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov od zriaďovateľa na bankový účet    2 400    221    352    
Faktúra od dodávateľa za prístroj    4 800    042    321    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Úhrada faktúry z bankového účtu    4 800    321    221    
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa    2 400    352    353    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    350    353    682    


Štátna príspevková organizácia vlastní budovu v hodnote 1000 000 €, ktorá bola obstaraná z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Budova bola zaradená do užívania a podľa odpisového plánu organizácie bude odpisovaná 30 rokov (ročný odpis 33 330). K budove je tvorená opravná položka z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie majetku v účtovníctve.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty stavby    10 000    558    092    
Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    10 000    353    682    
Odpis budovy    33 330    551    081    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    33 330    353    682    
Zúčtovanie opravnej položky, v nasledujúcom účtovnom období pominuli dôvody na jej existenciu    10 000    09    658    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zúčtovaním opravnej položky korekcia kapitálového transferu    10 000    682    353    


Štátna príspevková organizácia vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 750    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    2 750    353    682    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    11 420    353    682    
Vyradenie dopravného prostriedku z užívania    22 000    083    023    


Štátna príspevková organizácia vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa (11 000 €) a z vlastných zdrojov (11 000 €).

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    1 330    353    682    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    11 420    353    682    
Vyradenie dopravného prostriedku z užívania    22 000    083    023    


Štátna príspevková organizácia vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku predaja. Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tržby z predaja dopravného prostriedku VF    11 600    311    641    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    2 760    353    682    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    541    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    11 420    353    682    
Vyradenie dopravného prostriedku z používania    22 000    083    023    
Inkaso pohľadávky z nedaňových príjmov    11 600    221    311    


Štátna príspevková organizácia vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku škody. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Organizácia si nárokuje úhradu od poisťovne.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    2 760    353    682    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    549    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    11 420    353    682    
Vyradenie automobilu    22 000    083    023    
Nárok na úhradu z poisťovne    10 500    378    648    
Inkaso pohľadávky z nedaňových príjmov    10 500    221    378    


Vyradenie počítača dôsledku manka, chýbajúci počítač zistený pri inventarizácií. Počítač nebol úplne odpísaný, obstarávacia cena je 1 500 €, oprávky 1 469 € a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa:

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Zúčtovanie zostatkovej ceny počítača    31    549    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    31    353    682    
Vyradenie počítača z užívania    1 500    082    022    


Transfer poskytnutý štátnej príspevkovej organizácií iným subjektom verejnej správy, ktorý nie je jej zriaďovateľ, sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty, a v prospech účtu účtovej skupiny 35. Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtu 683 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy, v časovej a vecnej súvislosti s nákladmi a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období vo výške výdavkov, ktoré neboli zúčtované do nákladov, ak ide o bežný transfer.

Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku sa postupne rozpúšťa do výnosov v prospech účtu 684 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy.

Transfer poskytnutý účtovnej jednotke subjektom, ktorý nie je subjektom verejnej správy, sa účtuje na ťarchu účtu 221 –Bankové účty a v prospech účtu 371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami alebo v prospech účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy. Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtov 685 – Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev alebo 687 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy v časovej a vecnej súvislosti s nákladmi a v prospech 384 – Výnosy budúcich období vo výške výdavkov, ktoré neboli zúčtované do nákladov, ak ide o bežný transfer.

Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku sa postupne rozpúšťajú do výnosov v prospech účtov 686 – Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev alebo 688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy.


Štátna príspevková organizácia nadobudla počítač v hodnote 700 € darom od subjektu mimo verejnej správy. Podľa vnútorných smerníc organizácie, dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena nepresiahne 1 760 €, je účtovaný ako zásoby.

Účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Prevzatie počítača na základe darovacej zmluvy    700    112    384    
Preprava počítača darcom    20    112    384    
Zaradenie počítača do užívania    720    501    112    
Zúčtovanie výnosov z poskytnutého daru    720    384    687    


Štátna príspevková organizácia prístroj v hodnote 4 800 € darom od subjektu mimo verejnej správy. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 1000 €). Stroj bol zaradený do používania v mesiaci jún.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Prevzatie prístroja na základe darovacej zmluvy    4 800    042    384    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    700    384    688    


Štátna príspevková organizácia vlastní budovu v hodnote 3 000 000 €, ktorá bola obstaraná darom od subjektu mimo verejnej správy. Budova bola zaradená do užívania a podľa odpisového plánu organizácie bude odpisovaná 30 rokov (ročný odpis 100 000). K budove je tvorená opravná položka z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie majetku v účtovníctve.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty stavby    30 000    558    092    
Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    30 000    384    688    
Odpis budovy    100 000    551    081    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    100 000    384    688    
V nasledujúcom účtovnom období zúčtovanie opravnej položky, pominuli dôvody na jej existenciu    30 000    092    658    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zúčtovaním oprávnej položky korekcia kapitálového transferu    30 000    688    384    


Štátna príspevková organizácia vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný. Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania. Dopravný prostriedok bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    2 760    384    688    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    11 420    384    688    
Vyradenie dopravného prostriedku z majetku    22 000    083    023    


Štátna príspevková organizácia vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku predaja. Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol obstaraný darom od subjektu mimo verejnej správy

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tržby z predaja dopravného prostriedku VF    11 600    311    641    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    2 760    384    688    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    541    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    11 420    384    688    
Vyradenie dopravného prostriedku    22 000    083    023    
Inkaso pohľadávky z predaja dopravného prostriedku    11 600    221    311    


Štátna príspevková organizácia vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku škody. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €) a je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania. Dopravný prostriedok bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy a organizácia si nárokuje úhradu od poisťovne

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    2 760    384    688    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    549    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    11 420    384    688    
Vyradenie dopravného prostriedku    22 000    083    023    
Nárok na úhradu od poisťovne    10 500    378    648    
Inkaso pohľadávky    10 500    221    378    


Vyradenie počítača dôsledku manka, chýbajúci počítač zistený pri inventarizácií. Počítač nebol úplne odpísaný, obstarávacia cena je 1 500 €, oprávky 1 469 € a bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy:

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Zúčtovanie zostatkovej ceny počítača    31    549    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov    31    384    698    
Vyradenie počítača z užívania    1 500    082    022    


Štátna príspevková organizácia dostala bežný transfer z Európskych spoločenstiev na krytie prevádzkových nákladov.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bežný účet, bežný transfer z Európskych spoločenstiev    2 000    221    371    
Nákup materiálu    2 000    112    321    
Úhrada faktúry za nakúpený materiál    2 000    321    221    
Spotreba materiálu do nákladov    2 000    501    112    
Zúčtovanie bežného transferu z Európskych spoločenstiev do výnosov vo výške nákladov bežného obdobia    2 000    371    685    


Štátna príspevková organizácia dostala kapitálový transfer z Európskych spoločenstiev na nákup prístroja v hodnote 4 800 €. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €). Stroj bol zaradený do používania v mesiaci jún.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na účet, kapitálový transfer z Európskych spoločenstiev    4 800    221    371    
Faktúra o dodávateľa za prístroj    4 800    042    321    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Úhrada faktúry z výdavkového rozpočtového účtu    4 800    321    221    
Zúčtovanie kapitálového transferu z Európskych spoločenstiev    4 800    371    384    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov    700    384    686    

Na nasledujúcich účtovných príkladoch je znázornený vplyv časového rozlíšenia nákladov a výnosov na účtovanie transferov.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bankový účet    600    221    352    
Faktúra dodávateľa za predplatné odbornej tlače na nasledujúce účtovné obdobie    600    381    321    
Úhrada predplatného    600    321    221    
Zúčtovanie výnosov z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške výdavkov    600    352    681    
Zaúčtovanie výnosov za prenájom priestorov, nájomné bude zaplatené v budúcom období    1 800    385    648    
Zaúčtovanie príjmu, prijaté nájomné za 1. štvrťrok nasledujúceho účtovného obdobia    1 350    221    384    

Účtovanie v nasledujúcom účtovnom období

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia (predplatné odbornej tlače)    600    518    381    
Platba odberateľa za prenájom priestorov týkajúca sa minulého účtovného obdobia    1 800    221    385    
Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia    1 350    384    648    

Príspevková organizácia obce/VÚC – účtovanie prijatých bežných a kapitálových transferov


V účtovnej jednotke, ktorá je príspevkovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, sa bežný a kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty súvzťažne s účtom 354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku. Kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom sa účtuje súčasne s výdavkom uhradeným z účtu 221 – Bankové účty, v prospech účtu 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku a na ťarchu účtu 354. Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov na ťarchu účtu 355 a v prospech účtu 692 – Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom; obdobne sa postupuje pri účtovaní mánk dlhodobého majetku.

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov na ťarchu účtu 354 a v prospech účtu 691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom.

V príspevkovej organizácii obce alebo vyššieho územného celku sa vrátenie nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov účtuje na ťarchu účtu 354 a v prospech účtu 221 – Bankové účty.


Príspevková organizácia obce/VÚC dostala od zriaďovateľa bežný transfer pre svoje bežné výdavky. Účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A. Výnosy z bežných transferov sa účtujú vo výške výdavkov prijímateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bankový účet, bežný transfer od zriaďovateľa    2 150    221    354    
Nákup kancelárskych potrieb    400    112    321    
Došlá faktúra za elektrickú energiu    1 500    502    321    
Výdaj prostriedkov do pokladne    250    261    221    
Príjem prostriedkov do pokladne    250    211    261    
Úhrada v hotovosti za opravu kopírovacieho stroja    250    511    211    
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb    400    321    221    
Úhrada faktúry za elektrickú energiu    1 500    321    221    
Zúčtovanie výnosov bežných transferov vo výške výdavkov    2 150    354    691    
Spotreba kancelárskych potrieb    400    501    112    


Rozpočtová organizácia obce/VÚC dostala bežný transfer od zriaďovateľa na výplatu miezd, záväzkov zo zdravotného a sociálneho poistenia a ostatných záväzkov.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na účet, bežný transfer od zriaďovateľa    16 480    221    354    
Hrubé mzdy zamestnancov    12 000    521    331    
Záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia hradené zamestnávateľom    4 194    524    336    
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti    1 500    527    331    
Záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia hradené zamestnancami    1 608    331    336    
Preddavky na daň z príjmov zamestnancov    1 248    331    342    
Zákonné zrážky z miezd na základe súdnych výrokov v prospech fyzických osôb    2 000    331    379    
Splátky pôžičiek a sporenie    1 500    331    379    
Výplata miezd zamestnancom    7 144    331    221    
Úhrada záväzkov zo zdravotného a sociálneho poistenia    5 802    336    221    
Úhrada preddavku na daň z príjmov zamestnancov    1 248    342    221    
Úhrada zrážok z miezd v prospech fyzických osôb    2 000    379    221    
Odvod splátok pôžičiek a sporenia    1 500    379    221    
Zúčtovanie výnosov z bežných transferov vo výške výdavkov    17 694    354    691    


Účtovanie služobnej cesty z bežného transferu od zriaďovateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bežný účet, bežný transfer od zriaďovateľa    500    221    354    
Výber peňažných prostriedkov do pokladne    500    261    221    
Príjem prostriedkov do pokladne    500    211    261    
Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov bežného obdobia    500    354    691    
Poskytnutie preddavku na cestovné výdavky    500    335    211    
Účtovanie skutočných nákladov na základe vyúčtovania služobnej cesty    450    512    335    
Zamestnanec vrátil nepoužitý preddavok    50    211    335    
Vrátenie nepoužitého zostatku peňažných prostriedkov z pokladne    50    261    211    
Zníženie bežných výdavkov    50    221    261    
Korekcia zúčtovania bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov    50    691    354    


Príspevková organizácia obce/VÚC dostala kapitálový transfer od zriaďovateľa na nákup prístroja v hodnote 4 800 €. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €). Stroj bol zaradený do používania v mesiaci jún.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bankový účet    4 800    221    354    
Faktúra o dodávateľa za prístroj    4 800    042    321    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Úhrada faktúry z bankový účtu    4 800    321    221    
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa    4 800    354    355    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    700    355    692    


Príspevková organizácia obce/VÚC dostala kapitálový transfer od zriaďovateľa (2 400 €) na nákup prístroja v hodnote 4 800 €. Zostatok ceny uhradila z vlastných zdrojov. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €). Stroj bol zaradený do používania v mesiaci jún.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov od zriaďovateľa na bankový účet    2 400    221    354    
Faktúra od dodávateľa za prístroj    4 t800    042    321    
Uvedenie prístroja do používania    4 t800    022    042    
Úhrada faktúry z bankového účtu    4 t800    321    221    
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa    2 400    354    355    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    350    355    692    


Príspevková organizácia obce/VÚC vlastní budovu v hodnote 1000 000 €, ktorá bola obstaraná z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Budova bola zaradená do užívania a podľa odpisového plánu organizácie bude odpisovaná 30 rokov (ročný odpis 33 333). K budove je tvorená opravná položka z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie majetku v účtovníctve.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty stavby    10 000    558    092    
Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    10 000    355    692    
Odpis budovy    33 333    551    081    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    33 333    355    692    
Zúčtovanie opravnej položky, v nasledujúcom účtovnom období pominuli dôvody na jej existenciu    10 000    092    658    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zúčtovaním opravnej položky korekcia kapitálového transferu    10 000    692    355    


Príspevková organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    2 760    355    692    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    11 420    355    692    
Vyradenie dopravného prostriedku z užívania    22 000    083    023    


Príspevková organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa (11 000 €) a z vlastných zdrojov (11 000 €).

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    2 760    355    692    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    11 420    355    692    
Vyradenie dopravného prostriedku z užívania    22 000    083    023    


Príspevková organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku predaja. Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tržby z predaja dopravného prostriedku VF    11 600    311    641    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    2 760    355    692    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    541    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    11 420    355    692    
Vyradenie dopravného prostriedku z používania    22 000    083    023    
Inkaso pohľadávky    11 600    221    311    


Príspevková organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku škody. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa. Organizácia si nárokuje úhradu od poisťovne.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    2 760    355    692    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    549    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    11 420    355    692    
Vyradenie automobilu    22 000    083    023    
Nárok na úhradu z poisťovne    10 500    378    648    
Inkaso pohľadávky    10 500    221    378    


Vyradenie počítača dôsledku manka, chýbajúci počítač zistený pri inventarizácií. Počítač nebol úplne odpísaný, obstarávacia cena je 1 500 €, oprávky 1 469 € a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Zúčtovanie zostatkovej ceny počítača    31    549    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    31    355    692    
Vyradenie počítača z užívania    1 500    082    022    

Ak je bežný alebo kapitálový transfer viazaný na splnenie určených podmienok a ide o transakciu medzi účtovnými jednotkami v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy, alebo konsolidovaného celku obce alebo konsolidovaného celku vyššieho územného celku, prijímateľ transferu zúčtuje bežný alebo kapitálový transfer do výnosov v čase splnenie podmienok.


Ak podmienky transferu nie sú splnené, účtuje sa o transferoch v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 35.

Transfer poskytnutý príspevkovej organizácií obce/VÚC iným subjektom verejnej správy, ktorý nie je jej zriaďovateľ, sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 22, a v prospech účtu účtovej skupiny 35. Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtu 693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy v časovej a vecnej súvislosti s nákladmi a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období vo výške výdavkov, ktoré neboli zúčtované do nákladov, ak ide o bežný transfer.

Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku sa postupne rozpúšťa do výnosov v prospech účtu 694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy.


Príspevková organizácia obce/VÚC dostala bežný transfer zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa obce/VÚC. Účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A. Výnosy z bežných transferov sa účtujú vo výške nákladov prijímateľa

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bankový účet, bežný transfer zo štátneho rozpočtu    1 900    221    357    
Nákup kancelárskych potrieb    400    112    321    
Došlá faktúra za elektrickú energiu    1 500    502    321    
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb    400    321    221    
Úhrada faktúry za elektrickú energiu    1 500    321    221    
Spotreba kancelárskych potrieb    400    501    112    
Zúčtovanie výnosov bežných transferov vo výške nákladov    1 900    357    693    


Účtovanie služobnej cesty, na úhradu nákladov bol použitý transfer z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu poskytnutý prostredníctvom zriaďovateľa obce/VÚC.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bankový účet, bežný transfer od zriaďovateľa    500    221    357    
Výber peňažných prostriedkov do pokladne    500    261    221    
Príjem prostriedkov do pokladne    500    211    261    
Poskytnutie preddavku na cestovné výdavky    500    335    211    
Účtovanie skutočných nákladov na základe cestovného účtu    500    512    335    
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov bežného obdobia    500    357    693    


Príspevková organizácia obce/VÚC dostala kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa obce/VÚC (2 400 €) a kapitálový transfer od zriaďovateľa (2 400 €) na nákup prístroja v hodnote 4 800 €. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €). Stroj bol zaradený do používania v mesiaci jún.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov od zriaďovateľa na bankový účet    2 400    221    354    
Príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa na bankový účet    2 400    221    357    
Faktúra od dodávateľa za prístroj    4 800    042    321    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Úhrada faktúry z bankového účtu    4 800    321    221    
Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa    2 400    354    355    
Zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa    2 400    357    384    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov bežného obdobia    350    355    692    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období    350    384    694    


Príspevková organizácia obce/VÚC vlastní budovu v hodnote 1000 000 €, ktorá bola obstaraná z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa. Budova bola zaradená do užívania a podľa odpisového plánu organizácie bude odpisovaná 30 rokov (ročný odpis 33 333). K budove je tvorená opravná položka z dôvodu predpokladanej nižšej predajnej ceny ako je ocenenie majetku v účtovníctve.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty stavby    10 000    558    092    
Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov bežného obdobia    10 000    384    694    
Odpis budovy    33 333    551    081    
Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov bežného obdobia    33 333    384    694    
Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty stavby    10 000    558    092    
Vo vecnej a časovej súvislosti s opravnou položkou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov bežného obdobia    10 000    384    694    


Príspevková organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    2 760    384    694    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    11 420    384    694    
Vyradenie dopravného prostriedku z majetku    22 000    083    023    


Príspevková organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa (11 000 €) a z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa (11 000 €).

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov    1 380    355    692    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov    1 380    384    694    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov    5 710    355    692    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov    5 710    384    694    
Vyradenie dopravného prostriedku z majetku    22 000    083    023    


Príspevková organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku predaja. Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa obce/VÚC.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tržby z predaja dopravného prostriedku VF    11 600    311    641    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    2 760    384    694    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    541    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    11 420    384    694    
Vyradenie dopravného prostriedku z používania    22 000    083    023    
Inkaso pohľadávky    11 600    221    311    


Transfer poskytnutý účtovnej jednotke subjektom, ktorý nie je subjektom verejnej správy, sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty a v prospech účtu 371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami alebo v prospech účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy.

Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtov 695 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev alebo 697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov v časovej a vecnej súvislosti s nákladmi a v prospech 384 vo výške výdavkov, ktoré neboli zúčtované do nákladov, ak ide o bežný transfer. Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku sa postupne rozpúšťajú do výnosov v prospech účtov 696 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev alebo 698 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy.


Príspevková organizácia obce/VÚC nadobudla počítač v hodnote 700 € darom od subjektu mimo verejnej správy. Podľa vnútorných smerníc organizácie, dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena nepresiahne 1 760 €, je účtovaný ako zásoby.

Účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Prevzatie počítača na základe darovacej zmluvy    700    112    384    
Preprava počítača darcom    20    112    384    
Zaradenie počítača do užívania    720    501    112    
Zúčtovanie výnosov z poskytnutého daru    720    384    697    


Príspevková organizácia obce/VÚC prístroj v hodnote 4 800 € darom od subjektu mimo verejnej správy. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €). Stroj bol zaradený do používania v mesiaci jún.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Prevzatie prístroja na základe darovacej zmluvy    4 800    042    384    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    700    384    698    


Príspevková organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania. Dopravný prostriedok bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    2 760    384    698    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    11 420    384    698    
Vyradenie dopravného prostriedku z užívania    22 000    083    023    


Príspevková organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku predaja. Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €). Dopravný prostriedok je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol obstaraný darom od subjektu mimo verejnej správy

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Tržby z predaja dopravného prostriedku VF    11 600    311    641    
Odpis automobilu podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    2 760    384    698    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    541    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    11 420    384    698    
Vyradenie dopravného prostriedku    22 000    083    023    
Inkaso pohľadávky    11 600    221    311    


Príspevková organizácia obce/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku škody. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €) a je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania. Dopravný prostriedok bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy a organizácia si nárokuje úhradu od poisťovne

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    2 760    384    698    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    549    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia    11 420    384    698    
Vyradenie dopravného prostriedku    22 000    083    023    
Nárok na úhradu z poisťovne    10 500    378    648    
Inkaso pohľadávky    10 500    221    378    


Vyradenie počítača dôsledku manka, chýbajúci počítač zistený pri inventarizácií. Počítač nebol úplne odpísaný, obstarávacia cena je 1 500 €, oprávky 1 469 € a bol nadobudnutý darom od subjektu mimo verejnej správy.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Zúčtovanie zostatkovej ceny počítača    31    549    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov    31    384    698    
Vyradenie počítača z užívania    1 500    083    023    

V nasledujúcich príkladoch je znázornenie vplyvu časového rozlíšenia nákladov a výnosov na účtovanie transferov v prípade príspevkovej organizácie obce/VÚC.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bankový účet    600    221    354    
Faktúra dodávateľa za predplatné odbornej tlače na nasledujúce účtovné obdobie    600    381    321    
Úhrada predplatného    600    321    221    
Zúčtovanie výnosov z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške výdavkov    600    354    691    
Zaúčtovanie výnosov za prenájom priestorov, nájomné bude zaplatené v budúcom období    1 800    385    648    
Zaúčtovanie príjmu, dopredu prijaté nájomné za)1. štvrťrok nasledujúceho účtovného obdobia    1 350    221    384    

Účtovanie v nasledujúcom účtovnom období

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia (predplatné odbornej tlače)    600    518    381    
Platba odberateľa za prenájom priestorov týkajúca sa minulého účtovného obdobia    1 800    221    385    
Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia    1 350    384    648    

Prijaté bežné a kapitálové transfery

Obec/VÚC – účtovanie prijatých bežných a kapitálových transferov


Transfer poskytnutý obci / VÚC iným subjektom verejnej správy, sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty a v prospech účtu účtovej skupiny 35. Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtu 693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy v časovej a vecnej súvislosti s nákladmi a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období vo výške výdavkov, ktoré neboli zúčtované do nákladov, ak ide o bežný transfer.

Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku sa postupne rozpúšťa do výnosov v prospech účtu 694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy.


Obec/VÚC dostala bežný transfer zo štátneho rozpočtu pre svoje bežné výdavky. Účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A. Výnosy z bežných transferov sa účtujú vo výške nákladov.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bankový účet, bežný transfer zo štátneho rozpočtu    2 100    221    357    
Nákup kancelárskych potrieb    400    111    321    
Príjem kancelárskych potrieb na sklad    400    112    111    
Došlá faktúra za elektrickú energiu    1 500    502    321    
Výdaj prostriedkov do pokladne    250    261    221    
Príjem prostriedkov do pokladne    250    211    261    
Úhrada v hotovosti za opravu kopírovacieho stroja    250    511    211    
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb    400    321    221    
Úhrada faktúry za elektrickú energiu    1 500    321    221    
Spotreba kancelárskych potrieb    400    501    112    
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov bežného obdobia    2 150    357    693    


Obec/VÚC dostala bežný transfer zo štátneho rozpočtu na výplatu miezd, záväzkov zo zdravotného a sociálneho poistenia a ostatných záväzkov.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bankový účet, bežný transfer zo štátneho rozpočtu    16 480    221    357    
Hrubé mzdy zamestnancov    12 000    521    331    
Záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia hradené zamestnávateľom    4 194    524    336    
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti    286    527    331    
Záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia hradené zamestnancami    1 608    331    336    
Preddavky na daň z príjmov zamestnancov    1 248    331    342    
Zákonné zrážky z miezd na základe súdnych výkokov v prospech fyzických osôb    2 000    331    379    
Splátky pôžičiek a sporenie    1 500    331    379    
Výplata miezd zamestnancom    7 144    331    221    
Úhrada záväzkov zo zdravotného a sociálneho poistenia    5 802    336    221    
Úhrada preddavku na daň z príjmov zamestnancov    1 248    342    221    
Úhrada zrážok z miezd v prospech fyzických osôb    2 000    379    221    
Odvod splátok pôžičiek a sporenia    1 500    379    221    
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov    17 694    357    693    


Obec/VÚC dostala kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na nákup prístroja v hodnote 4 800 €. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €). Stroj bol zaradený do používania v mesiaci jún.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov na bankový účet    4 800    221    357    
Faktúra o dodávateľa za prístroj    4 800    042    321    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Úhrada faktúry z bankového účtu    4 800    321    221    
Zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu    4 800    357    384    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    700    384    694    


Obec/VÚC dostala kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu (2 400 €) nákup prístroja v hodnote 4 800 €. Zostatok ceny prístroja obec/VÚC financovala z vlastných zdrojov. Podľa odpisového plánu organizácie sa bude stroj odpisovať 4 roky (mesačný odpis je 100 €).

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu na bankový účet    2 400    221    357    
Faktúra od dodávateľa za prístroj    4 800    042    321    
Uvedenie prístroja do používania    4 800    022    042    
Úhrada faktúry z bankového rozpočtového účtu    4 800    321    221    
Zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu    2 400    357    384    
Odpis prístroja za mesiace jún až december    700    551    082    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie výnosov budúcich období    350    384    694    


Obec/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu.

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    2 760    384    694    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti so zostatkovou cenou sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    11 420    384    694    
Vyradenie dopravného prostriedku z majetku    22 000    083    023    


Obec/VÚC vyradila dopravný prostriedok z užívania v dôsledku likvidácie. Dopravný prostriedok nie je plne odpísaný Obstarávacia cena je 22 000 €, oprávky 7 820 € (mesačný odpis 460 €), je vyradený v mesiaci jún v treťom roku užívania a bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu (11 000 €) a vlastných zdrojov (11 000 €).

Popis účtovného prípadu    Suma    MD    D    
Odpis dopravného prostriedku podľa počtu mesiacov 1−6    2 760    551    083    
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia    1 380    384    694    
Zúčtovanie zostatkovej ceny dopravného prostriedku    11 420    551    083    

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: